NIP

Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen door NIP leden. Het antwoord op veelgestelde vragen door cliënten vind je hier. Iedere maand wordt een ledenvraag beantwoord, deze ledenvragen vind je hier.

BAPD-NIP

Ik heb (deels) in het buitenland gestudeerd. Wie beoordeelt mijn theoretische vakken voor de BAPD NIP?

Beoordeling van buitenlandse opleidingen gaat via de Open Universiteit. Er gelden specifieke theoretische eisen voor het vakkenpakket. Dit wordt individueel beoordeeld. Zorg dus voor een vakkenlijst, vakbeschrijvingen en het aftekenen van de Application form for assessment of theoretical requirements BAPD of aanvraagformulier beoordeling theoretische eisen (Nederlands); hier zal in ieder geval naar gevraagd worden.

Ik heb een bachelor gevolgd van een opleiding die niet geaccrediteerd is voor de BAPD NIP en een master van een voor de BAPD NIP geaccrediteerde opleiding. Kan ik de BAPD NIP halen?

De beoordeling van alle niet-geaccrediteerde opleidingen of programma’s verloopt via de Open Universiteit. Je volgt dan dezelfde procedure als bovenstaand beschreven bij een buitenlandse studie.

Mijn diploma psychologie is meer dan 10 jaar oud en ik kan geen checklist meer laten aftekenen. Wat doe ik dan?

Indien de datum van je afstuderen als psycholoog meer dan 10 jaar vóór de datum waarop het individueel traject wordt gestart ligt, dan geldt voor het behalen van de BAPD NIP de 10 jaren-regeling binnen het individueel traject aan de Open Universiteit. Je moet dan aantonen, dat je in de afgelopen 10 jaar:

 1. minimaal 100 contacturen bij- en nascholing op postacademisch niveau op het gebied van de psychodiagnostiek hebt gevolgd, waarvan 50% aan door de commissie geaccrediteerde bij- en nascholing (aantoonbaar middels certificaten en bewijs van deelname).
 2. 750 uur werkervaring op het gebied van de psychodiagnostiek hebt opgedaan (aantoonbaar middels CV en werkgeversverklaring).
 3. je drie casusverslagen inlevert, die:
 • ofwel volgens de BAPD NIP richtlijnen zijn uitgevoerd met een verklaring van de (geaccrediteerde) opleiding die toendertijd de casusverslagen als BAPD NIP casussen heeft afgetekend;
 • opgesteld zijn op de wijze zoals omschreven in Bijlage B van het BAPD NIP reglement en ter beoordeling worden aangeleverd aan de Open Universiteit.

Ik kom theoretische punten tekort. Hoe kan ik deze alsnog halen?

Als je nog studeert, kun je het beste contact opnemen met de BAPD NIP-contactpersoon op jouw universiteit. Ben je afgestudeerd, dan kun je het individueel traject volgen. De uitvoering hiervan gaat via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Je kunt vakken volgen bij iedere universiteit, mits die universiteit de checklist theoretische eisen af kan tekenen. Informeer hiernaar bij de betreffende universiteit.

Hoe vind ik een supervisor en wat zijn de kosten?

Wil je de BAPD NIP halen na afstuderen en kun je niet meer bij je eigen universiteit terecht? Lees meer over het individueel traject en start altijd eerst met het opnemen van contact met de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit (ou.nl). Zij beoordelen je curriculum, geven een advies op maat voor eventueel aanvullende scholing en kunnen je begeleiden bij stage en supervisie. Het NIP en de Open Universiteit stellen geen tarieven voor supervisoren vast.

Mijn casusverslagen zijn begeleid en beoordeeld door een erkende BAPD NIP-supervisor. De Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit geeft aan dit ik mijn casussen opnieuw moet laten beoordelen. Klopt dit?

Dit klopt. Het reglement BAPD NIP geeft aan, dat de goedkeuring van je casus door een supervisor op zichzelf onvoldoende voorwaarde is voor de afgifte van de BAPD NIP. Alle casusverslagen worden door een docent-supervisor op inhoudelijke en wetenschappelijke kwaliteit getoetst, hetgeen kan leiden tot (voorlopige) afwijzing van (een of meer) casusverslagen. Je krijgt feedback waarmee je aanpassingen kunt maken om alsnog in aanmerking te komen voor de BAPD NIP. De eisen vind je in het reglement BAPD (2020).

