NIP

Home Thema’s Jeugd Gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

Plaatsing in een instelling voor gesloten jeugdhulp kan alleen als een jongere zulke ernstige gedrags-, opgroei- of opvoedproblemen vertoont dat zijn ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd. Opname en verblijf kunnen dan noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jongere zich aan de zorg die hij nodig heeft, zal onttrekken of daaraan door anderen wordt onttrokken.

Hoe werkt het?

Omdat dit zeer ingrijpend is voor het kind en de omgeving én omdat dit proces zeer zorgvuldig moet verlopen, is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig voor een plaatsing in gesloten jeugdhulp. Een verzoek tot plaatsing kan afkomstig zijn van de gemeente, de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of de officier van Justitie. Pas als er een instemmingsverklaring is van een gekwalificeerde gedragswetenschapper kan de rechter een verzoek tot gesloten plaatsing inwilligen.

Omdat dit zeer ingrijpend is voor het kind en de omgeving én omdat dit proces zeer zorgvuldig moet verlopen, is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig voor een plaatsing in gesloten jeugdhulp. Een verzoek tot plaatsing kan afkomstig zijn van de gemeente, de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of de officier van Justitie. Pas als er een instemmingsverklaring is van een gekwalificeerde gedragswetenschapper kan de rechter een verzoek tot gesloten plaatsing inwilligen.

Instemmingsverklaringen door gekwalificeerd gedragswetenschapper

Na invoering van de Jeugdwet in 2015 hebben NIP en NVO een ‘handreiking instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper’ opgesteld. Deze handreiking is in 2023 herzien op basis van inhoudelijke en wettelijke ontwikkelingen. Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben de nadruk gelegd op het zo thuis en nabij mogelijk bieden van jeugdhulp.

Als de bescherming van een jeugdige toch vraagt om een gesloten plaatsing, dan voldoet die plek aan het criterium “zo thuis mogelijk”, heeft een zo kleinschalig mogelijke vorm en is van zo kort mogelijke duur. Voor de groep jeugdigen die toch langdurig in de gesloten jeugdhulp verblijven, dient zoveel als mogelijk stabiliteit en continuïteit te worden geboden.

De handreiking biedt nu meer kaders om de proportionaliteit en subsidiariteit van het verzoek te toetsen. Ten slotte is de handreiking qua opzet aangepast om de leesbaarheid en werkbaarheid te vergroten.