NIP

Veelgestelde vragen – FAQ beperking instroom K&J-opleidingstraject

Hier vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen rondom de beperking van de instroom van het K&J-opleidingstraject.

Snel naar de veelgestelde vragen per categorie:

Algemeen

Wat houdt het besluit van het algemeen bestuur van het NIP precies in?

Het algemeen bestuur heeft besloten de aanmelding voor het individuele opleidingstraject K&J NIP stapsgewijs in te perken. Besloten is als eerste stap de aanmelding voor het opleidingstraject per 15 september 2023 stop te zetten voor orthopedagogen.

Het besluit gaat concreet over aanpassing van de Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP Artikel 13, lid 1a. en 1b. luidt nu:

  1. Een verzoek tot toelating tot het registratietraject wordt door de registratiecommissie in behandeling genomen indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
    a.) De verzoeker is NIP-lid.
    b.) De verzoeker is een psycholoog volgens de definitie in artikel 1 van dit reglement of een persoon met een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek.

Het artikel wordt gewijzigd in:

  1. Een verzoek tot toelating tot het registratietraject wordt door de registratiecommissie in behandeling genomen indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
    a.) De verzoeker is NIP-lid.
    b.) De verzoeker is een psycholoog volgens de definitie in artikel 1 van dit reglement.

De definitie van psycholoog is ook gewijzigd naar “Een persoon die in het bezit is van een erkend universitair Nederlands diploma in de psychologie”

Het besluit heeft alleen betrekking op de aanmelding voor het individuele opleidingstraject (artikel 13-19), en niet op de overige artikelen van de regeling.

Waarom wordt aanmelding eerder gesloten voor orthopedagogen?

Het bestuur van het NIP is helaas genoodzaakt in te grijpen in het aantal aanmeldingen voor het opleidingstraject. In de afweging om de inperking stapsgewijs te doen speelt de zeer grote toename van het aantal aanmeldingen van orthopedagogen (en orthopedagogen-generalist die al beschikken over een BIG-registratie) mee. Het onderscheid dat in tijdspad wordt gemaakt tussen orthopedagogen en psychologen sluit ook aan bij het Advies Beroepenstructuur, met als uitgangspunt de beroepen en de opleidingen van psychologen en orthopedagogen te ontvlechten. Ten slotte hanteert het NIP het postmasterniveau als norm voor vakbekwaamheid en noodzakelijk voor het zelfstandig werken met cliënten en cliëntsystemen. Daarom is het voor onze achterban werkzaam in het jeugdveld ook nodig om een dergelijke opleidingsroute zo lang mogelijk beschikbaar te houden.

Waarom is dit niet eerder gecommuniceerd?

Het bestuur heeft het besluit genomen op 11 juli 2023 en op 20 juli 2023 bekend gemaakt via berichtgeving in de NIP-nieuwsbrief en op de website van het NIP. Op hetzelfde moment zijn opleidingsinstellingen, zustervereniging en andere belanghebbenden geïnformeerd over de inwerkingtreding van de wijziging van het reglement per 15 september 2023.

Het NIP heeft hiermee een redelijke termijn in acht genomen tussen aankondiging en inwerkingtreding. Het bestuur heeft niet eerder dit besluit genomen, omdat pas na evaluatie van de eerder genomen maatregelen om de toestroom aan te kunnen, bleek dat dit niet afdoende was.

Zijn er andere mogelijkheden onderzocht om tegemoet te komen aan het grote aantal aanmeldingen?

Het NIP heeft er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de toename van het aantal aanmeldingen het hoofd te bieden. Hiervoor is onder meer de commissie uitgebreid in aantal personen en aantal inzetbare uren. Dit heeft geleid tot een verdriedubbeling van aanmeldingen die de commissie kan verwerken. Daarmee is het mogelijk gebleken om een deel van de toename op te vangen. Niettemin bleek het aantal aanmeldingen in de eerste 5 maanden van 2023 ruim 500% boven het niveau van diezelfde periode in 2022 te liggen.