Ik heb tijdens mijn studie de diagnostiekstage gevolgd, maar nooit de BAPD NIP aangevraagd. Kan ik deze alsnog aanvragen?

Sommige universiteiten hanteren een door hen bepaalde termijn (in ieder geval maximaal 9 maanden) waarbinnen studenten na afstuderen alsnog via hun universiteit kunnen aanvragen als voldaan is aan de eisen. Informeer hierover bij je universiteit. Ben je langer dan 9 maanden afgestudeerd, dan kun je de BAPD NIP behalen via het individuele traject via de Toetsingscommissie BAPD Open Universiteit. Houd er rekening mee dat casusverslagen niet ouder dan twee jaar mogen zijn.

Kan ik vakken voor zowel de aanvraag BAPD NIP als vLOGO verklaring diagnostiek gebruiken?

De theoretische eisen geldend voor de BAPD NIP en de theoretische eisen geldend voor de LOGO-aanmelding zijn verschillend! Voor de BAPD NIP heeft het LOGO-screeningsformulier Verklaring Vooropleiding dan ook geen waarde. Wanneer je belangstelling heeft voor beide aanvragen, kijk dan voor je start goed met welke vakken beide aanvragen gebaat zijn.

Ik ben mijn BAPD NIP certificaat kwijt. Wat nu?

Van degenen die de BAPD NIP hebben behaald worden m.i.v. december 2018 persoonsgegevens (te weten, naam, geboortedatum, universiteit van afstuderen en datum BAPD NIP) bijgehouden bij het NIP. Stuur een mail naar registraties@psynip.nl met een verzoek om een duplicaat. Het kan zijn dat je om additionele informatie wordt gevraagd. Voor 2018 zijn niet altijd de gegevens meer bekend. Je kunt dan nog via je eigen universiteit proberen een duplicaat te krijgen. Je blijft vermeld in dit interne NIP bestand, tenzij een beroep wordt gedaan op het recht op vergetelheid uit de AVG.

Ik heb pedagogiek gestudeerd. Kom ik in aanmerking voor de BAPD NIP?

Volgens het BAPD reglement van 1 oktober 2020 komen mensen die een volledige Pedagogiek studie hebben gevolgd, zonder Psychologie master, niet meer in aanmerking voor de BAPD NIP, alleen eventueel voor de NVO Basisaantekening diagnostiek. Voor informatie over de NVO Basisaantekening diagnostiek zie de NVO website. In het geval van een BAPD NIP geaccrediteerde bachelor, kunnen overstappers eventueel de BAPD NIP halen in de Psychologie master. In het geval van een niet-geaccrediteerde bachelor, kunnen overstappers eventueel de BAPD NIP halen via een individueel traject bij de OU.

Zijn de instrumenten genoemd in Tabel 2 van het BAPD reglement goedgekeurd voor inzet in de BAPD NIP?

Genoemde instrumenten betreffen slechts voorbeelden, het schema is niet uitputtend en het wil zeker niet zeggen dat dit de beste of zelfs goede instrumenten zijn voor hetgeen dat de psychodiagnosticus beoogt te meten. Het zelf goed verantwoorden van de testselectie, aan de hand van bronnen zoals handboeken en COTAN-documentatie, is een belangrijke competentie voor de BAPD NIP.

Wat valt binnen de maximale lengte voor een BAPD-verslag van 7000 woorden?

De maximale lengte van 7000 woorden is voor het gehele verslag, inclusief de bijlage(n) zoals de literatuurlijst en eventueel de normgegevens. Voor de casus zelf kan een maximale lengte van 5000 woorden worden aangehouden. Korter mag ook, als het verslag alle noodzakelijke elementen bevat en goed leesbaar is.

Wat is het verschil tussen de Verklaring Diagnostiek van de vLOGO en de BAPD NIP qua eisen inzake de casussen psychodiagnostiek?

