NIP

Home Thema’s Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet) Integraal Zorgakkoord (IZA)

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Iedereen moet kunnen rekenen op toegankelijke, goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Mensen met psychische problemen moeten tijdig de zorg of ondersteuning krijgen die bij hen past. Daarom is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ontwikkeld. Het doel: de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Dat bereiken we met passende zorg door intensievere regionale en meer digitale samenwerkingen.

Standpunten NIP

Hoewel het NIP het IZA niet heeft medeondertekend, herkennen we de thema’s, opgaven en doelstellingen. De professionals in de ggz hebben hier dagelijks mee te maken. Daar waar mogelijk zet het NIP zich dan ook actief in voor toegankelijke, goede en betaalbare ggz. Met elkaar, maar ook met huisartsen en gemeenten, bepalen we wat passende zorg nu eigenlijk is.

Jouw werkplezier is voor ons daarin heel belangrijk: het moet aantrekkelijk zijn en blijven om in de ggz te werken. We dragen bij aan de uitvoering van enkele actiepunten uit het IZA, via een landelijke werkgroep. Zo komen we op voor de positie en belangen van onze beroepsgroep.

Het idee van het IZA is goed, maar we leggen als NIP een aantal accenten:

1. Zorg voor voldoende en goed opgeleide professionals: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Zij verzekeren een kwaliteit van de behandeling daar waar de output mogelijk nog moeilijk te meten is.

 

2. De hulpvragen van mensen met psychische problemen moeten we serieus nemen. Goed opgeleide professionals kunnen aan de voorkant een goede inschatting van de (behandel)vraag maken. Een stevige basis in de wijk is een goed uitgangspunt.

3. Maak gebruik van de kennis uit de psychologie rond het veranderen van het gedrag van mensen. Leefstijlverandering = gedragsverandering. Maak hier ook middelen voor vrij.

4. De inzet van digitale zorg en e-health leidt niet per definitie tot efficiëntere zorg en inzet van minder personeel. Overschat de digitale mogelijkheden en vaardigheden van kwetsbare cliëntgroepen niet. Er moet ook gedacht worden aan de randvoorwaarden om digitale zorg te kunnen leveren. Denk dan aan het opleiden van de professionals en aan de kosten die je maakt als aanbieder.

5. In het nieuwe regel-, coördinatie- en organisatiesysteem op regionaal niveau van het IZA zien wij veel risico’s voor administratieve lastenverzwaring. Waar mogelijk moet er gebruik worden gemaakt van de initiatieven die er al zijn.

6. De aansluiting tussen jeugdhulp en (geestelijke) gezondheidszorg aan volwassenen is cruciaal als het gaat om preventie, het terugbrengen van de zorgvraag en mentale gezondheid.

Wat betekent het IZA voor jou?

Een aantal pijlers binnen het IZA zijn specifiek voor jou interessant.

Passende zorg

Passende zorg is een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan blijven krijgen. Het gaat om een ommezwaai in het denken, maar is dat voor psychologen ook zo?

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor de cliënten. Hierin spelen standaardisatie en hybride zorg, een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, een rol.

Samenwerkingen: regionaal & tussen huisarts en ggz

Dit thema behelst twee IZA thematafels: de thematafel over regionale samenwerking en de thematafel over samenwerking tussen het sociaal domein, de huisarts en de ggz.

Arbeidsmarkt en ontzorgen

De uitvoering van deze thematafel is neergelegd bij het programma TAZ en VWS. Met het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn pakt het ministerie de urgente uitdagingen op die er liggen op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Het NIP is zich aan het beraden op welke manier we betrokken kunnen worden bij de in het programma gestelde acties.

Doe mee!

Heb je nog vragen over het IZA? Krijg je bepaalde signalen of heb je juist mooie voorbeelden die je wilt delen? Stuur dan een bericht naar Anne Kole of Yvonne Moolenaar.

Drieluik passende zorg binnen de ggz

Op 8 september vond het NIP-webinar Van ziekte naar gezondheid plaats. Hierin ging spreker Rudolf Ponds in op zijn visie op en ervaringen met passende zorg. Het was een succesvol webinar waar op een betrokken, zo nu en dan prikkelende en interactieve manier een mooi gesprek is gevoerd tussen collega’s. Een goede opwarmer voor de komende drieluik!

Vanaf 24 november organiseren we namelijk een drieluik over het thema passende zorg. We gaan graag met je in gesprek over dit belangrijke onderwerp!