Nog verdere uitbreiding van de commissie, voor zover dat al mogelijk is, zou weinig toevoegen aan de capaciteit, omdat nieuwe commissieleden eerst zorgvuldig ingewerkt moeten worden. Daarbij vinden we het als NIP essentieel dat de commissie de gewenste kwaliteit kan blijven leveren, hetgeen niet gegarandeerd is als er in korte tijd veel nieuwe leden worden betrokken.
De genomen maatregelen zijn juridisch getoetst en gaan uit van de benodigde zorgvuldigheid en noodzakelijkheid.

Tot slot is de inzet van de commissie niet de enige factor die van belang is voor het op verantwoord niveau afronden van het opleidingstraject. De aanwezigheid van goedgekeurde werkplekken (inclusief gekwalificeerde werkbegeleiders), de inzet van bekwame supervisoren, en de beschikbaarheid van geaccrediteerde scholing (en docenten) spelen hierbij ook een rol.

Ik wil in januari 2024 starten met de postmasteropleiding Schoolpsychologen, kan ik dan nog in aanmerking komen voor de overgangsregeling naar het BIG-beroep?

De postmasteropleiding Schoolpsychologen is een door het NIP erkende opleiding, en registratie op basis hiervan valt onder artikel 11 van de Regeling.

De aangekondigde inperkingen hebben betrekking op het individuele opleidingstraject (artikelen 13-19), en niet op artikel 11. Onze verwachting is dat diegenen die op de peildatum van de overgangsregeling (waarschijnlijk 1 januari 2025) in opleiding zijn tot K&J-psycholoog – waaronder zij die een erkende opleiding volgen die leidt tot die registratie – in aanmerking komen voor de overgangsregeling.

NB: de overgangsregeling maakt deel uit van wettelijke regelingen die door de minister worden vastgesteld en zijn pas op dat moment zeker.

Op basis van persoonlijke omstandigheden vind ik dat ik onevenredig benadeeld word door dit besluit, wat kan ik doen?

Zoals elk reglement bevat de Registratieregeling Kinder- en Jeugd NIP een hardheidsclausule. Op basis daarvan kan de commissie besluiten af te wijken van de inhoud van de Regeling in individuele gevallen waarin de gevolgen van het reglement “in ernstige mate onevenredig zijn in verhouding tot de strekking van de registratieregeling en de ermee te dienen doelen”. Als iemand denkt hiervoor in aanmerking te komen, kan die persoon hiertoe een verzoek indienen.

Orthopedagogen

Als ik me voor 15 september aanmeld voor het traject, wordt mijn aanmelding dan nog behandeld en op welke termijn?

Alle aanmeldingen (d.i. een ingediend én betaald dossier in PE-online) van orthopedagogen vóór 15 september 2023 (uiterlijk 14 september 2023) worden beoordeeld door de registratiecommissie. Vanwege de grote toestroom van aanmeldingen, zal de beoordelingstermijn van drie maanden die eerder in de registratieregeling stond niet worden gehaald. De commissie streeft vanzelfsprekend wel naar een zo spoedig mogelijke beoordeling.

NB: Lidmaatschap van het NIP is een vereiste voor inschrijving. Verwerking van een aanvraag tot inschrijving neemt twee weken in beslag. Dit betekent dat je je uiterlijk 30 augustus 2023 had moeten aanmelden voor het NIP-lidmaatschap.

Het dossier “Verzoek tot aanmelding voor registratietraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP” kan ik in PE-online nog wel kiezen, ook al is het 15 september geweest. Kan ik me dus toch aanmelden?

Alle aanmeldingen (d.i. een ingediend én betaald dossier in PE-online) van orthopedagogen vóór 15 september 2023 (uiterlijk 14 september 2023) worden beoordeeld door de registratiecommissie. Het is na 15 september in PE-online wellicht nog wel mogelijk om een dossier aan te maken, in te dienen en te betalen, maar vanaf 15 september wordt het dossier afgewezen als jouw vooropleiding pedagogiek is.