Om te voldoen aan de LOGO verklaring dienen kandidaten o.a. aan te tonen dat zij 3 casussen psychodiagnostiek onder supervisie hebben volbracht. Aan deze eis kan worden voldaan middels de BAPD NIP dan wel met de Verklaring Diagnostiek van de VLOGO. Echter, daar waar de Verklaring Diagnostiek het overlaat aan de supervisor (feitelijk: stage- of werkbegeleider) om te bepalen of de casussen inhoudelijk en qua opbouw voldoende zijn, en er geen specifieke richtlijnen gelden voor de breedte (diversiteit) van de casus, gelden voor de BAPD NIP uitgebreide richtlijnen (zie reglement BAPD (2020)voor meer informatie t.a.v. deze richtlijnen). Met de BAPD NIP casussen laat de aanvrager zien dat hij of zij het eigen diagnostisch redeneerproces kan uitleggen, onderbouwen en kritisch hierop kan reflecteren. Verder vindt er, naast begeleiding door iemand op de stage- of werkplek, altijd een onafhankelijke beoordeling plaats door een BAPD docent-supervisor van de universiteit. Hiermee is de BAPD NIP een sterk kwalitatief keurmerk op het gebied van diagnostische kennis en vaardigheid.

Mag ik een geanonimiseerde casus als voorbeeld op internet plaatsen?

Nee. In de artikelen 28, 81 en 86 van de Beroepscode staat dat alleen met toestemming van de cliënt over een cliëntcasus gepubliceerd mag worden. De BAPD casussen bevatten zeer privacygevoelige gegevens (ook wanneer deze ‘geanonimiseerd’ zijn), die op basis van een vertrouwensrelatie met cliënten zijn verzameld en vastgelegd. Het op internet plaatsen van de verslagen kan zowel de cliënt als de instelling waar de casussen zijn afgenomen schaden.

Registerpsycholoog NIP

Komt de titel Registerpsycholoog NIP in de plaats van een andere titel?

Nee, de titel Registerpsycholoog NIP is een aanvulling.

Waarom heeft het NIP gekozen voor slechts drie werkveldaanduidingen bij de titel Registerpsycholoog NIP?

Aan de titel Registerpsycholoog NIP mag alleen een van de volgende werkveldaanduidingen worden toegevoegd:

 • Arbeid & Organisatie
 • Kinder & Jeugd
 • Gezondheidszorg

Het NIP sluit hiermee aan bij de afspraken die binnen de federatie van Europese psychologie-verenigingen (de EFPA) zijn gemaakt.

Is iedereen die de titel Registerpsycholoog NIP draagt, NIP-lid?

Nee, niet iedereen die de titel Registerpsycholoog NIP nu mag voeren is NIP-lid. Vanaf 1 oktober 2019 is NIP-lidmaatschap wel een voorwaarde voor de toelating tot een registratietraject voor inschrijving in een NIP-register en daarmee dus uiteindelijk ook voor het voeren van de titel Registerpsycholoog NIP.

Bestaat er een titel die psychologen kunnen voeren die specialist zijn?

Ja, er bestaat ook een merkenrechtelijk beschermde titel Registerpsycholoog NIP Specialist al dan niet gevolgd door een aanduiding van het werkveld. De titel Registerpsycholoog NIP Specialist mag worden gevoerd door personen die NIP-lid zijn en tevens ingeschreven staan in het (BIG-)register klinisch psycholoog en/of in het (BIG-)register klinisch neuropsycholoog. Een juist gebruik van de titel voor de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog is Registerpsycholoog NIP Specialist/Gezondheidszorg.

Is er ook een beeldmerk voor de Registerpsycholoog NIP Specialist beschikbaar? Hoe ontvang ik dat beeldmerk?

Een beeldmerk voor Registerpsycholoog NIP Specialist is nog niet beschikbaar. Zodra het beschikbaar is, informeren wij je via onze social media kanalen en de nieuwsbrief.

Wat gebeurt er als iemand zich ten onrechte Registerpsycholoog NIP noemt of het beeldmerk gebruikt voor andere doelen?

Door de NIP Ledenraad is reglementair vastgelegd dat het College van Toezicht van het NIP toeziet op het juist gebruik van titel en beeldmerk Registerpsycholoog NIP. Het College kan verschillende maatregelen treffen. Klachten over verondersteld onjuist gebruik van de titel of het beeldmerk Registerpsycholoog NIP kunnen uitsluitend schriftelijk en ondertekend worden ingediend.

Kan ik als Registerpsycholoog NIP een Algemene Gegevens Beheer-code (AGB-code) aanvragen?

