NIP

Home Werken bij het NIP NIP Visiteur

NIP Visiteur

Ben jij als psycholoog sterk in het reflecteren op het professionele handelen van je collega’s? Heb jij het in je om de kwaliteit van psychologen te verhogen? Wil je bijdragen aan de deskundigheidsontwikkeling van je collega’s? Dan is deze functie voor jou!

Wat ga je doen?

Visitatie is een krachtig instrument om te reflecteren op het eigen functioneren of dat van je team en te komen tot concrete ontwikkelpunten. Visitatie biedt zicht op de aansluiting van professioneel handelen met de professionele standaard. Inzicht in sterke en ontwikkelpunten geeft richting aan de professionele ontwikkeling en kan de professionele identiteit versterken.

Visitatie is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het NIP. Het NIP biedt een visitatie-instrument aan waarmee psychologen kunnen reflecteren op het professioneel handelen. Als visiteur voer je bij de deelnemende psychologen de visitatie uit. Tijdens het visitatiegesprek behandel je elementen uit de door de deelnemer ingevulde vragenlijst, beoordeel je de behandelde casuïstiek en uiteindelijk het daaruit voortvloeiende ontwikkelplan van de deelnemer. Na het gesprek vul je het beoordelingsformulier in en maak je het visitatieverslag. Op grond hiervan verstrekt de visitatiecommissie al dan niet een visitatiecertificaat aan de deelnemer.

Tweemaal per jaar is er een overkoepelende vergadering met de visitatiecommissie voor updates en inhoudelijke discussie.

Wat neem je mee?

• Ruime én recente ervaring als psycholoog (minimaal 10 jaar). Een pré is als er aanvullende kwaliteiten zijn, bijvoorbeeld wetenschappelijk, leidinggevend, of professioneel.
• Vakdiscipline overstijgend kunnen denken en bij voorkeur zicht op andere psychologische specialisaties.
Naast kennis van het eigen werkveld dient de kandidaat ook te beschikken over een bredere kijk op de psychologische beroepsuitoefening en daarmee samenhangende ethiek.
• Onafhankelijke oordeelsvorming: de leden moeten in staat zijn om met behulp van de beroepscode de klachten van klager en het verweer van de psycholoog te wegen en zich een onafhankelijk oordeel te vormen.
• Analytische vaardigheden: de aangeboden informatie van de verschillende partijen goed kunnen analyseren en toetsen aan de beroepscode.
• Samenwerken: de leden van het college komen tot een gemeenschappelijk oordeel en moeten niet alleen in staat zijn hun mening helder naar voren te brengen, maar ook de inbreng van andere leden stimuleren. Het is zaak verschillende invalshoeken te belichten en op basis van alle informatie en oordelen in gezamenlijkheid tot een besluit te komen. Tijdens zittingen is het belangrijk dat de leden ruimte bieden vragen aan partijen in onderling overleg te stellen.
• Luisteren: tijdens zittingen aandachtig en met respect kunnen luisteren naar de inbreng van klager en beklaagde.
• Omgevingsbewustzijn: in staat zijn om beslissingen op hun impact voor betrokkenen, en andere mogelijke stakeholders te kunnen inschatten.

Jouw profiel:

 • interesse in de professionele standaard, gebaseerd op gedegen kennis van het vak en de praktijk: de beroepscode, multidisciplinaire richtlijnen, veldnormen en competenties;
 • je kunt een gesprek structureren, bewaken en (bij)sturen en:
  • je beschikt over goede vraagtechnieken;
  • je kan feedback geven op kwalitatieve aspecten van de beroepsuitoefening;
  • je kan de eigen gedachten en mening duidelijk en correct verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • je kan goed relativeren en een helicopterview toepassen.

Wat wij vragen van jou:

 • je bent lid van het NIP;
 • je bent minimaal GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) of Registerpsycholoog K&J NIP en hebt meer dan vijf jaar relevante werkervaring;
 • je hebt zelf een geldig visitatiecertificaat van het NIP of LVVP of kunt aantonen dat je je actief met de professionele standaard bezighoudt;
 • je onderschrijft de visie en werkwijze, zoals omschreven in het visitatiereglement.

Wat bieden wij jou?

 • een vaste vergoeding die is gebaseerd op de samengestelde tijdsinvestering van het aantal deelnemers, voorbereidingstijd, gesprekstijd, en het invullen van het visitatieverslag;
 • waardering voor je werk door het NIP-bestuur en de leden.
Nationale beeldbank

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en beknopt CV naar visitatie@psynip.nl. Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt kun je contact opnemen met de secretaris van de commissie via visitatie@psynip.nl of 030 – 8201 500.