NIP

Home Thema’s Jeugd Hervormingsagenda Jeugd

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd is een pakket van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er verbeteringen komen in het huidige jeugdhulpstelsel. In juni 2023 is de Hervormingsagenda definitief vastgesteld, ondertekend een aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waar het NIP onderdeel van uitmaakt, zijn blij dat zij met Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk afspraken hebben kunnen maken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg.

De achterbannen van SBJ hebben voor ondertekening nog enkele aandachtspunten ingebracht. Die punten zijn voor NIP en SBJ cruciaal bij de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken in de Hervormingsagenda.

Snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en tegelijk financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp en in aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van professionals. De afspraken zullen ertoe leiden dat minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn.

Aandachtspunten Samenwerkende Beroepsorganisaties Jeugd

Elementen die de achterbannen van SBJ cruciaal vinden in de uitwerking van de Hervormingsagenda zijn onder meer dat professionals autonoom kunnen werken conform professionele standaarden, dat zij actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de regelgeving rond de zorginkoop van specialistische jeugdzorg, dat het (medisch) beroepsgeheim gerespecteerd wordt dat de administratieve lasten daadwerkelijk verminderd worden en dat vrijgevestigde zorgaanbieders onderdeel blijven uitmaken van een gevarieerd, kwalitatief goed en toegankelijk jeugdhulpveld.

Rol NIP in uitwerking Hervormingsagenda Jeugd

Als onderdeel van SBJ zal het NIP zich vooral bezig houden met de thema’s ‘Kwaliteit en Blijvend Leren’, waaronder de doelstelling om voor iedere professional ruimte te creëren voor reflectie en scholing. Daarnaast vormen het terugdringen van de administratieve lasten en de positie van vrijgevestigde aanbieders onderwerpen waar het NIP actief bij betrokken zal worden in de uitwerking van de Hervormingsagenda. Ten slotte zetten we ons in dat (ontwikkelings)psychologische expertise voldoende aanwezig is in de uit te breiden wijkteams, waar ook een deel van de triage zal plaatsvinden.