NIP

Home Secties Sectie Forensische Psychologie FP – Missie en beleidsdoelen

Missie en beleidsdoelen

De sectie Forensische Psychologie draagt bij aan het professioneel handelen van haar leden, door belangenbehartiging, kennisoverdracht en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het welzijn en de bescherming van cliënt en samenleving zijn daarbij het uiteindelijke doel.

Missie

De sectie houdt zich bezig met actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied, profilering en bevordering van de forensische psychologie en de behartiging van de beroepsbelangen van de leden. Sectieleden zijn belangrijk door hun reacties op de nieuwsbrieven en het bestuur. We streven naar goede verbindingen tussen organisaties en met ketenpartners. We organiseren studiedagen met afwisselende thema’s. De sectie krijgt vragen om informatie, advies en standpunten over o.a.:

  • beklagprocedures
  • opleidingsaangelegenheden en visitaties
  • financieringsstructuren gezondheidszorg
  • diagnose- behandel- & beveiligingscombinaties (DBBC’s)
  • reacties op conceptrichtlijnen
  • medicatie voorschrijven door psychologen
  • vrijgevestigden
  • erkenningen registraties
  • rechtspositie en rechtsbijstand
  • productieboeken

Beleidsdoelen

De sectie Forensische Psychologie heeft het doel psychologen te verbinden, te versterken en te positioneren m.b.t de dagelijkse beroepsuitoefening in de instellingen en m.b.t de wetenschappelijke doorontwikkeling van de forensische psychologie. Taken: behartiging van de belangen, op peil houden en bevordering van de deskundigheid en kennis, bewaken van de beroepsethiek, positionering van de forensische psychologie in de samenleving en woordvoering in de media.

De stip op de horizon: groei van het aantal leden, operationeel instellingsnetwerk van psychologen, succesvolle studiedagen, bekendheid bij de media, bijdragen tot het beleid en verhogen van de kwaliteit van de forensische zorg.

 

Sectiereglement Sectie Forensische Psychologie