NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Tuchtrecht Uitspraken van de maand

Uitspraken van de maand

Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand. Deze uitspraak heeft doorgaans een voorbeeldfunctie en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. De uitspraken zijn gerubriceerd op onderwerp. Deze uitspraken zijn bij uitstek te gebruiken in het kader van intervisie. Gebruik ze als kapstok om eigen casuïstiek te bespreken of om uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied te vergroten.

Uitspraak van de maand juni 2024

Twee leerpunten bij pro justitia-rapportage

In deze zaak wordt pro justitia-rapportage door het Regionaal Tuchtcollege (marginaal) beoordeeld die in hoger beroep werd uitgebracht in een strafzaak met veel publiciteit. De beklaagde gz-psycholoog/NRGD-rapporteur krijgt (evenals de beklaagde psychiater) een berisping opgelegd omdat de rapportage niet voldoet aan alle zorgvuldigheidseisen in deze – ook volgens het tuchtcollege – complexe zaak.

Wat kunnen psychologen werkzaam in het forensische veld van deze uitspraak leren?

Allereerst dat het raadzaam is het door het NIFP aanbevolen format voor dergelijke rapportage te volgen. Dit leidt volgens het tuchtcollege namelijk tot een objectieve en logische opbouw van het rapport (zie onder punt 5.19 en punt 5.37).

Daarnaast staat het volgens het tuchtcollege ter vrije beoordeling van de gz-psycholoog of nadere informatie noodzakelijk is voor een deugdelijke beoordeling van de vraagstelling en daarom in het kader van het onderzoek alsnog moet worden opgevraagd (zie onder punt 5.35).

Het is dus niet nodig steeds over álle stukken te beschikken bij het opstellen van (forensische) rapportage.

(H2023/5723)

Nationale beeldbank

Alle uitspraken van de maand

Communicatie via e-mail met cliënten

In deze zaak is een complexe gezinssituatie besproken waarbij een ouder is blijven mailen over de inhoud van de behandeling van haar minderjarige kind en daarin allerlei (ook haar onwelgevallige) zaken aan de orde heeft gesteld.

Lees in deze uitspraak van de maand onder nummer V.7. dat het in het algemeen verstandig is om als beroepsbeoefenaar communicatie via e-mail met je cliënten tot een minimum te beperken door via mail niet (of zo min mogelijk) inhoudelijk van gedachten te wisselen over de behandeling. Artikel 72 van de Beroepscode 2015 beveelt daartoe aan in een vroeg stadium met je cliënt duidelijke afspraken te maken via welke wijze(n) je (niet) met hem communiceert vanwege de vereiste vertrouwelijkheid.

Oók in de NIP Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg staat over digitale communicatie nuttige informatie vermeld in hoofdstuk 5.2, pag. 111 e.v..

Lees hier de uitspraak van de maand mei 2024

Toestemming vragen bij informatieverzoek van Veilig Thuis

Bij de afweging informatie te verstrekken aan Veilig Thuis en daarmee mogelijk je beroepsgeheim te doorbreken (op grond van het meldrecht genoemd in artikel 5.2.6 Wmo 2015) horen zorgvuldigheideisen opgenomen in de meldcode. Eén daarvan is de inspanning om toestemming hiervoor te vragen aan je cliënt en te laten weten welke informatie je van plan bent te verstrekken. Er is immers sprake van een vertrouwensrelatie. In deze zaak kreeg een psychiater een waarschuwing omdat hij hieraan niet had voldaan. Omdat het beoordelingskader voor psychologen en artsen op dit vlak hetzelfde is en deze problematiek ook onder psychologen vaker voorkomt, werd deze uitspraak daarmee uitspraak van de maand.

In de NIP Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg is over deze situatie duidelijke informatie te vinden in hoofdstuk 3.3.6.1, pag. 72 e.v.

Lees hier de uitspraak van de maand april 2024.

Behandelrelatie

In deze zaak ging de gz-psycholoog direct na de (zoals het college overweegt) – naar zijn aard ongelijkwaardige – behandelrelatie een persoonlijke relatie aan met cliënt. Zij wisselden honderden Whatsapp-berichten per avond uit waarin indringende gevoelens werden geanalyseerd en waarbij de psycholoog zich ook bemoeide met elders lopende behandeling.

Daarnaast concludeert het college dat de psycholoog haar beroepsgeheim heeft geschonden. De psycholoog beriep zich erop dat zij cliënt wilde helpen.

Het regionaal tuchtcollege spreekt van een bekende valkuil waardoor het van belang is de Beroepscode. in acht te nemen die juist óók is geschreven ter bescherming van gz-psychologen.

