NIP

Klachten

Heb je een klacht of ben je ontevreden over de dienstverlening van een psycholoog? Ga dan eerst samen in gesprek om te kijken of jullie een oplossing kunnen vinden. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je twee dingen doen.

 1. Je kunt naar een andere psycholoog gaan.
  Met behulp van onze zoekmachine Vind een psycholoog kun je een andere psycholoog in jouw regio zoeken. Je ziet meteen of de psycholoog NIP-lid, PSYCHOLOOG NIP® is, of in een NIP-register of in het BIG-register is ingeschreven. Vraag eventueel je huisarts voor een doorverwijzing.
 2. Je kunt een klacht indienen tegen de psycholoog bij:
  • de instelling of praktijk van je psycholoog. Informeer daar naar de klachtenregeling. Vaak staat die op de website van de betreffende organisatie.
  • een wettelijke tuchtcollege: Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (als de psycholoog een van de volgende beroepstitels voert: gezondheidszorgpsycholoog (= gz-psycholoog), psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Of het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
  • ons College van Toezicht als je psycholoog lid is van het NIP of geregistreerd is bij het NIP. Daarover lees je hieronder meer.
  • is je psycholoog geen lid van het NIP, ga dan na of de psycholoog lid is van een andere beroepsvereniging met een eigen klachtregeling.

Waarover kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP?

Van psychologen mag je verwachten dat zij zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig naar de cliënt te gedragen. Deze vier basisprincipes zijn in onze Beroepscode voor psychologen uitgewerkt tot algemene gedragsregels en richtlijnen. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich volgens de beroepscode gedragen.

Welke klachten komen niet in aanmerking?

 • Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.
 • Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.
 • Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.
 • Klachten over gebeurtenissen die langer dan zeven jaar geleden hebben plaatsgevonden (artikel 2.1.4 Reglement-voor-het-Toezicht).
 • Gelijkluidende klachten die door dezelfde klagers tevens zijn ingediend bij een andere tuchtrechtelijke instantie (zie artikel 2.1.8 van het Reglement-voor-het-Toezicht). Dit is ter beoordeling van het College van Toezicht.

Nationale beeldbank

 

Klachtprocedure

De klachtprocedure bestaat meestal uit 6 stappen.

 1. Klacht formuleren
  Vul het format voor het klaagschrift, zo volledig mogelijk in, in het Nederlands.
 1. Klacht indienen
  Sla het bestand op als pdf en stuur het klaagschrift en eventuele schriftelijke bijlagen naar collegevantoezicht@psynip.nl. Het College verwerkt je persoonsgegevens volgens ons privacyreglement. Correspondentie in een klachtzaak wordt in het belang van beide partijen (klager, verweerder) vertrouwelijk behandeld.
 2. Beoordeling of klacht wordt behandeld
  Na ontvangst van de klacht beoordeelt het College van Toezicht of de klacht in behandeling kan worden genomen (zie Waarover kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht?).
 3. Reactie van de psycholoog
  Als de klacht in behandeling wordt genomen krijgt de verweerder (de psycholoog) de gelegenheid op de klacht te reageren. De tussenliggende termijn is meestal een maand.
  Van alle door een partij ingediende stukken die van belang zijn, wordt een kopie aan de andere partij gestuurd.
 1. De zitting (mondelinge behandeling)
  Na de schriftelijke stukkenwisseling vindt in de regel een mondelinge behandeling van de klacht op zitting plaats. De mondelinge behandelingen duren ongeveer een uur en zijn in principe niet openbaar. Van beide partijen wordt verwacht dat ze bij de zitting aanwezig zijn op het NIP-kantoor in Utrecht. Het College van Toezicht bestaat in de regel uit een voorzitter en een secretaris, beiden jurist, en uit tenminste 2, maar meestal 3 leden-psycholoog.
  Waarom mondelinge behandeling?
  De ervaring leert dat na lezing van de stukken er bij de leden van het College van Toezicht vaak nog behoefte bestaat aan het stellen van vragen aan de partijen, bijvoorbeeld om opmerkingen die in de stukken zijn gemaakt of situaties die zijn beschreven te laten verduidelijken. Een mondelinge behandeling leent zich beter voor die vragen en antwoorden dan nóg een schriftelijke ronde. Vaak hebben de partijen ook behoefte om nog iets onder de aandacht van het College te brengen. Ook daarvoor leent zich de mondelinge behandeling.
  Het College van Toezicht gaat tijdens de mondelinge behandeling na of een of meer bepalingen van de Beroepscode zijn overtreden en zo ja, welke, alles met hoor en wederhoor. Dit betekent dat de ene partij mag reageren op wat de andere partij zegt. Mocht het College van Toezicht op basis van de stukken aanleiding zien de klacht schriftelijk te behandelen, dan krijg je daarvan bericht.
 1. De uitspraak
  Na de zitting beslist het College van Toezicht of de klacht gegrond of ongegrond is. Als de klacht gegrond is kan het college een maatregel opleggen. De uitspraak wordt ongeveer 8 weken na de zitting naar partijen gestuurd.

Het hele traject van indiening van de klacht tot het toesturen van de uitspraak duurt meestal 6 tot 9 maanden.

 

Beroep

Binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak van het College van Toezicht kunnen partijen (cliënt en psycholoog) tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep van het NIP (artikel 3.1.1 van het Reglement-voor-het-Toezicht. Van deze termijn kan niet worden afgeweken.

 

Publicatie uitspraken

Op grond van een besluit van het bestuur van het NIP worden relevante uitspraken van het College van Toezicht en het College van Beroep, nadat ze zijn toegestuurd aan partijen, geanonimiseerd gepubliceerd: uitspraken van de Colleges). Ook kan een geanonimiseerde uitspraak worden geselecteerd als uitspraak van de maand. We doen dit zodat ook andere psychologen daarvan kunnen leren.
Zoals vastgelegd in artikel 4.1.2 van het Reglement voor het Toezicht kan het bestuur in uitzonderlijke gevallen besluiten dat uitspraken van de Colleges worden toegezonden aan door de overheid ingestelde toezichthouders.

 

Bijstand (bijvoorbeeld door een advocaat)

Beide partijen (cliënt en psycholoog) mogen zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een advocaat of gevolmachtigde. De gevolmachtigde mag niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken. Bijstand door een advocaat is niet verplicht.

Vragen?

Met vragen over de procedure van de ingediende klacht, kun je terecht bij de secretaris die de klacht behandelt.

Heb je een inhoudelijke vraag over de klacht? Cliënten van een psycholoog die lid is van het NIP kunnen de stafmedewerker beroepsethiek van het NIP éénmalig raadplegen met betrekking tot de Beroepscode. NIP leden kunnen ook contact opnemen met de stafmedewerker beroepsethiek voor vragen en advies. De stafmedewerker beroepsethiek is telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur beroepsethiek.

 

Hulp bij het indienen van een klacht

Heb je hulp nodig bij het indienen van je klacht of wil je advies of informatie over zorg? Dan kun je contact opnemen met:

 • het Nationale Zorgnummer van Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid via 0900 – 23 56 780 (€ 0,20 per gesprek) of via nationalezorgnummer.nl
 • het Landelijk Meldpunt Zorg: 088 – 120 50 20 (lokaal tarief), op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen via het contactformulier.

 

Meer informatie over je rechten als cliënt vind je op