Vooralsnog kan niet elke psycholoog die gerechtigd is de titel Registerpsycholoog NIP te voeren een AGB-code aanvragen. Een AGB-code kan wel worden aangevraagd door een Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg en door een Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd. En ook door de Registerpsycholoog NIP Specialist op een van beide werkvelden (gezondheidszorg en Kinder en Jeugd).

Lidmaatschap NIP

Ik ben SPS-NIP lid en nu afgestudeerd! Hoe zet ik mijn lidmaatschap om?

Gefeliciteerd! Je kunt je studentlidmaatschap omzetten naar Startend lid na studentlidmaatschap. Vul hiervoor het aanmeldformulier in (met een bewijs van afstuderen) en kies lidmaatschapstype 08 (Starter na studentlidmaatschap actie). Omdat je al bekend bent bij het NIP als student, kom je twee jaar lang in aanmerking voor het voordelige starterstarief (€99,- in 2022). En daarna nog twee jaar voor het tarief van Startende psychologen (€222,- in 2022).Vier jaar lang voordeel dus! Heb je onlangs een factuur ontvangen voor het studentlidmaatschap? Nadat je lidmaatschap is omgezet, ontvang je een factuur voor het resterende contributiebedrag. Mocht je geen prijs stellen op een regulier lidmaatschap, laat dat het NIP dan binnen één maand na afstuderen weten (al betaalde contributie wordt verrekend met het nieuwe bedrag).

Hoe kan ik mijn NIP-lidmaatschap vermelden?

Dat kan op onderstaande manier. Let op: dit kan alleen in combinatie met een persoonsnaam:

[naam] is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Ik ben lid van het NIP. Mag ik mijzelf psycholoog NIP noemen?

Nee, voor het mogen voeren van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP gelden aanvullende voorwaarden.

Hoe kom ik aan een bewijs van lidmaatschap?

De ledenadministratie kan u een bewijs van uw NIP-lidmaatschap toesturen. Stuur een mail naar ledenadministratie@psynip.nl met daarin uw gegevens.

Dit geldt ook voor een bewijs van PSYCHOLOOG NIP, dit kunt u ook opvragen bij de ledenadministratie.

Hoe geef ik een wijziging in mijn gegevens door?

Via je persoonlijke Mijn NIP kun je eenvoudig zelf op elk moment je lidmaatschapsgegevens inzien en wijzigingen doorvoeren.

Wat is de IBAN en SWIFT code van het NIP?

IBAN: NL81INGB0000378802
SWIFT code: INGBNL2A

Zorgstelsel – ongecontracteerde zorg

Wordt de zorg voor mijn cliënten (deels) vergoed als ik ongecontracteerd werk?

Ja. De zorgverzekeringswet gaat op dit punt mogelijk echter wel veranderen. Tot op heden is in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet vastgelegd dat zorgverzekeraars verplicht zijn om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden en om door niet-gecontracteerde aanbieders verleende zorg (deels) te vergoeden. In 2014 wilde de toenmalige minister Schippers (VWS) deze verplichting schrappen. Zorgverzekeraars zouden hierdoor zelf de vrijheid krijgen om te bepalen wat wordt vergoed voor ongecontracteerde zorg. Zij zouden daarmee zelfs kunnen besluiten helemaal niets te vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg. De Eerste Kamer verwierp het wetsvoorstel, waardoor artikel 13 van de Zorgverzekeringswet voorlopig ongewijzigd bleef. Echter in het Hoofdlijnenakkoord ggz 2018 is er toch sprake van een mogelijke aanpassing. Wellicht niet door het schrappen van het artikel 13, maar wel door het aan zorgverzekeraars mogelijk te maken de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg substantieel lager te maken. “Ongecontracteerde zorg is ongewenst”, zo citeert Zorgvisie Minister Hugo de Jonge van VWS op 7 juni 2018. Het terugdringen van de niet-gecontracteerde zorg laat de minister aan de zorgverzekeraars, maar mochten die daar niet in slagen, past de minister naar eigen zeggen “desnoods de wet- en regelgeving aan.”

Hoeveel vergoedt de zorgverzekeraar voor ongecontracteerde zorg?

Wanneer zorg verleend wordt door ongecontracteerde zorgaanbieders moet 75 tot 80 % van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed worden. Deze uitspraak deed de rechtbank Gelderland op 3 oktober 2013. Doordat deze uitspraak eerdere uitspraken van de rechtbanken Breda en Den Bosch bevestigde, is  sprake van een stevige jurisprudentie over het tarief voor ongecontracteerde zorg. Oftewel: zorgverzekeraars zijn dus verplicht zich hieraan te houden. De praktijk is helaas vaak anders. Verzekeraars komen geregeld met tarieven van 50 tot 60%. Volgens de rechtbank werpen zij daarmee een te hoge hinderpaal op voor het inroepen van ongecontracteerde zorg. Ook uit een peiling onder NIP-leden blijkt ontevredenheid. De verwachting is dat de jurisprudentie over de vergoeding het komende jaar verder toeneemt. Voor nu geldt dat patiënten recht hebben op een redelijke vergoeding van de zorgverzekeraar. Begin 2019 heeft de rechtbank in Gelderland geoordeeld dat zorgverzekeraars veel meer moeten onderbouwen waarom er een mogelijke ‘restitutie-korting’ is voor niet-gecontracteerde zorg en over de hoogte van de vergoeding.

Zorgverzekeraars beraden zich nu op hoe hier mee om te gaan, maar dit zal ook afhangen van de discussie naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord ggz 2018. Zoals in het antwoord hierboven beschreven zal dit mogelijk kunnen veranderen.

Hoe factureer ik ongecontracteerde zorg?

Heeft u geen contract met de verzekeraar van de cliënt aan wie u zorg heeft verleend? Dan kunt u de kosten hiervan niet direct bij deze verzekeraar declareren. In dit geval geeft u de factuur mee aan de cliënt. Deze dient de factuur in bij de verzekeraar en krijgt een deel van de kosten vergoed. U levert wel de verplichte gegevens van de Minimale Dataset (MDS) bij DIS aan. Een andere mogelijkheid is het aangaan van een ‘betaalovereenkomst’ met een zorgverzekeraar of gebruik te maken van Cessie. Maar ook hier krijgen de zorgverzekeraars meer juridische ruimte. Eind 2018 oordeelde het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden dat het cessieverbod van Zilveren Kruis door de beugel kan en dat Zilveren Kruis een uitgebreid machtigingsvereiste mag hanteren en bovendien niet verplicht is betaalovereenkomsten aan te gaan met ongecontracteerde zorgaanbieders. De overige drie grote zorgverzekeraars zullen deze ruimte ook gaan gebruiken om het onaantrekkelijk te maken om als ongecontracteerde psycholoog zorg te leveren en clienten ‘dwingen’ om de factuur eerst zelf in te dienen bij hun zorgverzekeraar en verzekerden motiveren naar gecontracteerde zorgaanbieders te gaan door een lagere vergoeding te geven in geval van ongecontracteerde zorg.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, moet ik mij dan ook houden aan de DSM-classificatie?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding volgens de Zorgverzekeringswet moet de zorgverlener een geaccordeerd kwaliteitsstatuut te hebben en dient er een diagnose voor DSM5-stoornis te worden vastgesteld. Dit geldt ook voor niet-gecontracteerde zorg die de cliënt zelf in rekening brengt bij verzekeraar. Kiest de patiënt er voor zelf de rekening te betalen dan kunt u er voor kiezen om in overleg met de patiënt geen diagnose te stellen omdat dit niet mogelijk of wenselijk is. Als zorgaanbieder binnen de ggz wordt u echter wel geacht professionele richtlijnen te hanteren waarin DSM5 een belangrijk instrument is.

Zorgstelsel – omzetplafonds

Wat is een omzetplafond?

De meeste verzekeraars, waaronder Achmea, VGZ, CZ en Menzis, stellen in het contract met de zorgaanbieder vast welk bedrag in een contractjaar maximaal gedeclareerd mag worden. Dit bedrag staat vermeld op uw zorgcontract. Het plafond geldt per verzekeraar en is onder meer afhankelijk van de omvang van uw praktijk en het marktaandeel van de verzekeraar in de regio. Zo kunt u bijvoorbeeld bij Achmea een plafond van €40.000 hebben, bij VGZ €20.000 en bij CZ €10.000. De plafonds zijn niet onderling uitwisselbaar.

Waarvoor het geldt het plafond?

