NIP

Home Nieuwskamer Herziene richtlijnen: Rouw in de palliatieve fase en Delier in de palliatieve fase

Geschreven op:

Herziene richtlijnen: Rouw in de palliatieve fase en Delier in de palliatieve fase

De herziene richtlijnen Rouw in de palliatieve fase en Delier in de palliatieve fase zijn gepubliceerd. IKNL is hierbij als procesbegeleider van de richtlijnen palliatieve zorg betrokken. Het NIP heeft meegewerkt aan de herziening van beide richtlijnen.

Rouw in de palliatieve fase

Met jaarlijks zo’n 152.000 mensen in Nederland die overlijden, krijgen veel mensen, zowel patiënten, naasten als zorgverleners, te maken met rouw. De afgelopen jaren is onze kennis over rouw toegenomen. De bestaande richtlijnen over rouw hadden teveel focus op complexe rouw of waren niet ‘evidence based’. Daarom is de richtlijn Rouw uit 2010 herzien. Deze herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase voorziet in de behoefte van zorgverleners in verschillende zorgsettingen om zelf om te gaan met rouw en om mensen goed bij hun rouw te kunnen ondersteunen.

Het NIP is bij deze richtlijn in de werkgroep vertegenwoordigd door:

  • dr. M.C. Eisma, universitair docent Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
  • dr. H.A.W. Schut, universitair hoofddocent klinische psychologie

Ook in de commentaarfase zijn we betrokken geweest. Op 19 september heeft het Algemeen Bestuur van het NIP de richtlijn geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze richtlijnherziening! De werkgroepleden hebben een bedankbrief ontvangen namens het NIP.

Delier in de palliatieve fase

Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of verdriet. Ook kan een patiënt last hebben van hallucinaties. Een delier komt vaak voor in de palliatieve fase, met name in de laatste weken van het leven. De nieuwe richtlijn is van belang omdat een delier grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en sterven. In de richtlijn zijn de meest actuele epidemiologische gegevens opgenomen van een delier in de palliatieve fase. Ook is er in de herziene richtlijn aandacht voor diagnostiek, preventie en behandeling in de palliatieve fase.

Het NIP is bij deze richtlijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd door:

  • B.C. van der Schans, gezondheidszorgpsycholoog, NIP
  • S. de Morée, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, NIP

Ook in de commentaarfase waren we betrokken. Op 12 september heeft het NIP ingestemd met deze richtlijn. Wij willen de betrokken secties via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze richtlijnherziening! De werkgroepleden hebben een bedankbrief ontvangen namens het NIP.

Verder lezen

Wil je meer lezen over hoe het NIP zich inzet voor de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules? Kijk op dan hier.

Verder lezen over de herziene richtlijn Rouw in de palliatieve fase:

Verder lezen over de herziene richtlijn Delier in de palliatieve fase: