NIP

Home Nieuwskamer NZa roept minister op om duidelijke keuzes te maken m.b.t. Wlz

Geschreven op:

NZa roept minister op om duidelijke keuzes te maken m.b.t. Wlz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de manier waarop de langdurige zorg nu is georganiseerd, niet langer houdbaar is. Dit valt te lezen in het advies Scheiden van wonen en zorg en het advies Positionering behandeling voor Wlz-cliënten. Er is een transitie nodig om te voorkomen dat de zorg aan de meest kwetsbaren in gevaar komt.

Aanpassing aanspraken en leveringsvormen noodzakelijk

Het huidige landschap staat samenwerking tussen zorgaanbieders in de weg en kan ertoe leiden dat de meest kwetsbare cliënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. De NZa adviseert de minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport (SLZ) de verschillende aanspraken en leveringsvormen van de zorg te herstructureren. De zorg moet beter afgestemd worden op wat een cliënt nodig heeft en wat past bij de woonvorm. Ook moet het aantal keuzemogelijkheden voor cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars worden herzien.

Start transitie: WOZO

Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is een begin gemaakt met de transitie. WOZO draagt bij aan een brede maatschappelijke beweging om een omslag te maken in de organisatie van ondersteuning en zorg. Waar nu nog vaak veel uit de handen van ouderen wordt genomen als zij in zorg komen, gaan ondersteuning en zorg meer aansluiten bij wat mensen (en hun omgeving) willen en kunnen. De norm wordt: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Aan de hand van deze norm wordt de komende jaren gewerkt aan de omslag.

Politieke keuzes nodig voor transitie

De NZa roept de minister op om duidelijker te kiezen welke doelen en randvoorwaarden van haar beleid voorop staan. Zo vindt de NZa dat de norm van WOZO concreter in de wet omschreven moet worden. Het moet duidelijk zijn welke zorg, voor welke doelgroep en in welke setting, wel of juist niet meer via de Wlz geleverd kan worden. Zij geven aan dat een duidelijke keuze helpt om richting te geven aan de transitie die aanbieders, zorgkantoren en overheid gezamenlijk moeten maken. Daarnaast geeft de NZa aan dat het belangrijk is dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgkantoren in de tussentijd afspraken maken met de overheid om alvast voortvarend en gezamenlijk deze transitie in te vullen.

Het NIP praat mee

De NZa heeft ons geconsulteerd voor het advies Positionering behandeling voor Wlz-cliënten. Wij hebben verschillende aandachtspunten meegegeven die de NZa in een latere fase, indien de minister voor LZS de hoofdlijn van het advies omarmd, zullen meenemen tijdens de technische uitwerking. Daarnaast is het NIP betrokken bij het WOZO-programma, we praten daarin mee over de transitie.