Het omzetplafond geldt voor de ggz zorg die u levert aan de cliënten van de betreffende verzekeraar en die u gestart bent tussen 1 januari en 31 december van het betreffende contractjaar. Zorgtrajecten die bijvoorbeeld zijn gestart in 2013, maar afgesloten in 2014, worden gerekend tot de omzet van 2013. Het maakt niet uit of u deze zorg zélf declareert (natura) of dat de cliënt de zorg declareert (restitutie) bij de verzekeraar. Zorg die u of uw cliënt niet declareert bij de zorgverzekeraar telt niet mee voor het omzetplafond.

Voor wie geldt het omzetplafond?

Het omzetplafond geldt voor vrijgevestigde praktijken, groepspraktijken en instellingen die een contract hebben met een zorgverzekeraar. Zorgaanbieders zonder contract met een zorgverzekeraar hebben geen omzetplafond. Zij krijgen vrijwel altijd de zorgkosten gedeeltelijk vergoed.

Hoe verhoudt een omzetplafond zich tot de vrije keuze behandelaar?

De verzekeraar moet aan zijn zorgplicht voldoen en vooralsnog een vrije keuze van behandelaars bieden. Als zij hier aan voldoen kunnen zij een omzetplafond hanteren om de zorgbudgetten te beheersen. Zij gaan er ook van uit dat zorgaanbieders zelf een goede doorstroom van cliënten in de gaten houden, tijdig afsluiten en wachtlijsten voorkomen.

Wat als uw omzetplafond is bereikt of overschreden?

Zorgstelsel – zorginkoop

Waar vind ik het zorginkoopbeleid van verzekeraars?

Zorgverzekeraars publiceren hun inkoop op hun websites voor zorgaanbieders en houden daarnaast ook voorlichtingsbijeenkomsten. Houd daarom de sites van de verzekeraars met wie u een contract heeft of wilt hebben goed in de gaten of neem contact op met de zorginkoper. Het NIP maakt voor u jaarlijks een overzicht van de inkoopvoorwaarden per verzekeraar. Deze vindt u onder het kopje ‘Contractering’ in het themadossier Zorgstelsel. Ook vindt u daar een overzicht van de inkoopbeleidstukken per verzekeraar.

Wat doe ik als ik geen contract krijg bij een verzekeraar?

Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Die zorg moet betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Daarbij mogen verzekeraars keuzes maken met wie zij een contract sluiten. Wanneer een zorgverzekeraar voldoende zorg in een regio heeft ingekocht om aan de zorgplicht te voldoen, gaan zij vaak geen extra contracten meer aan. Krijgt u geen contract, licht dan in ieder geval uw cliënten goed in dat u geen contract met deze verzekeraar heeft en dat zij hun facturen zelf moeten indienen bij hun verzekeraar en niet alle kosten vergoed krijgen. Tips om alsnog in aanmerking te komen voor een contract bij een zorgverzekeraar:

 • Neem contact op met de desbetreffende verzekeraar(s) om te kijken of u alsnog een bijdrage kunt leveren aan het zorgaanbod in uw regio. Kijk voor de contactgegevens van iedere zorgverzekeraar in het Overzicht inkoopbeleid verzekeraars 2016.
 • Innovatief zorgaanbod: zorgverzekeraars staan vaak open voor innovatief aanbod. Stelt u zichzelf dus de vraag of u zorg kunt bieden wat andere aanbieders in de regio niet aanbieden. Het is daarbij essentieel dat een innovatief aanbod toegevoegde waarde heeft voor zoveel mogelijk verzekerden.
 • Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen: zorgverzekeraars presenteren in hun inkoopbeleid ook hun visie voor de toekomst. Bekijk van de preferente verzekeraar in uw regio eens wat de beleidsspeerpunten zijn voor de aankomende jaren en kijk waar u op in kunt spelen met uw zorgaanbod.
 • Neem deel aan het visitatietraject van het NIP. Een aantal zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, zal zich in de inkoop baseren op 1) kwaliteitsvisitatie bij de beroepsvereniging en/of deelname aan Stichting Kwaliteit in basis ggz (voorheen Stichting Mirro). U bent mogelijk een interessantere contracteringspartner wanneer u hier al aan voldoet.
 • Zoek contact met collega-aanbieders in de regio. Mogelijkerwijs heeft een collegapsycholoog een (deel van het) omzetplafond ‘over’ en kan dit onderling uitgewisseld worden. U kunt dit dan samen bij de desbetreffende zorgverzekeraar melden. Het kan ook zo zijn dat een collega in de regio stopt met zijn/haar praktijk. Ook in dat geval kan het resterende omzetbudget in overleg met de zorgverzekeraar overgeheveld worden.
 • Zoek contact met ggz-instellingen in de regio. Mogelijk kan er, wanneer sprake is van zorgvraag die niet in de instelling behandeld kan worden, onderlinge dienstverlening plaatsvinden.
 • Probeer ten slotte wel met andere verzekeraars een contract af te sluiten.

