NIP

Home Thema’s Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet) De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+POH)

De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+POH)

Je kunt als masterpsycholoog, zonder BIG-registratie, als praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ) werken. Dit is een Hbo-functie. De POH speelt een rol bij het wel of niet verwijzen van cliënten en het behandelen bij lichte problematiek. De functie heeft voor- en nadelen.

Verwijzen of niet

De huisarts is de belangrijkste verwijzer naar de ggz. Hij of zij bepaalt of sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV stoornis en zo ja, waar deze kan worden behandeld (gb-ggz of gggz). De POH-GGZ speelt een belangrijke rol bij deze inschatting. Deze kan een inschatting doen van de problematiek en hulpvraag van de patiënt en indien nodig advies uitbrengen aan de huisarts om gericht door te verwijzen. Klachten die niet onder de ggz vallen, dienen binnen de huisartsenzorg te worden behandeld.

Begeleiding door POH

Indien er sprake is van lichte problematiek en de klachten niet voldoen aan een (vermoeden van een) DSM-classificatie, kan de patiënt begeleid worden door de POH-GGZ. Ondersteuning van de POH-GGZ is dan gericht op zelfmanagement en preventie van ernstigere klachten. Voorbeelden van van lichte problematiek zijn werkgerelateerde problematiek, aanpassingsstoornissen en sociaal-maatschappelijke problemen.

POH jeugd

De huisartspraktijk heeft vaak behoefte aan ondersteuning bij jeugd-ggz. Masterpsychologen (in het kinder-jeugddomein die geregistreerd zijn in het SKJ-register) worden daarvoor ingezet.

Belangrijke schakel

De POH-GGZ is versterkt met een ruimere vaste vergoeding van hun praktijk. De huisarts kiest zelf hoe en bij wie hij deze zorg onderbrengt. Bijvoorbeeld bij een vaste praktijkondersteuner (zoals een gespecialiseerde verpleegkundige of een basis psycholoog), via consulten door een psycholoog of psychiater of door een zzp-er in te huren. Het aantal huisartsenpraktijken met een POH-GGZ bedraagt volgens de laatste onderzoeken circa 88%. Ook het aantal patiënten dat behandeld wordt in de POH-GGZ neemt sterk toe.

Het NIP ziet de POH-GGZ als een belangrijke schakel in de gehele keten van zorg maar blijft kritisch op de juiste behandeling op de juiste plaats. Cliënten met een vermoeden van DSM-stoornis moeten in principe doorverwezen worden naar de curatieve ggz. Financiële motieven zoals het ontbreken van eigen risico in de POH-GGZ mogen hierbij geen rol spelen. Om deze ggz-structuur te kunnen organiseren en de volwassen patiënt met psychische problematiek gepaste zorg te kunnen bieden is een goede en efficiënte samenwerking nodig tussen huisarts en de curatieve ggz. Hiertoe is een generieke module landelijke samenwerkingsafspraken huisarts, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz opgesteld.

Functie- & competentieprofiel POH-GGZ

Door een toename van het aantal mensen met psychische klachten in de eerste lijn is de praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) een belangrijk onderdeel in de huisartsenvoorziening. Aanleiding voor de partijen verenigd in het Landelijk Overleg POH-GGZ om in de uitvoering van deze functie meer eenheid en eenduidigheid te realiseren. Die eenduidigheid is nodig voor patiënten, voor POH’s-GGZ zelf, voor huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten en andere partijen binnen de zorg. Op diverse websites wordt  gemeld dat de POH-GGZ-functionaris per 1 juni 2021 verplicht moet zijn ingeschreven in het onafhankelijke kwaliteitsregister POH-GGZ. Dit klopt echter niet, momenteel geldt er geen verplichting per 1 juni 2021 ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister POH-GGZ. Het kwaliteitsregister voor de POH-GGZ is opgezet door een expertgroep van een negental organisaties. Hierin namen deel vertegenwoordigers van de BPSW, InEen, de LHV, de LVPOH GGZ, het NHG, het NIP, de NVvPO, PsyHAG en de V&VN.

 

Voordelen en nadelen

De taken van een POH-GGZ kan een masterpsycholoog goed vervullen. Toch kent de functie een aantal minpunten, zoals een beperkte omvang van het aantal arbeidsplaatsen, er is concurrentie van HBO-psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Daarnaast zijn er geringe doorgroeimogelijkheden en is het salaris in veel gevallen op HBO-niveau.

De voordelen van een functie als POH-GGZ zijn onder andere:

  • als academisch opgeleide psycholoog kun je je onderscheiden van de overige beroepsgroepen.
  • je doet ervaring op in screening en begeleiding van lichte psychische klachten waaraan je zelf invulling kunt geven.