NIP

Home Thema’s Cao’s & sociaal plan (FBZ)

Cao’s & sociaal plan (FBZ)

Voor de behartiging van de collectieve belangen van leden met een dienstverband is het NIP aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. De FBZ onderhandelt voor de NIP-leden over de cao’s. FBZ staat voor Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, een vakbond voor zorgprofessionals.

hardlopen, sport, beweging, buiten, lichaam, gezond, runners tempo zandpad Mastbos. zonnige dag, zomer

Wat doet FBZ?

De kerntaak van FBZ is het behartigen van de collectieve belangen van de achterban van FBZ, waaronder de beroepsgroep psychologen. Denk aan het sluiten van cao’s en sociaal plannen. Soms moeten partijen nog een bepaalde uitvoeringsregeling overeenkomen. En bij bijvoorbeeld fusies of financiële problemen is er vaak een reorganisatie waar werknemersbelangen op het spel staan. Daarover maakt FBZ dan afspraken in een sociaal plan.  Ook adviseert FBZ bij trajecten rondom functiewaardering.

> Lees meer over FBZ

Wat zijn de voordelen voor jou als NIP-lid?

Inbreng geven aan jouw cao

De inbreng voor een nieuwe cao van het NIP gebeurt in nauwe samenspraak met de leden van het NIP. Tijdens het cao-proces houden wij je op de hoogte. Je kunt ook meedenken en invloed uitoefenen in de cao-klankbordgroep. Nadat FBZ een akkoord heeft gesloten voor een nieuwe cao, legt het NIP de bereikte resultaten aan je voor. Dan is het aan jou om aan te geven of je het wel of niet eens bent met de gemaakte afspraken.

Lidmaatschap van het NIP (gedeeltelijk) vergoed krijgen

Als lid van het NIP heb je recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de NIP- contributie, omdat het NIP bij de FBZ is aangesloten. Kijk hiervoor in je cao of maak tijdig aanspraak op de werkkostenregeling (WKR) van je werkgever. Voor meer informatie, zie: Contributie — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals

 

 

Inspraak bij een reorganisatie of fusie

Je hebt inspraak over een akkoord bij een sociaal plan of andere regelingen met je werkgever (zoals generatieregeling). De impact van een reorganisatie bij een werkgever kan groot zijn. Speerpunten zijn geen gedwongen ontslagen, behoud van salaris bij plaatsing in een lager ingeschaalde passende functie, een reële mobiliteitstermijn en begeleiding van werk naar werk.

Medezeggenschap

Bij OR-verkiezingen kun je je namens FBZ kandidaat stellen. Zodat er niet over, maar mét jou wordt beslist. Als OR-lid kun je rekenen op onze ondersteuning. Mail naar or@fbz.nl voor meer informatie.

Onder welke cao’s werken psychologen?

Het NIP geeft via FBZ inbreng over arbeidsvoorwaarden aan verschillende cao’s die voor psychologen van toepassing zijn. FBZ werkt daarbij samen met de andere werknemersorganisaties FNV, CNV en NU’91. Het NIP neemt via FBZ deel aan de volgende cao-tafels:

Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan.

Wanneer valt mijn werkgever onder de cao?

  • Als een werkgever lid is van de brancheorganisatie, bij cao GGZ is dit bijvoorbeeld GGZ Nederland en bij cao Jeugdzorg is dit Jeugdzorg Nederland.
  • Als werkgever geen lid is van GGZ Nederland dan valt deze werkgever ook onder de werkingssfeer van de cao GGZ, mits deze cao algemeen verbindend is verklaard(avv), de werkgever een rechtspersoon is en werkgever zich beweegt op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

 

Wil jij meedenken over een cao?

Wil je meedenken tijdens het cao-proces en invloed uitoefenen op de cao-onderhandelingen? Het NIP zoekt hiervoor leden: Via deelname aan de klankbordgroep ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen aan de cao-tafel en kun je invloed uitoefenen op de nieuwe cao door de onderhandelaars van FBZ te voeden met je signalen of ontwikkelingen op de werkvloer. Zo geef je FBZ tijdens de cao-onderhandelingen nauwe aansluiting met de praktijk. Als je deelneemt aan de klankbordgroep, ben je dicht betrokken bij de onderhandelingen voor een goede cao.

Mail naar info@psynip.nl om je aan te melden voor een van de volgende cao-klankbordgroepen: cao VVT, cao Jeugdzorg, cao Gehandicaptenzorg, cao Nederlandse Universiteiten, cao Universitair Medische Centra of cao Ziekenhuizen.

Meer vragen over cao’s?

De FBZ heeft een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen over cao’s waarbij de FBZ is betrokken.