NIP

Maatregelen tuchtrecht

Als een tuchtklacht gegrond wordt verklaard kan een tuchtcollege van het NIP een maatregel opleggen aan de psycholoog. In het tuchtrecht wordt niet gesproken van een straf maar van een maatregel. Dat komt omdat een tuchtmaatregel geen strafmaatregel is maar correctie beoogt van professioneel gedrag om herhaling van onzorgvuldig handelen in de toekomst te voorkomen.

In artikel 2.4.1 en 3.3.2 van het Reglement-voor-het-Toezicht (pdf) staan de maatregelen die het College van Toezicht en het College van Beroep aan psychologen kunnen opleggen vermeld. Er zijn 4 mogelijke maatregelen:

 1. Waarschuwing
  De lichtste maatregel. De waarschuwing is corrigerend en voorlichtend van aard.
 2. Berisping
  Een zwaardere maatregel. Een berisping heeft een verwijtende en veroordelende strekking.
 3. Schorsing van het NIP-lidmaatschap en/of van de inschrijving in een NIP-register
  Een nog zwaardere maatregel. Kan opgelegd worden gedurende ten hoogste één jaar en kan gecombineerd worden met de hierboven beschreven maatregelen onder 1. en 2. Ingevolge artikel 7.9 van de Statuten van het NIP betekent een schorsing dat de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend. De verplichtingen van het lid blijven tijdens de schorsing wel onverkort in stand.
 4. Ontzetting uit het NIP-lidmaatschap en/of doorhaling van de inschrijving in een NIP-register
  De zwaarste maatregel. De psycholoog heeft zozeer gehandeld in strijd met de Beroepscode, dat hij/zij niet meer in de vereniging of de verenigingsregisters thuishoort.