NIP

Tuchtrecht

NIP-leden en bij het NIP geregistreerde psychologen handelen volgens de Beroepscode voor psychologen. Twee onafhankelijke tuchtcolleges houden toezicht op de naleving van de Beroepscode. Bij deze colleges kan worden geklaagd over leden van het NIP en NIP geregistreerden. Ben je BIG-geregistreerd psycholoog, dan val je ook onder het tuchtrecht wet-BIG.

 

Handreiking Preventie en omgang met klachten

Psychologen zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig handelen. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten of andere betrokkenen. In onze Handreiking-preventie-en-omgang-met-klachten (pdf) staan tips hoe je als psycholoog in een dergelijke situatie het beste kan handelen.

College van Toezicht en College van Beroep

Met tuchtrecht wordt vorm gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van psychologen. Kwaliteitsbewaking staat voorop. Het tuchtrecht zorgt voor normontwikkeling binnen de beroepsgroep. Alle psychologen die lid zijn van het NIP, hebben verklaard zich te houden aan de regels van de Beroepscode.

Het toezicht op de naleving van de Beroepscode berust bij twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep. Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een NIP-psycholoog en zich rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het College van Toezicht.

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep. Het College van Toezicht en het College van Beroep kunnen een maatregel opleggen aan een psycholoog.

Reglement voor het Toezicht

Het Reglement-voor-het-Toezicht (pdf) bevat regels over de procedure van klachtbehandeling. Ook zijn in het reglement de samenstelling van de colleges, de wijze van benoeming van de leden, de bevoegdheid tot het treffen van disciplinaire maatregelen geregeld.