NIP

Klachten

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van een psycholoog die lid is van of geregistreerd staat bij het NIP? Of overweeg je een klacht in te dienen? Ga dan eerst met de psycholoog in gesprek om te kijken of jullie tot een oplossing kunnen komen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen. Hieronder lees je meer over de verschillende mogelijkheden van klacht- en tuchtrecht. Ook vind je hier een stappenoverzicht bij het indienen van een klacht.

Tussen de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen bestaat geen officiële volgorde of rangorde. Wel hebben de verschillende procedures een eigen doel en karakter. We raden je aan om van tevoren te informeren of advies te vragen bij een klachtenfunctionaris of cliëntenorganisatie waar de klacht op de beste plek is. Dit kan duidelijkheid geven voor welk type klachten een bepaalde procedure bedoeld is, hoe deze in z’n werk gaat en wat je er als klager wel en niet van kunt verwachten.

Weet je niet of je behandelaar is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het NIP? Kan je behandelaar hier geen duidelijkheid over geven? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het NIP via NIP@klachtencompany.nl of bel 088 – 234 16 01.

Klachten- en geschillenregeling: wat staat er in de wet?

Er zijn twee wetten waarin de klachtregelingen voor de zorg staan beschreven: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet.

Klachtenregeling op grond van de Wkkgz

Wanneer de psycholoog optreedt als zorgverlener kun je een klacht indienen bij de zorginstelling of praktijk van je psycholoog. Informeer daar naar de klachtenregeling. Vaak staat die op de website of informatiefolder van de betreffende organisatie of praktijk. De psycholoog die als vrijgevestigde zorgverlener werkzaam is heeft op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de wettelijke verplichting om een klachtenregeling te hebben. Daarbij hoort het aanbod van een onafhankelijke klachtenfunctionaris die zich inspant om tot een gezamenlijke oplossing te komen of kan bemiddelen.

Mocht dat niet leiden tot het gewenste resultaat dan kun je de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De psycholoog die in een instelling werkt is bij een dergelijke regeling aangesloten via de instelling. Informeer dus bij de zorginstelling of praktijk bij welke klachten- en geschillenregeling de psycholoog is aangesloten. De instelling of praktijk is verplicht hierover laagdrempelig informatie te verstrekken, bijvoorbeeld via de website.

Deze klachtenregeling biedt cliënten een laagdrempelige en snelle manier van klachtopvang en klachtenbemiddeling. Het doel is om je een luisterend oor te bieden en samen met de psycholoog in een zo vroeg mogelijk stadium tot een oplossing te komen. Het zijn vooral klachten over de communicatie en bejegening die daarvoor in aanmerking komen.

Klachtenregeling op grond van de Jeugdwet

Heb je een klacht over een psycholoog die jeugdhulp biedt? De Wkkgz-regeling geldt niet voor jeugdhulpaanbieders die werkzaam zijn op basis van de Jeugdwet via de gemeente. Op basis van de Jeugdwet zijn zij wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie.

Vrijgevestigde psychologen die jeugdhulp bieden moeten zich bij een klachtencommissie aansluiten en cliënten daarover informeren op bijvoorbeeld hun website. Psychologen die werkzaam zijn in een instelling voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn via de werkgever aangesloten.

De klachtencommissie behandelt de klacht en kan deze gegrond of ongegrond verklaren. Informeer bij de instelling of vrijgevestigde psycholoog bij welke klachtencommissie deze is aangesloten.

Hoewel niet verplicht is er vaak ook een klachtenbemiddelaar beschikbaar die behulpzaam kan zijn om in een vroeg stadium samen tot een oplossing te komen.

Ontevreden? En dan?

Stap 1: bespreek je onvrede met de behandelaar

Als je een klacht hebt over je behandelaar of de behandeling, dan kun je die in eerste instantie het beste met hem of haar zelf bespreken. Een gesprek over je onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen.

Stap 2: neem contact op met de klachtenfunctionaris of klachtencommissie

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of misschien krijg je onvoldoende gehoor. Dan kun terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris (voor een psycholoog die valt onder de de Wkkgz) of bij de klachtencommissie (voor een psycholoog die valt onder de Jeugdwet). NIP werkt voor psychologen die onder de Wkkgz vallen samen met de klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. Voor psychologen die onder de Jeugdwet vallen werken we samen met KlachtenPortaal Zorg.

Vul voor een Wkkgz-aanbieder eerst het klachtenformulier (doc) in en mail die naar nip@klachtencompany.nl. Zo voorzie je de klachtenfunctionaris meteen van belangrijke informatie. De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van het formulier binnen twee werkdagen contact met je op. Vind je het lastig om het klachtenformulier in te vullen of wil je liever eerst overleggen, dan kun je ook bellen naar 088 – 234 16 01.
Vul voor een Jeugdwet-aanbieder kun je online je klacht indienen.

Heb je een klacht over een psycholoog die niet onder de Wkkgz of de Jeugdwet valt, bijvoorbeeld een arbeids- en organisatiepsycholoog, dan kun je ook een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP.

Stap 3: gesprek en verdere acties

De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht, bespreekt met je wat je wilt bereiken en wat passende stappen kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een schriftelijk antwoord van je behandelaar, als eerste stap. Ook kan de klachtenfunctionaris jou en je behandelaar begeleiden om de zaak verder uit te praten (bemiddelingsgesprek). De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig, hij oordeelt niet. Wat jij en de klachtenfunctionaris met elkaar bespreken is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is jouw instemming daarvoor nodig.

Stap 4: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, stuurt je behandelaar je een bericht met de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die jij en de behandelaar onder begeleiding van de klachtenfunctionaris met elkaar hebben gemaakt.

Niet tevreden met de uitkomst?

Ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling? Dan kun je de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt je klacht. De commissie hoort daarbij beide partijen. De geschillencommissie kan ook oordelen over een schadevergoeding, als je dat hebt gevraagd. Je behandelaar moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden.

Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je uiteraard wel zelf de kosten van deze bemiddeling of advisering. Als je besluit om na afronding van de klacht naar de geschillencommissie te gaan dan betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50. Dit bedrag krijgt je terug als de geschillencommissie oordeelt dat je gelijk hebt.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van je klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen: het NIP-tuchtrecht, het SKJ-tuchtrecht en het BIG-tuchtrecht.

 

Andere psycholoog

Met behulp van onze zoekmachine Vind een psycholoog kun je een andere psycholoog in jouw regio zoeken. Je ziet meteen of de psycholoog NIP-lid, PSYCHOLOOG NIP® is, of in een NIP-register of in het BIG-register is ingeschreven. Vraag eventueel je huisarts om een doorverwijzing.

Andere organisaties

Nationale zorgnummer
Je kunt ook contact opnemen met het Nationale Zorgnummer. Dit is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties. Bel naar 0900-23 56 780 of stuur een mail. www.nationalezorgnummer.nl

Landelijk Meldpunt Zorg
Voor informatie en advies kun je ook contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Dit meldpunt is van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de website vind je een ‘Klachtenwijzer’. www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan ook ondersteuning bieden door een vertrouwenspersoon. www.akj.nl