NIP

Home Nieuwskamer Hervormingsagenda verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld – Beroepsverenigingen scherp op de uitwerking

Geschreven op:

Hervormingsagenda verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld – Beroepsverenigingen scherp op de uitwerking

Op maandagavond 19 juni is de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waar het NIP onderdeel van uitmaakt, zijn blij dat zij met Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk afspraken hebben kunnen maken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg. De achterbannen van SBJ hebben voor ondertekening nog enkele aandachtspunten ingebracht. Die punten zijn voor SBJ de komende tijd cruciaal bij de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken in de Hervormingsagenda.

Snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en tegelijk financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp en in aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van professionals. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen. De afspraken zullen ertoe leiden dat minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Nieuw is een toezichthoudende rol voor de NZa in de jeugdhulp. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

Aandachtspunten Samenwerkende Beroepsorganisaties Jeugd

Elementen die de achterbannen van SBJ cruciaal vinden in de uitwerking van de hervormingsagenda zijn onder meer dat: professionals autonoom kunnen werken conform professionele standaarden; zij actief betrokken worden bij de ontwikkeling van de Algemene Maatregel van Bestuur voor de zorginkoop van specialistische jeugdzorg; het (medisch) beroepsgeheim gerespecteerd wordt; de administratieve lasten daadwerkelijk verminderd worden; vrijgevestigde zorgaanbieders onderdeel blijven uitmaken van een gevarieerd, kwalitatief goed en toegankelijk jeugdhulpveld; de impact van de afbouw van gesloten jeugdhulp opgevangen wordt door onder andere voldoende aanbod van specialistische reguliere zorg; en dat er aandacht is voor preventie en het sociale en medische domein als met elkaar verbonden gezien worden.

De SBJ-vertegenwoordigers stellen na ondertekening van het akkoord, namens jeugdprofessionals van elf verschillende beroepsverenigingen:

De rol die de professionals krijgen in deze agenda is groter dan ooit. Dat zien wij als een kans én een verantwoordelijkheid. Het uitgebreide plan had op punten zeker concreter, meer uitgewerkt, en soms ook simpelweg anders gemogen. Wij zullen scherp zijn op die uitwerking. Toch zijn we hoopvol over het resultaat en de samenwerking.”
– Vera Naber (NIP), voorzitter sectie jeugd

Den Haag 19-06-2023
Hervormingsprogramma Jeugd
Foto Martijn Beekman / VWS

Het is voor ons als professionals echt: ‘Niets over ons, zonder ons.’ We sturen mee, met verschillende thema’s gaan we zelf aan de slag en we volgen ook kritisch wat anderen moeten oppakken. De kinderen, jongeren en gezinnen moeten nu zo snel mogelijk gaan merken dat de hulp verbeterd wordt.”
– Arne Popma (NVvP)

Maandagmiddag 19 juni bracht Arne Popma ook SBJ-aandachtspunten in tijdens het Rondetafel debat (2.00’) met VWS-woordvoerders in de Tweede Kamer, waarvoor SBJ bijgaande position paper stuurde.

Aan de slag

De betrokken partijen gaan praktisch aan de slag met de uitvoering van alle afspraken in wisselende samenstellingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van SBJ, cliëntenorganisaties, aanbieders, gemeenten en het Rijk elkaar regelmatig treffen in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen om gezamenlijk de voortgang te volgen, bespreken en waar nodig aan te jagen. In ieder geval wordt elk half jaar aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang.

Betrokken organisaties

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd bestaat uit: Jeugdartsen Nederland (AJN), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Cliëntenorganisaties: MIND en Ieder(in); Aanbieders – BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN); Nationale Jeugdraad (NJR); Nederlands Jeugdinstituut (NJi); Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten;
Rijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Logo's SBJ

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.