NIP

Home Nieuwskamer Herziene handreiking extramuraal werken door de gz-psycholoog beschikbaar

Geschreven op:

Herziene handreiking extramuraal werken door de gz-psycholoog beschikbaar

Eerder ontwikkelden we de handreiking extramuraal werken door de gz-psycholoog. Nu is een update hiervan beschikbaar.

Doel handreiking
Het doel van deze handreiking is psychologen in de ouderenzorg een overzicht te bieden van de mogelijkheden voor extramurale behandeling, zodat thuiswonende mensen met psychogeriatrische en/of chronische somatische aandoeningen optimaal kunnen profiteren van de specifieke expertise van de gz-psycholoog die werkzaam is in de ouderenzorg. In deze handreiking wordt ingegaan op de volgende vormen van extramurale behandeling:

  1. Individuele diagnostiek en behandeling vanuit de GZSP
  2. Behandeling in een groep vanuit de GZSP
  3. Inzet bij een WLZ-indicatie

Achtergrondinfo
Gezondheidszorgpsychologen in de ouderenzorg zijn van oudsher gewend om vooral intramuraal, dus binnen de muren van het verzorgings- of verpleeghuis, te werken. Dat heeft verschillende oorzaken. De financiering is hierop gericht omdat behandelaren binnen het verpleeghuis bekostigd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dat betekent dat de cliënt vaak pas in beeld komt op het moment dat hij of zij verhuist naar het verpleeghuis.

De scheiding in financieringsstromen tussen de intra- en extramurale zorg heeft tot gevolg dat organisaties zich vooral op één gebied richten, of dat dit binnen de organisatie ondergebracht wordt bij verschillende organisatie-eenheden wat de samenwerking bemoeilijkt. Pas sinds enkele jaren zijn er toereikende financieringsmogelijkheden voor gz-psychologen uit de ouderenzorg om ook cliënten die nog thuis wonen vanuit het verpleeghuis te behandelen.