Verzekeren van behandelingen

In deze zaak klaagde de klaagster erover dat haar achteraf is gebleken dat haar behandeling niet werd vergoed door de zorgverzekeraar.

De psycholoog verweerde zich met het argument dat aan klaagster vooraf tot twee keer toe was medegedeeld dat klaagster zélf diende na te gaan of een behandeling bij verweerster door haar zorgverzekeraar werd vergoed.

Welke informatie je als psycholoog moet geven bij het aangaan en voortzetten van de behandeling, lees je in Artikel 63 van de  Beroepscode.

Lees hier de uitspraak van de maand februari 2024 (23/15).

Integriteit bij psychologisch onderzoek

In deze zaak verweet de cliënt de psycholoog dat hij een assessmentrapport heeft geschreven op basis van tegenstrijdige bevindingen en gebruik heeft gemaakt van niet integere medewerkers bij de uitvoering van het onderzoek. De cliënt had een ander oordeel verwacht en vindt dat sprake was van
vooringenomenheid.

Hoe je als psycholoog met meer integriteit kunt handelen in een dergelijke situatie, lees je in de uitspraak van de maand januari 2024 (23/07).

Een rommelig assessment

In deze zaak begon de A&O-psycholoog te laat met het digitale assessment en deed er een huisgenoot van de psycholoog een deur open tijdens het afnemen van het assessment. Nadat de cliënt te horen had gekregen dat er wat betreft haar kandidatuur negatief zou worden geadviseerd, meldde deze bovendien aan de psycholoog dat zij griep had en daardoor tijdens het assessment niet goed had kunnen scoren.

Hoe zorgvuldig(er) te handelen in dergelijke omstandigheden die overigens deels werden veroorzaakt door de psycholoog zelf, lees je in de uitspraak van de maand november 2022 (21/15).

Informatie aan de jeugdvoogd/jeugdbeschermer

Wat doe je als je een ouder in behandeling hebt en de gezinsvoogd/jeugdbeschermer belt je plotseling op en vraagt om informatie?

Het is dan verstandig niet direct antwoord te geven. Vraag of je de vragen even toegemaild kan krijgen omdat je een en ander wil opzoeken in het dossier. Op die manier koop je tijd en kan je je cliënt informeren welke informatie je precies wilt gaan delen, gezien je informatieplicht die volgt uit de Beroepscode. Openheid naar de ouders blijft ook hierbij immers de hoofdregel.

Lees voor een geval waarin dit speelde de uitspraak van de maand maart 2022. Toepasselijke artikelen 74, 75 en 76 van de Beroepscode.

Lees hier de uitspraak van de maand maart (2022).
(21/05)

WKKGZ: klachtenfunctionaris verplicht

Uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) vloeit alweer sinds 1 januari 2017 voort dat zorgaanbieders verplicht zijn over een klachtenreglement, klachtenfunctionaris en geschillencommissie te beschikken. Onder het begrip zorgaanbieder in de wet vallen niet alleen instellingen maar óók kleinere samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in een solo-praktijk.

Uit het spreekuur beroepsethiek en uit bij het College van Toezicht ingediende klachten blijkt echter dat nog lang niet alle vrijgevestigde NIP-leden hieraan voldoen. Mocht dit bij jou het geval zijn, sluit je dan dus zo spoedig mogelijk aan bij de uniforme klachten- en geschillenregeling van P3NL. Voor maar 25 euro per jaar (in 2021) voldoe je al aan deze wettelijke verplichting.

Lees hier de uitspraak van de maand
(20/22)

Te plotselinge beëindiging van (relatie)therapie

In deze zaak beëindigde de psycholoog de relatietherapie plotseling zonder daarvoor een afdoende reden te geven. Daarna mailde zij de cliënt dat zij de samenwerking beëindigde omdat “de therapie niet wordt bepaald door de cliënt”. Het College is van oordeel dat de psycholoog beroepsmatig over onvoldoende methoden beschikt om met afwijzing en weerstand in de therapie om te gaan (zie artikel 101 van de Beroepscode). Daarnaast heeft zij de continuïteit van de professionele relatie niet geborgd door na te laten klaagster te verwijzen naar een vakgenoot (zie artikel 19 van de Beroepscode).

Klacht gedeeltelijk gegrond. De psycholoog ontving een waarschuwing.

Lees hier de uitspraak van de maand april (2023)
(22/17)

Gebruik van doeltreffende en doelmatige methoden

Hoe voer ik als psycholoog verweer tegen een klacht?

Informatie en het cliëntsysteem

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.