NIP

Home Nieuwskamer Publicatie Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

Geschreven op:

Publicatie Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises heeft de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement herzien en gepubliceerd. Deze richtlijn kwam tot stand in samenwerking met diverse deskundigen en partijen die betrokken zijn bij het inrichten en verlenen van psychosociale ondersteuning en zorg, zoals de GGD’en, Slachtofferhulp Nederland, Rode Kruis Nederland, Sociaal Werk Nederland en Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Landelijke consensus
De richtlijnherziening is door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiervoor werd nauw samengewerkt met diverse deskundigen en een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn bij het inrichten en verlenen van psychosociale ondersteuning en zorg. Met de herziening is landelijk opnieuw consensus bereikt over de aanbevelingen voor het bieden van optimale psychosociale ondersteuning en zorg bij rampen en crises.

Bijdrage NIP
Het NIP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Het NIP is in de werkgroep vertegenwoordigd door:
• Dhr. drs. C.H.G.M. Pijls
• Mw. drs. O. Bloemberg-van Den Bekerom

Ook in de commentaarfase zijn we betrokken geweest. Op 17 april heeft het Algemeen Bestuur van het NIP deze herziene richtlijn geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties en leden via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze kwaliteitsstandaard! De werkgroepleden hebben een bedankbrief ontvangen namens het NIP.

Hoe richt je psychosociale ondersteuning en zorg in bij rampen en crises?
Deze richtlijn geeft handvatten aan hulpverleners, overheden en organisaties voor het plannen, organiseren en uitvoeren van psychosociale ondersteuning en zorg aan getroffenen van rampen en crises, zowel acuut als op langere termijn.

De richtlijn biedt onder meer informatie over:
– uitgangspunten en aanbevelingen voor psychosociaal crisismanagement bij flitsrampen, situaties met maatschappelijke onrust en langdurige of sluimerende crises;
– Behoeften, problemen en gezondheidsrisico’s bij getroffenen;
– Psychosociale interventies op collectief-, groeps- en individueel niveau;
Crisiscommunicatie, waaronder het gebruik van sociale media.

Deze multidisciplinaire richtlijn weerspiegelt het actuele denken en de beschikbare wetenschappelijke kennis over het verlenen van psychosociale ondersteuning en zorg. Het document bouwt voort op uitgangspunten en aanbevelingen uit de richtlijn van 2014. Nieuw zijn de aanbevelingen voor situaties met maatschappelijke onrust en langdurige sluimerende crises. Ook is er meer focus op het betrekken van getroffenen in elke fase van psychosociaal crisismanagement en op cultureel specifiek handelen.