NIP

Tuchtrecht

Ben je niet tevreden over het beroepsmatig handelen van je psycholoog, heb je de klachtenprocedure gevolgd en ben je niet tevreden met de uitkomst? Dan kun je je klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP. Dat kan alleen als de psycholoog lid is van het NIP. Staat de psycholoog ingeschreven in het BIG register of is de psycholoog geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan kun je terecht bij die tuchtrechtcolleges.

Is je psycholoog geen lid van het NIP en staat het niet ingeschreven in de genoemde registers? Ga dan na of de psycholoog lid is van een andere beroepsvereniging met een eigen klachtregeling.
NB: voordat een klacht in behandeling wordt genomen kun je ervoor kiezen gebruik te maken van bemiddeling.

NIP-tuchtrecht

Wanneer de psycholoog lid is van het NIP en/of geregistreerd is bij het NIP kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP. In deze procedure wordt het beroepsmatig handelen van de psycholoog getoetst aan de Beroepscode voor psychologen van het NIP. Dat betekent dat het College beoordeelt of de psycholoog één of meerdere artikelen van de Beroepscode heeft overtreden. Dit geldt niet alleen voor psychologen die in de gezondheidszorg of jeugdhulp werkzaam zijn maar voor alle werkvelden.

Het College van Toezicht beoordeelt de klacht en kan wanneer deze gegrond is aan de psycholoog een maatregel opleggen. Er vindt in deze procedure geen bemiddeling plaats en er wordt niet gezocht naar een oplossing van de klacht. Het is daarom aan te raden om eerst met de psycholoog in gesprek te gaan.

Wettelijk BIG-tuchtrecht

Wanneer de psycholoog in het BIG- register staat als gezondheidszorg(gz)psycholoog,  psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog kun je een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het tuchtcollege neemt alleen klachten in behadeling die gaan over het handelen van BIG-geregistreerde psychologen die werken in de individuele gezondheidszorg. Het tuchtcollege beoordeelt de klacht aan de hand van de wettelijke tuchtnormen en kan de klacht gegrond of ongegrond verklaren. Ook kan het tuchtcollege toetsen aan de Beroepscode van het NIP. Wanneer de klacht gegrond is kan het tuchtcollege een maatregel opleggen.

Voor advies en hulp bij het indienen van een klacht is de tuchtrechtfunctionaris beschikbaar.

Tuchtrecht SK-Jeugd

Wanneer de psycholoog is geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kun  je een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Het beroepsmatig handelen van psychologen wordt getoetst aan een algemene tuchtnorm die nader kan worden ingevuld aan de hand van de Beroepscode van het NIP.

Waarover kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP?

Van psychologen mag je verwachten dat zij zich houden aan de vier basisprincipes in de Beroepscode van het NIP:  verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Deze vier basisprincipes zijn in de Beroepscode voor psychologen uitgewerkt tot algemene gedragsregels en richtlijnen. Bij het ons College van Toezicht kun je een klacht indienen tegen het beroepsmatige handelen van een psycholoog.

Welke klachten komen niet in aanmerking?

 • Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.
 • Claims over de hoogte van de factuur en financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.
 • Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.
 • Klachten over gebeurtenissen die langer dan zeven jaar geleden hebben plaatsgevonden (artikel 2.1.4 Reglement-voor-het-Toezicht).
 • Gelijkluidende klachten die door dezelfde klagers ook zijn ingediend bij een andere tuchtrechtelijke instantie (zie artikel 2.1.8 van het Reglement-voor-het-Toezicht). Dit is ter beoordeling van het College van Toezicht.

Klachtprocedure

De klachtprocedure bestaat meestal uit 6 stappen:

 1. Klacht formuleren
  Vul het format in voor het klaagschrift, zo volledig mogelijk, in het Nederlands. Sla het bestand op als pdf.
 2. Klacht indienen
  Stuur het klaagschrift en eventuele schriftelijke bijlagen naar collegevantoezicht@psynip.nl. Het College verwerkt je persoonsgegevens volgens ons privacyreglement. Correspondentie in een klachtzaak wordt in het belang van beide partijen (klager, verweerder) vertrouwelijk behandeld.
 3. Beoordeling of klacht wordt behandeld
  Na ontvangst van de klacht beoordeelt het College van Toezicht of de klacht in behandeling kan worden genomen (zie Waarover kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht?).
 4. Reactie van de psycholoog
  Als de klacht in behandeling wordt genomen krijgt de verweerder (de psycholoog) de gelegenheid op de klacht te reageren. De tussenliggende termijn is meestal een maand. Van alle door een partij ingediende stukken die van belang zijn, wordt een kopie aan de andere partij gestuurd.
 5. De zitting (mondelinge behandeling)
  Na de schriftelijke stukkenwisseling vindt in de regel een mondelinge behandeling van de klacht op zitting plaats. De mondelinge behandelingen duren ongeveer een uur en zijn in principe niet openbaar. Van beide partijen wordt verwacht dat ze bij de zitting aanwezig zijn op het NIP-kantoor in Utrecht. Het College van Toezicht bestaat in de regel uit een voorzitter en een secretaris, beiden jurist, en uit tenminste 2, maar meestal 3 leden-psycholoog.

  Waarom mondelinge behandeling?
  De ervaring leert dat na lezing van de stukken er bij de leden van het College van Toezicht vaak nog behoefte bestaat aan het stellen van vragen aan de partijen, bijvoorbeeld om opmerkingen die in de stukken zijn gemaakt of situaties die zijn beschreven te laten verduidelijken. Een mondelinge behandeling leent zich beter voor die vragen en antwoorden dan nóg een schriftelijke ronde. Vaak hebben de partijen ook behoefte om nog iets onder de aandacht van het College te brengen. Ook daarvoor leent zich de mondelinge behandeling. Het College gaat tijdens de mondelinge behandeling na of een of meer bepalingen van de Beroepscode zijn overtreden en zo ja, welke. Alles met hoor en wederhoor. Dit betekent dat de ene partij mag reageren op wat de andere partij zegt. Mocht het College van Toezicht op basis van de stukken aanleiding zien de klacht schriftelijk te behandelen, dan krijg je daarvan bericht.

 6. De uitspraak
  Na de zitting beslist het College van Toezicht of de klacht gegrond of ongegrond is. Als de klacht gegrond is kan het College een maatregel opleggen. De uitspraak wordt ongeveer 8 weken na de zitting naar partijen gestuurd.

Het hele traject van indiening van de klacht tot het toesturen van de uitspraak duurt meestal 6 tot 9 maanden.

 

In beroep gaan

Binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak van het College van Toezicht kunnen partijen (cliënt en psycholoog) tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep van het NIP (artikel 3.1.1 van het Reglement-voor-het-Toezicht). Van deze termijn kan niet worden afgeweken.

 

Publicatie uitspraken

Op grond van een besluit van het bestuur van het NIP worden relevante uitspraken van het College van Toezicht en het College van Beroep, nadat ze zijn toegestuurd aan partijen, geanonimiseerd gepubliceerd. Ook kan een geanonimiseerde uitspraak worden geselecteerd als uitspraak van de maand. We doen dit zodat ook andere psychologen daarvan kunnen leren. Zoals vastgelegd in artikel 4.1.2 van het Reglement voor het Toezicht kan het bestuur in uitzonderlijke gevallen besluiten dat uitspraken van de Colleges worden toegezonden aan door de overheid ingestelde toezichthouders.

Bijstand (bijvoorbeeld door een advocaat)

Beide partijen (cliënt en psycholoog) mogen zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een advocaat of gevolmachtigde. De gevolmachtigde mag niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken. Bijstand door een advocaat is niet verplicht.

Vragen?

Met vragen over de procedure van de ingediende klacht, kun je terecht bij de secretaris die de klacht behandelt.

Heb je een inhoudelijke vraag over de klacht? Cliënten van een psycholoog die lid is van het NIP kunnen de stafmedewerker beroepsethiek van het NIP éénmalig raadplegen met betrekking tot de Beroepscode. NIP leden kunnen ook contact opnemen met de stafmedewerker beroepsethiek voor vragen en advies. De stafmedewerker beroepsethiek is telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur beroepsethiek.