NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Tuchtrecht Uitspraken van de maand

Uitspraken van de maand

Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand. Deze uitspraak heeft doorgaans een voorbeeldfunctie en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. De uitspraken zijn gerubriceerd op onderwerp. Deze uitspraken zijn bij uitstek te gebruiken in het kader van intervisie. Gebruik ze als kapstok om eigen casuïstiek te bespreken of om uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied te vergroten.

Uitspraak van de maand september 2023: Een verklaring op verzoek van je cliënt, leidt vaker tot een (tucht)klacht.

In deze zaak legde de behandelend psycholoog een verklaring af op verzoek van haar cliënte, toen 13 jaar oud, en verstrekte deze aan moeder. Daarmee werd de psycholoog naast behandelaar van de dochter ook belangenbehartiger in de (v)echtscheiding van haar ouders. Het NIP raadt het afleggen van dergelijke verklaringen af. Zie de recent vernieuwde informatie op de website hierover: FAQ Verklaring afgeven.

Niet onbelangrijk: het NIP biedt behandelend psychologen ook al jaren een toelichting (pdf) aan die kan worden verstrekt aan cliënten waarmee een weigering van de psycholoog om een dergelijke verklaring af te leggen wordt uitgelegd en geobjectiveerd.

Nationale beeldbank

Alle uitspraken van de maand

Een rommelig assessment

In deze zaak begon de A&O-psycholoog te laat met het digitale assessment en deed er een huisgenoot van de psycholoog een deur open tijdens het afnemen van het assessment. Nadat de cliënt te horen had gekregen dat er wat betreft haar kandidatuur negatief zou worden geadviseerd, meldde deze bovendien aan de psycholoog dat zij griep had en daardoor tijdens het assessment niet goed had kunnen scoren.

Hoe zorgvuldig(er) te handelen in dergelijke omstandigheden die overigens deels werden veroorzaakt door de psycholoog zelf, lees je in de uitspraak van de maand november 2022 (21/15).

Informatie aan de jeugdvoogd/jeugdbeschermer

Wat doe je als je een ouder in behandeling hebt en de gezinsvoogd/jeugdbeschermer belt je plotseling op en vraagt om informatie?

Het is dan verstandig niet direct antwoord te geven. Vraag of je de vragen even toegemaild kan krijgen omdat je een en ander wil opzoeken in het dossier. Op die manier koop je tijd en kan je je cliënt informeren welke informatie je precies wilt gaan delen, gezien je informatieplicht die volgt uit de Beroepscode. Openheid naar de ouders blijft ook hierbij immers de hoofdregel.

Lees voor een geval waarin dit speelde de uitspraak van de maand maart 2022. Toepasselijke artikelen 74, 75 en 76 van de Beroepscode.

Lees hier de uitspraak van de maand maart (2022).
(21/05)

WKKGZ: klachtenfunctionaris verplicht

Uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) vloeit alweer sinds 1 januari 2017 voort dat zorgaanbieders verplicht zijn over een klachtenreglement, klachtenfunctionaris en geschillencommissie te beschikken. Onder het begrip zorgaanbieder in de wet vallen niet alleen instellingen maar óók kleinere samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in een solo-praktijk.

Uit het spreekuur beroepsethiek en uit bij het College van Toezicht ingediende klachten blijkt echter dat nog lang niet alle vrijgevestigde NIP-leden hieraan voldoen. Mocht dit bij jou het geval zijn, sluit je dan dus zo spoedig mogelijk aan bij de uniforme klachten- en geschillenregeling van P3NL. Voor maar 25 euro per jaar (in 2021) voldoe je al aan deze wettelijke verplichting.

Lees hier de uitspraak van de maand
(20/22)

Te plotselinge beëindiging van (relatie)therapie

In deze zaak beëindigde de psycholoog de relatietherapie plotseling zonder daarvoor een afdoende reden te geven. Daarna mailde zij de cliënt dat zij de samenwerking beëindigde omdat “de therapie niet wordt bepaald door de cliënt”. Het College is van oordeel dat de psycholoog beroepsmatig over onvoldoende methoden beschikt om met afwijzing en weerstand in de therapie om te gaan (zie artikel 101 van de Beroepscode). Daarnaast heeft zij de continuïteit van de professionele relatie niet geborgd door na te laten klaagster te verwijzen naar een vakgenoot (zie artikel 19 van de Beroepscode).

Klacht gedeeltelijk gegrond. De psycholoog ontving een waarschuwing.

Lees hier de uitspraak van de maand april (2023)
(22/17)

Gebruik van doeltreffende en doelmatige methoden

Hoe voer ik als psycholoog verweer tegen een klacht?

Informatie en het cliëntsysteem