NIP

Ledenraad van het NIP

De Ledenraad (LR) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. In de raad zitten rechtstreeks door de NIP-leden gekozen afgevaardigden. De LR neemt in de vergadering belangrijke beslissingen over de vereniging en het beleid.

Taken

  • Goedkeuring begroting en het beleidsplan/jaarplan.
  • Benoeming leden van het Algemeen Bestuur, het College van Toezicht en het College van Beroep.
  • Behandeling jaarverslag en vaststelling jaarrekening.
  • Jaarlijks vaststelling van de contributie van het lidmaatschap.

Bijeenkomsten

De Ledenraad komt vier keer per jaar bijeen. In ieder geval uiterlijk eind juni (zes maanden na afloop van het boekjaar) voor o.a. de behandeling van het jaarverslag en de jaarstukken. En in november (uiterlijk december) voor het goedkeuren van de begroting, het beleidsplan en/of het jaarplan en het vaststellen van de contributie. Of zoveel vaker als het bestuur of afgevaardigden wenselijk achten.