NIP

Home Secties Sectie GGZ Sectie GGZ – werkgroepen

Werkgroep Studentenpsychologen

De werkgroep studentenpsychologen bestaat uit (gz-)psychologen die werkzaam zijn bij universiteiten en hogescholen op het gebied van de begeleiding en verwijzing van studenten. Daarnaast hebben de studentenpsychologen een consultatie/ondersteuningsfunctie voor docenten en andere studentbegeleiders binnen de instellingen. Onze missie is zo goed mogelijke begeleiding van studenten op onderwijsinstellingen om studie uitval en studievertraging tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan studentenwelzijn. Onze deskundigheid ligt op het gebied van jong volwassene problematiek. Brug tussen hoger onderwijs en de GGZ.

Dienstverlening

De studentenpsychologen / studieondersteuning bieden onder andere:

  • individuele gesprekken
  • cursussen, trainingen en workshops
  • zelfhulpmateriaal (o.a. werkboeken, internet-coaching)
  • onderzoek naar factoren die van belang zijn voor een goed verloop van  de studie
  • deskundigheidsbevordering voor docenten/ studie-begeleiders
  • advies aan diverse beleids/ bestuursorganen

Kortdurende hulp

Het aanbod kan verschillen per instelling, maar over het algemeen wordt aan studenten met studie- en studentenproblemen kortdurende hulp geboden. Wat besproken wordt valt onder het beroepsgeheim van de psychologen en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zal daar nooit aan derden mededeling over worden gedaan.

Voor langdurige hulp zijn studenten aangewezen op algemeen maatschappelijke voorzieningen.