NIP

Home Thema’s Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ

Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ beschrijft kwaliteitsnormen. Daarin staat hoe je als zorgaanbieder de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moet organiseren. De nadruk ligt op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar. En van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces.

Samen leren en verbeteren is onmisbaar voor het leveren van goede zorg. Daarom bevat het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ een aantal kwaliteitseisen die zorgverleners stimuleren samen te reflecteren op de verleende zorg. En om kennis en ervaringen uit te wisselen via de (multidisciplinaire) lerende netwerken.

Informatie en ondersteuning rondom ZPM en LKS

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) is inmiddels in werking getreden en de nieuwe formats zijn beschikbaar gesteld. Dat betekent dat je nu gaat handelen naar de geest van het LKS. Ook betekent het dat je nu het eigen individuele Kwaliteitsstatuut moet gaan opstellen of aanpassen aan het nieuwe format.

Meer informatie over de ondersteuning die het NIP biedt rondom ZPM en LKS vind je onder het thema Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet). Hier vind je o.a. een handvat voor het invullen van het Kwaliteitsstatuut en een Q&A over de ins en outs van LKS en ZPM.

Nationale beeldbank

Stand van zaken: landelijk kwaliteitsstatuut, doorontwikkeling en tijdelijke veldafspraken regiebehandelaarschap

In 2021 zijn de ZPM-partijen tot tijdelijke veldafspraak gekomen met betrekking tot de invulling van het regiebehandelaarschap.

De invoering van het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) was in de praktijk lastig uitvoerbaar bij zowel professionals als bij aanbieders en verzekeraars. De vraag welke professional bij welke zorgvraag als regiebehandelaar kan en mag optreden blijkt niet niet eenvoudig te beantwoorden. Recent gaf de expertgroep inzake de doorontwikkeling van het LKS haar advies gegeven omtrent welke beroepsgroepen wanneer als regiebehandelaar zijn in te zetten.

Het NIP heeft in een reactie gesteld dat het advies van de expertgroep niet voldoet aan de eisen en criteria die van te voren zijn gesteld aan de doorontwikkeling van het LKS. Om deze reden is besloten de tijdelijke veldafspraak welke geldt voor 2022, te verlengen zodat deze ook in 2023 van toepassing is.

Lees hier de volledige update (pdf, 13 juli 2022)

Beroepsethiek: Wkkgz brengt nieuwe verplichtingen voor psychologen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) (1 januari 2016) stelt eisen aan klachtenregelingen in de gezondheidszorg. Psychologen als zorgaanbieders moeten zorgen voor:

  • een schriftelijke klachtenregeling
  • een klachtenfunctionaris voor cliënten
  • zich aansluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie.

Deze verplichtingen gelden ook voor psychologen met een eigen bedrijf. Het NIP faciliteert vrijgevestigde leden bij het voldoen aan de wettelijke verplichting.

Wat doet het NIP?

Het NIP geeft samen met andere veldpartijen vorm aan het landelijk kwaliteitsstatuut (LKS) en de formats die zorgaanbieders hiervoor kunnen invullen.

Het NIP heeft gezamenlijk met de veldpartijen geconstateerd dat voor enkele onderdelen van het LKS een nadere duiding en doorontwikkeling nodig is voor zorgvuldige implementatie in de praktijk door de ggz-aanbieders (en zorgverzekeraars). Hier werken veldpartijen in 2022 hard aan. Voor de korte termijn id een tijdelijke invulling aan het regiebehandelaarschap gegeven. Deze tijdelijke invulling voorkomt interpretatieverschillen. Daarnaast biedt het zorgaanbieders en zorgverzekeraars de gewenste duidelijkheid over de bekostiging.