NIP

Home Nieuwskamer Daling aantal tuchtklachten en waarover wordt geklaagd?

Geschreven op:

Daling aantal tuchtklachten en waarover wordt geklaagd?

Uit het deze week gepubliceerde jaarverslag 2022 van het College van Toezicht (pdf) blijkt dat het aantal ingediende klachten tegen NIP-leden daalde. Vergeleken met de jaren 2018 en 2019 zelfs met ongeveer een derde. Ook bij de Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg daalt het aantal klachten sinds 2019.

3 feitjes

  • De kans op een tuchtklacht bij het NIP in het jaar 2022 was daarmee gering en bedroeg voor een individueel lid 0,32%.
  • Van de klachten die in 2022 werden behandeld door het College werd het merendeel ongegrond verklaard of niet in behandeling genomen.
  • Indien klachten wél gegrond werden bevonden, werd in het overgrote deel geen of de lichtste maatregel, een waarschuwing, opgelegd.

Artikelen Beroepscode

Uiteraard is het interessant voor psychologen om ook nu weer te bekijken welke artikelen uit de Beroepscode het meest werden overtreden. Daarmee kan je de kans op een klacht nog verder verkleinen. Uit het jaarverslag blijkt dat dat in 2022 de volgende richtlijnen waren:

  1. Geef voorafgaand aan het aangaan van de professionele relatie steeds voldoende (liefst schriftelijke) informatie aan cliënten om welingelicht met het aangaan van die relatie in te stemmen (artikel 63 Beroepscode). Hierdoor worden verwachtingen over en weer verduidelijkt hetgeen tot minder misverstanden en dus minder klachten leidt.
  2. Wees steeds zorgvuldig in je handelen en nalaten jegens cliënten en andere betrokkenen (artikel 15 Beroepscode). Dit is een algemeen geformuleerd artikel. De inhoud van zorgvuldig handelen wordt bepaald door de vakinhoudelijke normen.
  3. Waarborg de continuïteit van de professionele relatie indien je die af- of onderbreekt en zorg voor een adequate overdracht (artikel 19 Beroepscode). Het blijkt dat het bij dit soort klachten vaak gaat om eenzijdige opzegging van de professionele relatie door de psycholoog.
  4. Tref maatregelen om te voorkomen dat rapportage voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor je hem hebt opgesteld (artikel 28 Beroepscode). Dit is al jarenlang een klassieker! Zet de in dit artikel genoemde onderwerpen en dus standaard boven élke rapportage die je schrijft.
  5. Blijf onafhankelijk en objectief in je beroepsmatig handelen (artikel 41 Beroepscode). Dit speelt vaker in geval van complexe echtscheidingen.

Wil je meer weten over preventie en omgang met klachten lees dan de handreiking met nuttige tips: