NIP

Home Nieuwskamer NIP kritisch op aanpassing vrije artsenkeuze en Hinderpaalcriterium

Geschreven op:

NIP kritisch op aanpassing vrije artsenkeuze en Hinderpaalcriterium

Het NIP heeft samen met de NVP, NVvP en P3NL op het conceptwetsvoorstel bevorderen zorgcontractering gereageerd. Het voorstel is onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en heeft tot doel het contracteren te bevorderen.

Het NIP vindt het positief dat hiermee het Hinderpaalcriterium in de wet wordt vastgelegd. Hierdoor ontstaat er meer zekerheid voor verzekerden. Het zogenaamde Hinderpaalcriterium, ofwel artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, bepaalt dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is.

Echter, door de voorgestelde toevoegingen aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgt de minister van VWS, na raadpleging van de Tweede Kamer, de mogelijkheid om door middel van Algemene Maatregelen van Bestuur in te grijpen en zorgsectoren aan te wijzen waarvoor de overheid de vergoeding bepaalt. In de memorie van de toelichting wordt daarbij aangegeven dat voorlopig de wijkverpleging en (delen van) de ggz hiervoor in beeld zijn.

Dit vinden wij onwenselijk en wij zijn van mening dat dit niet bijdraagt aan het bereiken van het beoogde doel, namelijk het bevorderen van de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Cliënten hebben immers het recht om zelf een behandelaar te kiezen en zijn in veel gevallen juist gebaat bij het aanbod van vrijgevestigde zorgaanbieders. Ook biedt contracteren an sich geen garantie voor voldoende kwaliteit en vraagt het juist om een gelijk speelveld tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Het conceptwetsvoorstel bevat drie toevoegingen aan de Zvw. Het betreft:

  • Het verduidelijken en opnemen van het Hinderpaalcriterium in de Zvw.
  • De mogelijkheid om een (deel)sector aan te wijzen waarvoor de overheid de vergoeding gaat bepalen.
  • Het wettelijk verankeren van het recht van de verzekerde op een vergoeding (conform art. 11, eerste lid, onderdeel b Zvw) indien de zorgverzekeraar niet voldoet aan zijn zorgplicht.

Meer lezen? Lees onze gezamenlijke reactie. Wij verwijzen ook graag naar ons gezamenlijke position paper hierover.