Ik heb me – met het oog op het volgen van het opleidingstraject K&J – aangemeld voor een cursus/scholingstraject dat start in september (of later), wat moet ik nu doen?

Als je je vóór 15 september 2023 (uiterlijk 14 september 2023) aanmeldt of hebt aangemeld voor het individuele opleidingstraject met een scholingsplan waarin deze (geaccrediteerde) scholing is opgenomen is er geen probleem. Je krijgt dan – bij goedkeuring van je aanmelding door de commissie – gewoon de gelegenheid je opleidingstraject af te maken binnen de geldende periode van 5 jaar. Vanaf 15 september 2023 is het niet meer mogelijk je als orthopedagoog aan te melden voor het traject.

NB: Lidmaatschap van het NIP is een vereiste voor inschrijving. Verwerking van een aanvraag tot inschrijving neemt twee weken in beslag. Dit betekent dat je je uiterlijk 30 augustus 2023 had moeten aanmelden voor het NIP-lidmaatschap. Houd hiermee rekening bij de aanmelding (d.i. een ingediend én betaald dossier in PE-online).

Wat betekent het besluit voor mij als BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist?

De mogelijkheid om aan te melden voor het individuele opleidingstraject K&J bij het NIP eindigt voor alle orthopedagogen per 15 september 2023 op basis van een aanpassing van de Regeling. Dat geldt dus ook voor orthopedagogen die al beschikken over een BIG-registratie als orthopedagoog-generalist. Aanmeldingen (d.i. een ingediend én betaald dossier in PE-online) tot 15 september 2023 (uiterlijk 14 september 2023) worden in behandeling genomen.

Psychologen

Tot welke datum kan ik me nog aanmelden voor het individuele opleidingstraject K&J?

Daar kunnen we nu nog niet precies antwoord op geven. De aanmelding voor het opleidingstraject voor orthopedagogen wordt per 15 september 2023 stopgezet. Ook voor psychologen zal deze mogelijkheid worden stopgezet, maar een precieze datum hiervoor wordt door het algemeen bestuur nog vastgesteld. Het bestuur van het NIP zal ook hierbij een redelijke termijn in acht nemen tussen moment van aankondiging en inwerkingtreding.

Kan ik me nog aanmelden voor het volgen van (geaccrediteerde) scholing in 2024?

De aangekondigde inperking gaat om de aanmelding voor het opleidingstraject, niet om het afronden van het traject. Als je je al hebt aangemeld voor het opleidingstraject (of dat doet voor de nog nader te bepalen einddatum voor psychologen) en de betreffende scholing in je opleidingsplan hebt opgenomen, is het geen probleem als je de scholing pas op een later moment volgt. Je moet de scholing vanzelfsprekend wel volgen binnen de termijn die geldt voor het opleidingstraject zelf.

Inhoudelijk

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor het individueel opleidingstraject?

Of een individueel opleidingstraject van het NIP passend is, is op alle vlakken afhankelijk van jouw individuele situatie. Dat houdt individuele afwegingen en beoordelingen in en geeft sommige mensen onzekerheid. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gestructureerde opleiding waarin een vast programma kan worden gevolgd.

Vragen over de goedkeuring van je werkplek kunnen niet vooraf worden beantwoord. De registratiecommissie behandelt alleen een volledig dossier. Als je wilt weten of je werkplek voldoet, maak dan een zorgvuldige afweging aan de hand van het reglement.
Op onze website staat alle informatie die nodig en nuttig is voor het individuele opleidingstraject K&J. Ook staat daar een uitgebreid stappenplan.

Hoe weet ik welke scholing kan meetellen voor het individuele opleidingstraject?

Als eerste kan worden gekeken naar het certificaat van de scholing. Hier staan in de meeste gevallen het aantal (K&J) NIP accreditatiepunten vermeld. Het puntenaantal voor diagnostiek en behandeling en/of voor literatuur en/of overige, wordt dan aangegeven.

Let op: er staan vaak ook punten aangegeven voor herregistratie. Deze tellen niet mee; die punten tellen alleen als je in het hérregistratietraject zit.

