NIP

Home Secties Sectie ZMVB

Sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

De sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB) richt zich op de ontwikkeling en verbetering van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en behartigt de belangen van haar leden door zich actief in te zetten voor de professionals in dit werkveld.

Eindrapportage ‘Beeldvorming probleemgedrag volwassenen met een verstandelijke beperking’

In juni 2022 zijn door BPSW, NIP, NVAVG, V&VN, NVO, VGN en KansPlus twee vragenlijsten uitgezet over de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ ten aanzien van het hoofdstuk ‘Beeldvorming’.

De belangrijkste uitkomsten zijn dat zorgprofessionals wel of enigszins bekend zijn met de multidisciplinaire richtlijn, maar grotendeels geen scholing hebben gevolgd over de richtlijn. En dat naast het in de multidisciplinaire richtlijn genoemde aangepaste AAIDD model, er een diversiteit bestaat aan modellen en methoden om tot integratie van diagnostiek en beeldvorming te komen. Er liggen diverse verbetermogelijkheden die begin 2023 worden uitgewerkt.

Eindrapportage vragenlijsten richtlijn probleemgedrag_december 2022 (pdf)

Maatwerkafspraak inzet gedragswetenschapper

Voor het contractjaar 2022 is met zorgverzekeraars afgesproken dat zij een maatwerkafspraak bieden boven op het gzsp-contract van 2022 voor zorgaanbieders die gzsp bieden aan de vg-doelgroep. De maatwerkafspraak is een addendum op het basiscontract gzsp voor 2022. Heb je het addendum nog niet ontvangen, vraag deze dan op bij de betreffende zorgverzekeraar(s).

De maatwerkafspraak houdt in dat verzekeraars het declareren van de prestatie ‘zorg zoals gedragswetenschappers bieden’ openstellen zonder combinatie met de inzet van een AVG.

Zorgverzekeraars hebben VGN gevraagd om de AGB-codes van zorgaanbieders die gzsp aan de vg-doelgroep bieden aan hen door te geven. Voor het doorgeven van de AGB-code en meer informatie kun je terecht op: Maatwerkafspraak contractering 2022 voor gzsp | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl).

Verbetersignalement

In februari 2022 is het verbetersignalement Verbetersignalement Mensen met een licht verstandelijke beperking en een gezondheidsprobleem inclusief brief ad minister (2022 – pdf) vastgesteld en naar de minister gestuurd.

Het verbetersignalement beschrijft de gezamenlijk vastgestelde verbeterpunten:

  • herkenning en screening van een lvb
  • communicatie met en bejegening van mensen met een lvb
  • samenwerking van bij de zorg voor mensen met een lvb betrokken professionals

Daarnaast beschrijft het verbetersignalement de verbeterafspraken die de komende periode worden opgepakt.

Het NIP zal in ieder geval meedenken bij de volgende verbeterafspraken:

  • Onder regie van de BPSW wordt met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt dat tot doel heeft de kennis te vergroten over signalen van LVB en omgang van mensen met een LVB in de (na)scholing van doktersassistenten, POH’s en (huis)artsen.
  • Betrokken partijen gaan onderzoeken op welke wijze, per wijk of gemeente, zorgverleners uit het medisch domein en het sociaal domein elkaar weten te vinden en bereiken; digitale sociale kaart.

Toetsing wilsbekwaamheid

De handreiking Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (2020 – pdf) biedt een nieuwe integratieve benaderingswijze voor het expliciet toetsen van de wilsbekwaamheid in de praktijk door een aantal zienswijzen en benaderingen bij elkaar te brengen. Er is ook een voorbeeldcasus opgenomen. De handreiking is opgesteld in opdracht van NVO, NIP en Stichting Philadelphia.

Het toetsingsinstrument heeft zich nog niet bewezen in de praktijk en daarom nodigen wij jullie uit om ervaringen met dit instrument met ons te delen via zmvb@psynip.nl.

Programma Volwaardig leven

Het NIP is partner in het programma Volwaardig leven (een programma van het ministerie van VWS, gestart in 2018). Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

Kamerbrief

De afgelopen drie jaar hebben wij als partner in het programma Volwaardig leven samen met andere partijen samengewerkt aan het realiseren van resultaten. In een verzamelbrief gehandicaptenzorg Wlz aan de Tweede Kamer reageert Paul Blokhuis op zeven rapporten die voortkomen uit het programma Volwaardig Leven.

Ds. Visscherprijs

De Ds. Visscherprijs is een erkenning voor een uitmuntend proefschrift betreffende de gehandicaptenzorg. De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds i.s.m. het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).

Op 30 maart 2022 werd voor de veertiende keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt in Nijmegen. De winnaar is dr. Kristel Vlot-van Anrooij voor haar proefschrift ‘Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities, an innovative adaptation of the settings approach.’ Van harte gefeliciteerd!

Lees meer over de prijsuitreiking, zoals het juryrapport, de samenvattingen van de dissertaties en de presentaties van de drie genomineerden.

Meer weten? Neem contact op met Dr. Marjolein Herps jurysecretaris, jurysecretaris Ds. Visscherprijs via jurysecretariaat@dsvisscherfonds.nl.

De Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Alleen vrijwillige zorg,
tenzij het niet anders kan

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen zij niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het echt niet anders kan.

De Wzd regelt:
  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt;
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er echt geen alternatieven zijn.

Meer informatie: NIP themadossier Wet zorg en dwang

Een werkdag van een psycholoog in de ZMVB

Student in sectie Merel Brands liep een dag mee met sectievoorzitter Nicole Bonsen om een inkijkje te krijgen van een werkdag van een psycholoog werkzaam in de ZMVB. Merel: “Ik probeer met deze dag een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden qua behandelingen en diagnostiek, op welke manieren er interventies worden uitgezet en wat voor cliënten we tegen komen.”
Lees haar verslag van de dag:

Een werkdag van een psycholoog in de ZMVB

Handreiking omgaan met probleemgedrag

Buro Opaal en KansPlus hebben met medewerking van o.a. het NIP een handreiking en folder gemaakt over omgaan met probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Het legt de afspraken uit en is speciaal geschreven voor familie en mensen met een verstandelijke beperking.

De handreiking en folder kun je hier downloaden. Op de website van KansPlus kun je een gedrukt exemplaar bestellen.