NIP

Home Nieuwskamer NIP: “Tweede Kamer, pas niet de verdeling, maar het aantal opleidingsplekken aan!”

Geschreven op:

NIP: “Tweede Kamer, pas niet de verdeling, maar het aantal opleidingsplekken aan!”

Vlak voor het verkiezingsreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van Joba van den Berg over de toewijzing van opleidingsplaatsen in de ggz. Het NIP is verbaasd en ontsteld dat deze motie is aangenomen aangezien deze gebaseerd lijkt te zijn op aannames die niet kloppen. Daarnaast heeft de motie mogelijk verstrekkende gevolgen voor opleiders in sectoren zoals de ouderenzorg, revalidatie of gehandicaptenzorg die bijv. geen crisisdienst hebben. Het NIP adviseert minister Helder dan ook de motie niet uit te voeren.

In de motie wordt voorgesteld om de verdeelsleutel van de subsidieplekken zo aan te passen dat er voorrang gegeven wordt aan ggz-aanbieders die:

  1. Meedoen met crisisdiensten;
  2. Hoogcomplexe en multizorg geven;
  3. Afspraken maken over kwantiteit in relatie tot kwaliteit.


Onrust

Hoewel het NIP blij is dat er bij de Tweede Kamer aandacht is voor het tekort aan gekwalificeerde medewerkers om de bezetting van de crisisdiensten te borgen en om in de specialistische ggz de wachtlijsten weg te werken, zal de nu aangenomen motie deze problemen niet verhelpen en juist veel onrust veroorzaken onder opleiders in de verschillende sectoren van het veld.

De verdeelsystematiek van TOP-opleidingsplaatsen (waar de motie impact op heeft) is vooral relevant voor de subsidie van de gz-opleidingsplaatsen, waar nog steeds een structureel tekort bestaat. Gz-psychologen zijn echter niet betrokken bij de directe uitvoering van de crisisdienst, laat staan gz-psychologen in opleiding (PIOGs). Het is het tekort aan psychiaters, aan klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen dat het grootste probleem is bij de crisisdiensten. Voor deze opleidingen is er voldoende subsidie beschikbaar en krijgen alle aanvragers (in ieder geval voor de psycholoog specialisten) de aangevraagde subsidie plekken.

Daarbij zal een verdeling van de subsidieplekken op basis van de motie naast de vrijgevestigde praktijkopleidingsinstellingen ook de praktijkopleidingsinstellingen in alle andere sectoren raken wanneer deze geen crisisdienst hebben of gespecialiseerde ggz aanbieden. Deze instellingen zouden dan een veel kleinere kans hebben om een subsidieplek toegewezen te krijgen. Dit terwijl er juist in het afgelopen jaar gestart is met een nieuwe toewijzingssystematiek die rekening houdt met de relatie tussen de zorgvraag/het zorgaanbod in de verschillende sectoren, en waarbij samenwerking tussen de verschillende sectoren wordt gestimuleerd. Het veld is net bekomen van deze verschuiving en als NIP kunnen we voorstellen dat men niet zit te wachten op meer onrust tot de contouren van het programma Beroepenstructuur en programma APV duidelijk zijn.

Oproep NIP

Er is en blijft een groot tekort aan BIG-geregistreerde psychologen, vooral ook in de specialistische ggz. In plaats van deze problemen proberen op te lossen met een verschuiving van de beschikbare subsidie, roept het NIP de Tweede Kamer nogmaals op om de ramingen van het Capaciteitsorgaan te volgen. De ramingen geven een groot verschil aan tussen de behoefte aan gekwalificeerd psychologen in het veld en het beschikbare aantal subsidieplekken. Het volgen van de ramingen zou een eerste stap zijn om o.a. de wachtlijsten te reduceren.