NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Beroepenstructuur

Academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

Met het Advies beroepenstructuur psychologische zorg wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. Het advies is ontwikkeld door het NIP, de NVP en de voormalige NVGzP en is op 26 oktober 2020 aangeboden aan minister van Ark (Medische Zorg en Sport). Momenteel werken we samen met de NVP aan de voorbereiding van de nieuwe beroepenstructuur. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2026. Hier vind je meer informatie over de achtergrond en ontwikkelingen.

Eén breed BIG basisberoep en twee specialismen

In het advies, dat zich richt op de psychologische beroepen in de wet BIG, wordt geadviseerd om voortaan één breed basisberoep te hanteren:  de gezondheidszorgpsycholoog generalist. Alleen de academische master psychologie geeft toegang tot de opleiding tot gz-psycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden in dit beroep samengevoegd.

  • Een gz-psycholoog generalist kiest in de opleiding voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. Hij of zij kan extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroepgebonden deskundigheid. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.
  • Als gz-psycholoog generalist (artikel 3-beroep wet BIG) kun je je vervolgens op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de wet BIG:
    • tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT), dit specialisme combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één,
    • of tot klinisch neuropsycholoog (KNP).

We verwachten dat er in de komende jaren ook andere specialismen worden ingesteld.

De beroepenstructuur in vogelvlucht

NB: In deze video wordt nog gesproken over de ingangsdatum van 1 januari 2025. Deze datum is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verplaatst naar 1 januari 2026.

Waarom is het programma beroepenstructuur eigenlijk gestart? En wie werkt waaraan? Hoe is het programma georganiseerd? In dit filmpje leggen we het uit.

Impact op K&J psychologen

De nieuwe BIG-beroepenstructuur voor de psychologische zorg betekent een belangrijke verandering voor Kinder- en Jeugdpsychologen. Het beroep wordt samengevoegd met de gz-psycholoog in het BIG-basisberoep gezondheidszorgpsycholoog generalist.

Impact op Masterpsychologen

In aanloop naar de vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg krijgt het NIP veel vragen over de positie van masterpsychologen. We hebben het antwoord op veelgestelde vragen hierover en de inzet van het NIP op dit onderwerp op een rijtje gezet.

Psychologen en orthopedagogen: aparte beroepen in wet BIG

Uitgangspunt van het Advies Beroepenstructuur is dat de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog generalist alleen nog gevolgd kan worden vanuit een masteropleiding psychologie. Dat betekent een ontvlechting van de beroepen én opleidingen van psychologen en orthopedagogen in de wet BIG. Het NIP legt uit wat de visie hierop is.

Meer weten over de uitvoering van het advies?

In de uitwerking van het advies wordt uitgegaan van het informeren en betrekken van onder meer de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland en de VNG.

Op 22 januari 2024 is er een webinar met de laatste ontwikkelingen binnen het programma Beroepenstructuur.

Voor de vorige update kijk je het webinar van 24 januari 2023 terug.

We houden onze leden op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze websites en nieuwsbrieven.

 

Hoe nu verder?

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de huidige beroepen in de Wet BIG. Daarnaast komt er één landelijk kwaliteitsregister, waarin de professional zijn BIG-beroepstitel, aandachtsgebied en aantekeningen voor methoden registreert. Cliënten, naasten en verwijzers krijgen zo een beter beeld van de vakbekwaamheid van en een beter zicht op de beroepstitels van BIG-geregistreerde professionals

Om voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief te bieden zullen overgangsregelingen worden opgesteld. Deze zijn in het advies benoemd en worden in een later stadium verder uitgewerkt.

Hoe wordt dit gerealiseerd?

We komen tot de vernieuwde beroepenstructuur door beroepen te herordenen en deskundigheden beter inzichtelijk te maken. Dit voeren we uit in drie projecten, via drie werkgroepen

  • Vorming van één breed basisberoep: de gz-psycholoog generalist. De gz-psycholoog en K&J-psycholoog NIP worden hierbij samengevoegd.
  • Vorming van een nieuw specialisme: klinisch psycholoog – psychotherapeut (KP-PT) In dit specialisme KP-PT gaan het huidige specialisme van klinisch psycholoog en het basisberoep psychotherapeut samen.
  • Instellen van één landelijk openbaar register voor aandachtsgebieden en methodische of doelgroepgebonden expertise van BIG-geregistreerde psychologen.

Structuur programma

Het programma Beroepenstructuur psychologische zorg is een samenwerking tussen de beroepsverenigingen NIP en NVP. Daarom hebben in de Stuurgroep en Regiegroep respectievelijk de voorzitters en de directeuren van het NIP en de NVP zitting.

De Adviesraad bestaat uit afgevaardigden vanuit diverse organisaties.

De programmamanager heeft de dagelijkse leiding over het programma. De programmamanager heeft tevens zitting in de werkgroepen van de projecten en in de werkgroep communicatie.

Organogram beroepenstructuur

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Het NIP, de voormalig NVGzP en NVP zijn de initiatiefnemers van het programma Beroepenstructuur. Voorzitters Hans de Veen (NIP), Rudolf Ponds (NIP, voormalig NVGzP) en Kirsten Hauber (NVP) vormen samen de stuurgroep. In een interview vertellen ze meer over de aanleiding en het belang van het programma. Wat is hun visie op de vernieuwde beroepenstructuur?