NIP

Home Nieuwskamer Handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg

Geschreven op:

Handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg

Op 22 juni 2023 is de SKILZ-handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg gepubliceerd. De handreiking biedt zorgprofessionals handvatten om proactieve zorgplanning toe te passen en zo zorg te bieden die past bij de wensen van cliënten.

Wat is proactieve zorgplanning?

Proactieve zorgplanning is het proces van vooruit denken, plannen en organiseren. Met gezamenlijke besluitvorming als leidraad is proactieve zorgplanning een continu en dynamisch proces van gesprekken tussen zorgverleners en cliënten/naasten over huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.

Waarom proactieve zorgplanning?

Mensen met een complexe zorgvraag die langdurige zorg ontvangen, krijgen vaak te maken met achteruitgang op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of communicatief gebied. Dit kan hun functioneren en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Voor zorgverleners is het een uitdagende taak om zorg te bieden die past bij wat de cliënt belangrijk vindt en die bijdraagt aan kwaliteit van leven. Proactieve zorgplanning ondersteunt zorgverleners in dit deel van de zorgverlening.

Bijdrage NIP

Het NIP is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze handreiking. Het NIP is in de werkgroep vertegenwoordigd door:

  • Drs. H. van Cuylenborg, gz-psycholoog

Het NIP is in de klankbordgroep vertegenwoordigd door:

  • MSc J.G. Rietkerk, gz-psycholoog

Ook in de commentaarfase is het NIP betrokken geweest. Op 5 juni heeft het Algemeen Bestuur van het NIP deze herziene handreiking geautoriseerd. Wij willen de betrokken secties en leden via deze weg nogmaals heel hartelijk danken voor de inbreng en bijdrage aan deze kwaliteitsstandaard! De werk- en klankbordgroepen hebben een bedankbrief ontvangen namens het NIP.

Afstemming IKNL en NIV

Tijdens de ontwikkeling is afgestemd met IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en de NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) om richtlijnen voor de palliatieve zorg en de tweedelijnszorg inhoudelijk op elkaar af te stemmen. De IKNL-richtlijn is op dezelfde dag als de SKILZ-handreiking gepubliceerd.

De handreiking is te vinden op richtlijnenlangdurigezorg.nl. Naast de handreiking is er meer informatie beschikbaar om proactieve zorgplanning toe te passen en zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar, zoals een samenvatting van de handreiking, een gesprekskaart en een informatiekaart voor cliënten en naasten. Deze informatie vind je onder het kopje ‘In de praktijk’.