Is op het certificaat zelf niks vermeld dan kan online in de scholingsagenda worden nagegaan of de cursus/scholing geaccrediteerd is. Via deze website kan je eenvoudig zien of een scholing K&J NIP geaccrediteerd is: https://www.pe-online.org/peapp/public/agenda/121

Tip: probeer verschillende zoektermen uit, want de zoekfuncties zijn heel gevoelig waardoor de cursus niet snel wordt gevonden. Als de cursus verschijnt kan je, door erop te klikken, zien voor hoeveel punten het eventueel geaccrediteerd is (en of dit ook voor K&J geldt). Als de cursus überhaupt niet wordt gevonden is de cursus niet geaccrediteerd.

Binnen het registratietraject geldt dat voor niet-geaccrediteerde scholing alsnog een (beperkt) aantal punten kan worden toegekend.

Vaste afspraak daaronder is bijvoorbeeld dat voor een niet-geaccrediteerde CGT-cursus alsnog punten kunnen worden verkregen. Het puntenaantal is afhankelijk van de vraag of de cursus K&J-gericht is (50% van de punten tot een maximum van 100 punten) of niet (max 30 punten).

Bij een niet-geaccrediteerde basiscursus Schematherapie (gericht op volwassenen) worden 5 punten toegekend.

Voor een afgerond promotietraject of een boek/artikel in het kader van promotie kunnen ook punten worden toegekend.

Los van het bovenstaande geldt sowieso het vereiste dat deelname aan de cursussen niet langer geleden mag zijn dan vijf jaar voorafgaand aan het indienen van het aanmelddossier!

Op onze website staat alle informatie die nodig en nuttig is voor het individuele opleidingstraject K&J. Ook staat daar een uitgebreid stappenplan.

Als ik het individuele K&J-opleidingstraject nu afrond, ben ik dan meteen BIG-geregistreerd?

Nee. Als je je individuele K&J-opleidingstraject nu afrondt, word je bij het NIP geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog.

In het kader van de Beroepenstructuur is er naar verwachting per 1 januari 2025 een nieuw BIG-beroep, de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Daarin worden de gezondheidszorgpsycholoog en de kinder- en jeugdpsycholoog samengevoegd. In dat kader komt er – naar verwachting ook per 1 januari 2025 – een overgangsregeling naar het nieuwe beroep. Die overgangsregeling is bedoeld voor degenen die op dat moment geregistreerd zijn als gz-psycholoog of als K&J-psycholoog, én voor diegenen die daartoe in opleiding zijn.

De precieze inhoud van de overgangsregeling  wordt door de minister samengesteld, maar de verwachting is als volgt:

Als je bij inwerkingtreding van het nieuwe BIG-beroep geregistreerd bent als K&J-psycholoog NIP kom je op basis van de overgangsregeling in aanmerking voor registratie als gz-psycholoog generalist.

Als je bij inwerkingtreding van het nieuwe BIG-beroep nog in opleiding bent tot K&J-psycholoog NIP, dan krijg je op basis van de overgangsregeling de tijd het opleidingstraject binnen een bepaalde periode af te ronden, en word je daarna geregistreerd als gz-psycholoog generalist.

Klopt het dat er onlangs wel K&J-psychologen gz-psycholoog zijn geworden?

Dat klopt, maar dat ging om een eenmalige vrijstellingsregeling voor de huidige gz-opleiding, en staat los van de nieuwe beroepenstructuur en de overgang naar het nieuwe BIG-beroep.

In juli 2023 hebben 500 geregistreerde K&J-psychologen via een traject van Eerder Verworven Competenties een getuigschrift ontvangen om zich in te kunnen schrijven in het BIG-register als gz-psycholoog. Deze eenmalige EVC-vrijstellingsregeling is nu gesloten.

Iedereen die nu geregistreerd wordt als K&J-psycholoog of daarvoor in opleiding is, moet voor de BIG-registratie wachten op de overgangsregeling naar het nieuwe BIG-beroep gz-psycholoog generalist.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.