Zorgstelsel – POH GGZ

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de POH-GGZ?

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de verwijzing en behandeling van klachten die niet tot de GGZ zorg behoren. De huisarts blijft altijd verantwoordelijk hiervoor, ook als de POH-GGZ een dienstverband met een andere partij heeft. De huisarts stelt vast of de klacht binnen de eigen praktijk of elders verholpen kan worden of dat er een vermoeden van DSM-IV stoornis is. De feitelijke diagnostiek wordt verricht door de behandelaar in de GGZ en niet door de POH-GGZ of de huisarts zelf. Het is niet de bedoeling dat de POH-GGZ cliënten naar zichzelf of de instelling waaraan zij is verbonden doorverwijst. Sommige verzekeraars sluiten POH-GGZ behandelaars expliciet uit voor de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ om verwijzing naar zichzelf te voorkomen. De huisarts is niet verplicht om een POH-GGZ aan te trekken, maar is wel verantwoordelijk voor goede doorverwijzing en behandeling. Zorgaanbieders doen er goed aan hun casuïstiek en behandelmogelijkheden onder de aandacht te brengen bij de huisarts zodat deze weet naar wie welke cliënten kunnen worden doorverwezen. Ook voor de POH-GGZ geldt dat de juiste zorg op de juiste plaats moet plaatsvinden. Het verwijsgedrag van huisartsen wordt daarom gemonitord met een screeningsinstrument. Geen onterechte verwijzing naar de GGZ van patiënten die in de POH-GGZ thuishoren. Maar ook geen behandeling bij de POH-GGZ die in de basis GGZ thuishoren.

Kan een psycholoog zelf de POH-functie vervullen?

Dat kan en dat gebeurt in toenemende mate. Aandachtspunt is dat de zorg anders van aard is en de behandeling veel korter van duur dan in de basis GGZ. Ook valt de zorg altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Heeft het NIP richtlijnen voor tarieven die een psycholoog zou kunnen hanteren voor consultatie voor een huisarts?

Nee, het NIP kan geen indicatie of advies geven voor tarieven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat het geven van adviesuurtarieven in strijd is met de Medededingingswet; omdat zij de vrije marktwerking belemmeren. U dient zelf te bepalen welk tarief de kosten van uw praktijk dekken en concurrerend genoeg zijn.

Visitatie en fusie NIP en NVGzP

Waarom zit er een verschil in kosten tussen het visitatie instrument van het NIP en de NVGzP?

We hebben ervoor gekozen om het visitatie instrument van het NIP en de NVGzP in 2022 naast elkaar te laten bestaan en nog geen wijzigingen door te voeren. Dit betekent ook dat de tarieven die al door het NIP en de NVGzP werden gehanteerd in 2022 gehandhaafd blijven.

Het verschil in kosten komt voort uit de verschillende inrichting van de twee instrumenten. Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we in de toekomst met de instrumenten zullen omgaan.

Blijft mijn visitatiecertificaat wel geldig nu we gefuseerd zijn?

De fusie verandert niks aan de geldigheid van de visitatie certificaten. De visitatie certificaten van het NIP en de NVGzP blijven geldig tot de in het certificaat benoemde einddatum.

Erkennen zorgverzekeraars de behaalde visitatie certificaten nog voor contractering en/of tariefopslag?

Wij hebben zorgverzekeraars op de hoogte gebracht van de fusie. Zij zullen de behaalde certificaten blijven erkennen tot de einddatum.

Ik zit nog in een visitatietraject, welk certificaat krijg ik nu?

In 2022 krijg je het certificaat behorend bij het instrument wat gebruikt is voor de visitatie. Op het document zullen zowel het logo van het NIP als de NVGzP staan met daarbij aangegeven welk visitatie instrument is gebruikt.