NIP

Home Thema’s Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet)

Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet)

Ben je als psycholoog werkzaam in de curatieve ggz voor volwassenen (18+) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan werk je in een stelsel dat bestaat uit de Generalistische Basis ggz, de Gespecialiseerde/Specialistische ggz en POH-ggz via de huisarts. Het NIP biedt praktische handvatten en achtergrondinformatie over het stelsel en de bijbehorende regelgeving.

Informatie en ondersteuning rondom ZPM en LKS

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) is inmiddels in werking getreden en de nieuwe formats zijn beschikbaar gesteld. Dat betekent dat je nu gaat handelen naar de geest van het LKS. Ook betekent het dat je nu het eigen individuele kwaliteitsstatuut moet gaan opstellen of aanpassen aan het nieuwe format.

Wellicht zijn er vragen wat betreft het invullen van het format of leidt de eerdergenoemde afspraak juist tot vragen. Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen hebben wij een handvat opgesteld met daarin een toelichting op welke manier het format is in te vullen. Daarnaast hebben we een Q&A opgesteld naar aanleiding van het webinar over de ins en outs van de LKS en ZPM. Deze bevat ook een aantal relevante vragen die behulpzaam kunnen zijn bij het invullen. We adviseren je om deze er ook bij te pakken en in de gaten te houden. Dit document wordt aangevuld bij nieuwe vragen.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Iedereen moet kunnen rekenen op toegankelijke, goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Mensen met psychische problemen moeten tijdig de zorg of ondersteuning krijgen die bij hen past. Daarom is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ontwikkeld. Het doel: de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Dat bereiken we met passende zorg door intensievere regionale en meer digitale samenwerkingen.

Zinnige Zorg

De psychosezorg en de zorg rond PTSS in Nederland moet beter. Partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben hierover afspraken gemaakt. Zo moeten mensen met psychose vaker cognitieve gedragstherapie en meer somatische screening krijgen en moet bij PTSS eerder traumagerichte behandeling worden aanbevolen. De veldpartijen, waaronder het NIP, zijn deze en andere plannen in de praktijk aan het brengen.

De plannen zijn onderdeel van het traject ‘Zinnige Zorg ggz’. In Zinnige Zorg-trajecten kijkt het Zorginstituut samen met cliënten en andere partijen of de zorg voor een specifieke aandoening patiëntgericht, effectief en gepast is. Voor de ggz is er gekozen voor psychose en PTSS. Deze aandoeningen hebben grote impact op cliënten en hun omgeving. Hieronder vind je de hulpmiddelen die onderdeel zijn van dit traject.

Hulp bij somatische screening

Mensen met een psychose of andere ernstige psychische aandoening (EPA) hebben vaak last van somatische klachten. Het is daarom belangrijk om bij deze groep een jaarlijkse somatische screening uit te voeren, dit is ook onderdeel van de zorgstandaard psychose. In de praktijk blijkt het lastig om de somatische screening goed te organiseren en om goed af te stemmen tussen de gespecialiseerde ggz en huisartsenzorg. Om zorgverleners in de (gespecialiseerde) ggz en de huisartsenzorg te ondersteunen, heeft Kenniscentrum Phrenos een digitaal overzicht met praktijkvoorbeelden voor somatische screening ontwikkeld. Alle negen praktijkvoorbeelden bevatten hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld stappenplannen, handreikingen, voorbeeldbrieven en e-learning tools. Naast dit digitale overzicht met tips en tools heeft Kenniscentrum Phrenos ook een eindrapportage gemaakt met meer achtergrondinformatie.

Een passende behandeling wordt vormgegeven in goed overleg tussen patiënt, naaste en professional: ‘samen beslissen’. Om patiënten, naasten en professionals hierbij te ondersteunen zijn er keuzehulpen Samen beslissen. Deze ondersteunen patiënten en naasten bij het inzichtelijk maken van de aandoening en behandelopties. Ook staat er waar je terecht kunt voor extra informatie en hulp, zoals de juiste patiëntvereniging. De keuzehulpen zijn ontwikkeld door MIND met patiënten en naasten uit hun achterban, professionals en gebaseerd op de zorgstandaarden.

Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NZa)

Psychologen die als zorgaanbieders geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) dienen ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) hun (potentiële) cliënt en de verwijzer van informatie voorzien.

In de transparantieregeling zorgaanbieders ggz staan de transparantie-eisen voor deze curatieve GGZ (of ‘geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’) omschreven: publiceren van de wachttijden en publiceren van het kwaliteitsstatuut.

 

 

Wat doet het NIP

De plaats en ontwikkeling van psychologische zorg binnen de curatieve ggz vereisen voortdurend overleg en gesprek met uiteenlopende ambtelijke en bestuurlijke instanties, cliënt- en brancheorganisaties en collega beroepsverenigingen. Het NIP overlegt dan ook met ministeries, Tweede Kamerleden en andere betrokken organisaties. Wij nemen een vanzelfsprekende plaats in overleggen bij o.a. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), VECOZO, Vektis en het AGB-register. Ook onderhouden we contacten met individuele zorgverzekeraars.

