NIP

Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet)

Ben je als psycholoog werkzaam in de curatieve ggz voor volwassenen (18+) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan werk je in een stelsel dat bestaat uit de Generalistische Basis ggz, de Gespecialiseerde/Specialistische ggz en POH-ggz via de huisarts. Het NIP biedt praktische handvatten en achtergrondinformatie over het stelsel en de bijbehorende regelgeving.

Wat doet het NIP

De plaats en ontwikkeling van psychologische zorg binnen de curatieve ggz vereisen voortdurend overleg en gesprek met uiteenlopende ambtelijke en bestuurlijke instanties, cliënt- en brancheorganisaties en collega beroepsverenigingen. Het NIP overlegt dan ook met ministeries, Tweede Kamerleden en andere betrokken organisaties. Wij nemen een vanzelfsprekende plaats in overleggen bij o.a. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), VECOZO, Vektis en het AGB-register. Ook onderhouden we contacten met individuele zorgverzekeraars.

Het aantal mensen met zorg in de ggz is de laatste decennia flink gestegen doordat psychische stoornissen sneller worden herkend en beter bespreekbaar zijn. Vroegtijdige behandeling met grotere kans op genezing is daardoor beter geworden. Tegelijkertijd stijgen daarmee de totale kosten van de ggz. Om de ggz betaalbaar te houden en toch toegankelijk voor iedereen die deze zorg nodig heeft, maken overheid, zorgaanbieders professionals en verzekeraars afspraken met elkaar over verbetering van kwaliteit, transparantie, toegankelijkheid en effectiviteit. Het NIP behartigt hierin de belangen van jou als psycholoog en professional in de ggz.

Welke programma’s zijn er voor de ggz en wat dit betekent voor jou als NIP-lid? Wij geven bij de uitvoering van ontwikkelingen in de ggz prioriteit aan de ondersteuning van leden:

  • Positionering van de psycholoog in het kwaliteitsstatuut ggz zodat zij optimaal ingezet worden binnen de zorg op terreinen waarop zij deskundig zijn.
  • Meewerken aan ontwikkeling van zorgstandaarden en richtlijnen voor de ggz en zorgdragen dat zorg volgens onze professionele normen geleverd kan worden.
  • Verantwoorden en veilige toepassing van uitkomstmonitoring.
  • Reductie administratieve lasten en betere samenwerking in de keten.
  • Behartigen van belangen van vrijgevestigde leden bij verzekeraars, en van leden in loondienst bij cao-onderhandelingen via de FBZ.
  • Meewerken aan een beter bekostigingsstelsel dat beter aansluit bij de klinische praktijk en met minder bureaucratische rompslomp.

 

Informatie en ondersteuning rondom ZPM en LKS

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) is inmiddels in werking getreden en de nieuwe formats zijn beschikbaar gesteld. Dat betekent dat je nu gaat handelen naar de geest van het LKS. Ook betekent het dat je nu het eigen individuele Kwaliteitsstatuut moet gaan opstellen of aanpassen aan het nieuwe format.

Wellicht zijn er vragen wat betreft het invullen van het format of leidt de eerdergenoemde afspraak juist tot vragen. Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen hebben wij een handvat opgesteld met daarin een toelichting op welke manier het format is in te vullen. Daarnaast hebben we een Q&A opgesteld naar aanleiding van het webinar over de ins en outs LKS en ZPM. Deze bevat ook een aantal relevante vragen die behulpzaam kunnen zijn bij het invullen. We adviseren je om deze er ook bij te pakken en in de gaten te houden. Dit document wordt aangevuld bij nieuwe vragen.

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NZa)

Psychologen die als zorgaanbieders geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) dienen ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) hun (potentiële) cliënt en de verwijzer van informatie voorzien.

In de transparantieregeling zorgaanbieders ggz staan de transparantie-eisen voor deze curatieve GGZ (of ‘geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’) omschreven: publiceren van de wachttijden en publiceren van het kwaliteitsstatuut.