NIP

Lid centrale commissie registraties

Ben jij als psycholoog sterk in het reflecteren op het professionele handelen van je collega’s? Heb jij het in je om de kwaliteit van psychologen te verhogen? Wil je bijdragen aan de deskundigheidsontwikkeling van je collega’s? Dan is deze functie voor jou!

Achtergrond

Het NIP kent verschillende registratieregelingen die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog bewaken en borgen. Het Algemeen Bestuur van het NIP is verantwoordelijk voor de NIPregisters, de centrale commissie registraties adviseert hen hierover en bevordert en bewaakt op deze wijze de kwaliteit van de NIP-registratieregelingen. De commissie bestaat uit 3-5 leden en wordt ondersteund door een medewerker, die in dienst is van het NIP-bureau. Een benoeming als lid is voor een termijn van drie jaar met een eventuele herbenoemingstermijn van nog eens drie jaar.

Wat neem je mee?

• Ruime én recente ervaring als psycholoog (minimaal 10 jaar). Een pré is als er aanvullende kwaliteiten zijn, bijvoorbeeld wetenschappelijk, leidinggevend, of professioneel.
• Vakdiscipline overstijgend kunnen denken en bij voorkeur zicht op andere psychologische specialisaties.
Naast kennis van het eigen werkveld dient de kandidaat ook te beschikken over een bredere kijk op de psychologische beroepsuitoefening en daarmee samenhangende ethiek.
• Onafhankelijke oordeelsvorming: de leden moeten in staat zijn om met behulp van de beroepscode de klachten van klager en het verweer van de psycholoog te wegen en zich een onafhankelijk oordeel te vormen.
• Analytische vaardigheden: de aangeboden informatie van de verschillende partijen goed kunnen analyseren en toetsen aan de beroepscode.
• Samenwerken: de leden van het college komen tot een gemeenschappelijk oordeel en moeten niet alleen in staat zijn hun mening helder naar voren te brengen, maar ook de inbreng van andere leden stimuleren. Het is zaak verschillende invalshoeken te belichten en op basis van alle informatie en oordelen in gezamenlijkheid tot een besluit te komen. Tijdens zittingen is het belangrijk dat de leden ruimte bieden vragen aan partijen in onderling overleg te stellen.
• Luisteren: tijdens zittingen aandachtig en met respect kunnen luisteren naar de inbreng van klager en beklaagde.

De functie

Als lid van de centrale commissie registraties ben je medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid rondom de registraties van het NIP. Tot de verantwoordelijkheden van de commissie
behoren o.a.:
• Toetsen van wijzigingen in de NIP-registratieregelingen aan de Kaderregeling psychologenregisters NIP.
• Het actueel houden van de Kaderregeling psychologenregisters NIP.
• Uitbrengen van een advies/lange termijnvisie over de toekomst van de in beheer zijnde en
toekomstige NIP-registers en het dienstmerk ’Psycholoog NIP’.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van het Algemeen Bestuur over de NIP-registraties.
De commissie streeft naar een goede afspiegeling van de verschillende werkvelden in de commissie.
Momenteel zijn we specifiek op zoek naar een lid vanuit het werkveld van de Kinder- en Jeugdpsychologie.

Wij vragen

Je beschikt over een afgeronde academische opleiding Psychologie en hebt bij voorkeur meer dan vijf jaar relevante werkervaring in het werkveld Kinder- en Jeugdpsychologie. Daarnaast beschik je over voldoende tijd en gelegenheid om de commissievergaderingen (ca. 5-8 vergaderingen per jaar) bij te wonen; de vergaderingen vinden zowel digitaal als fysiek in Utrecht plaats. Uiteraard ben je lid van het NIP en heb je affiniteit met het onderwerp beroepsregistraties.

Vergoeding

Voor zitting in de commissie ontvang je jaarlijks een vaste vacatievergoeding van € 432 plus reiskosten.

Nationale beeldbank

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en beknopt CV naar registraties@psynip.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michelle Troost, bestuurssecretaris NIP via michelle.troost@psynip.nl of met Arlette Neuteboom, secretaris Registraties en accreditatie via registraties@psynip.nl. Beiden ook bereikbaar via 030-8201500.