Het aantal mensen met zorg in de ggz is de laatste decennia flink gestegen doordat psychische stoornissen sneller worden herkend en beter bespreekbaar zijn. Vroegtijdige behandeling met grotere kans op genezing is daardoor beter geworden. Tegelijkertijd stijgen daarmee de totale kosten van de ggz. Om de ggz betaalbaar te houden en toch toegankelijk voor iedereen die deze zorg nodig heeft, maken overheid, zorgaanbieders professionals en verzekeraars afspraken met elkaar over verbetering van kwaliteit, transparantie, toegankelijkheid en effectiviteit. Het NIP behartigt hierin de belangen van jou als psycholoog en professional in de ggz.

Welke programma’s zijn er voor de ggz en wat dit betekent voor jou als NIP-lid? Wij geven bij de uitvoering van ontwikkelingen in de ggz prioriteit aan de ondersteuning van leden:

  • Positionering van de psycholoog in het kwaliteitsstatuut ggz zodat zij optimaal ingezet worden binnen de zorg op terreinen waarop zij deskundig zijn.
  • Meewerken aan ontwikkeling van zorgstandaarden en richtlijnen voor de ggz en zorgdragen dat zorg volgens onze professionele normen geleverd kan worden.
  • Verantwoorden en veilige toepassing van uitkomstmonitoring.
  • Reductie administratieve lasten en betere samenwerking in de keten.
  • Behartigen van belangen van vrijgevestigde leden bij verzekeraars, en van leden in loondienst bij cao-onderhandelingen via de FBZ.
  • Meewerken aan een beter bekostigingsstelsel dat beter aansluit bij de klinische praktijk en met minder bureaucratische rompslomp.

 

Bewaar je oude kwaliteitsstatuut

Per 1 juli 2022 dien je als zorgaanbieders die zorg levert onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) een kwaliteitsstatuut versie 3.0 te hebben. Vanaf 1 januari 2023 mag je als zorgaanbieder zonder een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, versie 3.0 geen zorg leveren in de Zvw én geen declaraties meer indienen bij zorgverzekeraars of patiënten. De oudere versies van het kwaliteitsstatuut (versie pdf, versie 1.0 en versie 2.0) zijn niet meer geldig.

Document historie
Ggz-partijen hebben afgesproken dat Mediquest medio januari 2023 alle kwaliteitsstatuten in pdf-formaat én alle kwaliteitsstatuten, versie 1.0 verwijdert uit de database van Mediquest. Het gaat namelijk hier om persoonsgegevens die volgens de AVG maar gedurende een beperkte tijd mogen worden bewaard. De versies 2.0 (per 1 januari 2023 verouderd) en 3.0 (de actuele versie) blijven vooralsnog wel bewaard.

Voor de materiële controles van zorgverzekeraars en eventuele klachten en geschillen is het wel belangrijk dat je zelf nog beschikt over je eigen eerder goedgekeurde kwaliteitsstatuut. Jij hebt immers de zorg geleverd en gedeclareerd en dus zul je ook zelf moeten kunnen aantonen dat deze zorg geleverd is volgens het (destijds geldende) kwaliteitsstatuut en dat de declaraties rechtmatig waren. Aan de datum op het kwaliteitsstatuut is te zien wanneer deze geldig was. Voor zover je deze niet al in je eigen archief hebt, download deze dan zo snel mogelijk.  In de historie op de website van GGZ kwaliteitsstatuut staan nu nog oude kwaliteitsstatuten. Je kunt je eigen kwaliteitsstatuut downloaden door in te loggen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en vervolgens te navigeren naar statuut inzien. Dit kan nog tot eind januari 2023. Dan worden de kwaliteitsstatuten in het format PDF en versie 1.0. verwijderd. Kwaliteitsstatuten van het format versie 2.0 worden per 1 januari 2024 verwijderd als in 2023 niet is ingelogd en geen versie format 3.0 is aangemaakt.

Account historie
Ongebruikte accounts worden ook opgeschoond inclusief de document historie als die aanwezig is. In januari 2023 verwijdert Mediquest ook de volgende accounts:

  • Account met alleen een pdf-versie.
  • Account zonder kwaliteitsstatuut als er in 2022 niet is ingelogd.

De accounts bij kwaliteitsstatuten versies 1.0 en 2.0 verwijdert Mediquest per 1 januari 2024 als in 2023 niet is ingelogd

Doorontwikkeling kwaliteitsstatuut
Op landelijk niveau zijn partijen nog bezig met de doorontwikkeling van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Streven is dat vóór 1 april 2023 een aangepaste versie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ gereed is. Als nodig volgen daarna aangepaste formats waarmee je je eigen kwaliteitsstatuut in de online omgeving www.ggzkwaliteitsstatuut.nl kunt aanpassen. Nadere informatie volgt zodra hier meer over bekend is.