NIP

Home Nieuwskamer Kwaliteit borgen met te weinig personeel en te weinig budget

Geschreven op:

Kwaliteit borgen met te weinig personeel en te weinig budget

Er is te weinig personeel en te weinig budget. Hoe kunnen we de kwaliteit van zorg nog borgen? Verschillende partijen stelden samen de zogenaamde ‘pakketagenda’ hiervoor op, die in de toekomst invloed kan hebben op jouw werk als psycholoog. Wat houdt die pakketagenda in voor jouw werk? En hoe kunnen wij als NIP betrokken worden?

Hoe is de pakketagenda tot stand gekomen?

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgpartijen afspraken gemaakt om de druk op de schaarser wordende personele en financiële middelen te beheersen, met behoud van passende zorg. Een van de IZA-afspraken was het opstellen van een pakketagenda waarmee zorgpartijen samen, onder regie van het Zorginstituut, via pakketbeheer willen bijdragen aan passende zorg. Zorginstituut Nederland heeft inmiddels de pakketagenda samengesteld en gepubliceerd.

Ook de uitvoering van de pakketagenda gaat in samenwerking. Na vaststelling van de pakketagenda gaan het Zorginstituut en partijen afspraken maken over wie welke onderwerpen voor zijn rekening neemt. En wat ieders rol daarbij is. Een aantal onderwerpen is nog niet concreet genoeg. Partijen moeten daarvoor eerst gezamenlijk de problematiek verder uitdiepen voordat vervolgstappen mogelijk zijn. Helaas is het NIP niet formeel geconsulteerd. Het NIP heeft daarom bij het Zorginstituut aangegeven graag nauwer betrokken te willen zijn bij de uitwerking van de pakketagenda.

Wat staat er in de pakketagenda?

De pakketagenda heeft als doel het bevorderen van passende zorg en het tegengaan van niet-passende zorg. Niet-passende zorg is zorg die niet effectief is voor de patiënt. Of zorg waarvan het organiseren en leveren een te groot beslag legt op schaars zorgpersoneel en het beschikbare zorgbudget, in verhouding tot wat het oplevert aan gezondheidswinst voor patiënten. Het Zorginstituut geeft samen met een aantal partijen voorrang aan dertien onderwerpen met een grote maatschappelijke impact op de agenda. Die keuze is gemaakt op basis van zes criteria: ziektelast, arbeidsinzet, financieel beslag op het zorgbudget, mate van gezondheidswinst en impact op het klimaat en milieu.

De pakketagenda is voor jou als psycholoog van belang omdat het op termijn daadwerkelijk impact kan hebben op je werk. Wij zetten daarom de belangrijkste onderwerpen op de pakketagenda voor jou op een rijtje:

  • Formele/informele zorg (LZ)
  • Afbakening toegang Wlz met verblijf en behandeling (LZ)
  • SOLK/ALK (MSZ)
  • Psychologische zorg bij somatische ziekte (MSZ)
  • Transgenderzorg afbakening (MSZ/ggz)
  • Samenhang Wlz/Zvw/Sociaal domein (ggz)
  • Medisch noodzakelijk verblijf Zvw/langdurige ggz/Wlz (ggz)
  • Dagbehandeling ggz (ggz)
  • Digitale en hybride zorg (ggz)

Drieluik passende zorg: van ziekte naar gezondheid

Aangezien passende zorg een belangrijk onderdeel is van de IZA-afspraken organiseert de sectie GGZ een drieluik over dit belangrijke thema. De sectie GGZ nodigt je graag uit om in gesprek te gaan over passende zorg op 8 september, 24 november en 2 februari in Utrecht. Werk jij binnen je organisatie al volgens de principes van passende zorg en hoe ervaar jij je werk op dit moment? Bekijk het programma en meld je aan.