NIP

Home Thema’s Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperkingen. Veel psychologen houden zich bezig met diagnostiek en behandeling van dyslexie, binnen het onderwijs of binnen de zorg.

Aantallen

Het percentage van de totale bevolking dat dyslexie heeft wordt internationaal geschat op 7%. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 7,5% van de leerlingen aan het einde van de basisschool een dyslexieverklaring heeft, en in het voortgezet onderwijs 14% (Inspectie van het Onderwijs, 2019).

Dyslexie komt anderhalf tot drie keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Signalering en begeleiding in het onderwijs

Het signaleren en het geven van extra begeleiding aan leerlingen met lees- en spellingproblemen behoort tot de verantwoordelijkheid van de school. Protocollen voor het signaleren en begeleiden van leerlingen met dyslexie in het onderwijs, zijn te vinden op dyslexiecentraal.nl.

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Als de extra begeleiding niet tot voldoende verbetering leidt, kunnen ouders hun kind aanmelden voor een diagnostisch dyslexieonderzoek in de zorg. Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie voor kinderen van 7 jaar en ouder valt onder de Jeugdwet en – wat betreft organisatie en bekostiging – onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Richtlijn Dyslexie

In september 2021 is de Brede Vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie gepubliceerd.

De richtlijn draagt bij aan snelle en goede hulp bij dyslexie en moet voorkomen dat leerlingen en studenten ten onrechte een label krijgen. Daarbij heeft de richtlijn ten doel om bij te dragen aan transparantie in de hulp (ondersteuning op school, diagnostiek en behandeling), omdat kinderen en ouders, maar ook professionals onderling, beter weten wat zij van elkaar mogen verwachten.

> Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie (2021)

> Werkkaarten en Informatie voor ouders (2021)

De dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het diagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij een leerling dyslexie is vastgesteld. De dyslexieverklaring beschrijft op grond waarvan de diagnose dyslexie is gesteld, wat mogelijke verklaringen zijn en welke ernstige belemmeringen de leerling ondervindt bij het volgen van onderwijs en/of bij het functioneren in de samenleving.

Daarnaast geeft de verklaring aan welke behandeling, materiële voorzieningen, begeleiding en compensaties/dispensaties in het onderwijs noodzakelijk zijn.

> Lees meer over de dyslexieverklaring in de Richtlijn Dyslexie (hoofdstuk 3.5)

Nationale beeldbank

Wat doet het NIP?

Het NIP zet zich in voor de borging van de kwaliteit van dyslexiezorg, en de ondersteuning van leden die zich bezighouden met diagnostiek en behandeling van dyslexie. Het NIP heeft met de NVO, de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) de brede vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie ontwikkeld. De richtlijn is financieel mogelijk gemaakt door OCW en VWS en ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Ook stimuleert het NIP de ontwikkeling van bij- en nascholing op het gebied van dyslexie.

> Vragen over dyslexie? Neem contact op met de sectie Jeugd: sectiejeugd@psynip.nl