NIP

Tools medische psychologie

Niet alle stukken zijn openbaar toegankelijk. Op deze pagina plaatsen we stukken die exclusief voor leden van de sectie beschikbaar zijn.

Factsheet Medische psychologie (MP 2022)

In samenwerking met LVMP is de factsheet Medische Psychologie (MP 2022) opgesteld.

Nadat in 2019 de Kwaliteitstandaard Psychosociale zorg bij Somatische Ziekte geregistreerd is bij Zorginstituut Nederland en in 2020 de Veldnormen Medische Psychologie geautoriseerd zijn door het werkveld, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland is het nu tijd voor een Factsheet MP.

In de factsheet wordt aan de hand van cijfers/pictogrammen uitgelegd wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van co-morbide psychische klachten bij somatische aandoeningen, dat er een urgentie is omdat uit onderzoek blijkt dat minder patiënten een zorgaanbod krijgen dan er een zorgvraag is. Welke patiënten baat kunnen hebben bij een medische psychologische behandeling. Wat medische psychologie is en wat toeleiding naar de juiste zorg de patiënt, de verwijzer, het ziekenhuis en de maatschappij kan opleveren. Denk hierbij o.a. aan kwaliteit van leven, verbetering uitkomstmaten, patiënttevredenheid, efficiëntere zorg en kostenbesparing.

Deze Factsheet MP kun je gebruiken in je contacten met de Raad van Bestuur en artsen van je ziekenhuis, bij onderhandelingen met de zorgverzekeraars en andere belanghebbenden. Zo informeer je hen dat de inzet van medische psychologie loont.

Financiering Medische Psychologie (kostprijsmodel)

Collega’s Inga Kooi, Sofie Geurts, Eric van Balen en leden van de commissie financiering van NIP, sectie PAZ/LVMP hebben een overzicht gemaakt van de financiering medische psychologie. Het huidige bestand is een gecomprimeerde versie en voor een groot deel afkomstig uit de managementopdracht. Het geeft informatie over de huidige stand van zaken wat betreft financiering van medische psychologie binnen de somatische DBC. Het document gaat niet in op de financiering van psychologische zorg binnen de GGZ (zoals op PAAZ afdelingen), dan wel binnen de revalidatiezorg.

Veldnormen Medische Psychologie

Een werkgroep op initiatief van de secties PAZ en Neuropsychologie van het NIP, en de Landelijke Vereniging Medisch Psychologie (LVMP) heeft zich sinds 2017 gericht op de ontwikkeling van Veldnormen Medische Psychologie’.

De veldnorm is een kwaliteitsstandaard dat is  ingediend bij Zorginstituut Nederland.

Met het verschijnen van de Veldnormen Medische psychologie wordt integrale zorg voor de patiënt officieel verankerd binnen de medisch specialistische zorg. Veel lichamelijke klachten waarmee patiënten zich in het ziekenhuis presenteren, hebben een emotionele, cognitieve en/of gedragscomponent. Denk hierbij aan emotionele factoren, zoals angst, depressieve klachten of acceptatieproblemen.

Afspraken terugdringen werkdruk

AC/FBZ heeft samen met de andere werknemersorganisaties nadere afspraken gemaakt met de NFU over het terugdringen van de werkdruk in umc’s. Alle overbodige kwaliteitsindicatoren en administratieve processen worden geschrapt. Om dat te bewerkstelligen, worden er vóór 1 mei in alle umc’s ‘schrapsessies’ georganiseerd.

In het eindbod voor de nieuwe Cao UMC gaf de NFU aan dat de werkdruk een breed ervaren knelpunt is in umc’s en dat er een vijfsporenbeleid moet komen om die werkdruk terug te dringen. Bij het instemmen met de nieuwe Cao UMC heeft AC/FBZ aangegeven dit punt bij de nadere uitwerking meteen te willen oppakken. Daarom is AC/FBZ de afgelopen weken samen met de andere werknemersorganisaties in overleg gegaan met de NFU. Dat heeft geleid tot een kader voor de aanpak van werkdruk, dat de komende tijd wordt gebruikt als agenda voor het lokale overleg tussen de werknemersorganisaties en de umc’s. Op die manier kunnen maatwerkoplossingen per umc ontstaan.


Regeldruk

  • Alle overbodige kwaliteitsindicatoren en administratieve processen worden geschrapt.
  • Niet verplichte kwaliteitskeurmerken worden afgeschaft.
  • Verplichte kwaliteitskeurmerken worden met de helft gereduceerd tijdens de looptijd van deze cao.
  • Vóór 1 mei 2019 worden schrapsessies in alle umc’s georganiseerd.

Opleiden

Het aantal opleidingsplaatsen wordt versneld uitgebreid, met bijzondere aandacht voor schaarse functies, dat wil zeggen: opleidingsplaatsen voor functies waarvoor een subsidie vanuit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) kan worden verkregen. Daarbij wordt specifiek gekeken naar innovatief/vernieuwend opleiden. Umc’s maken hier zowel voor de korte als langere termijn afspraken over. In de toekomst moet het accent op anticyclisch opleiden worden gelegd.


Formaties

De cao-partijen ontwikkelen een hulpmiddel dat inzicht geeft in de formatiebehoefte op de korte (planning) en langere (strategische personeelsplanning) termijn. Deze tool moet leiden tot een goede balans tussen zorgaanbod en personele capaciteit.


Functiedifferentiatie

Vóór 1 maart 2019 vindt er in de umc’s overleg plaats over intensivering van taakherschikking (functiedifferentiatie en job carving (het weghalen van niet-noodzakelijke taken van medewerkers)).


Generatiebeleid

In januari 2019 maken de cao-partijen nadere afspraken over de invulling van generatiebeleid op lokaal niveau.


AC/FBZ is blij dat de ambitie om de werkdruk terug te dringen concreter is gemaakt. “Dit zijn mooie eerste stappen om concrete resultaten te realiseren in ieder umc. Alle medewerkers moeten iets van deze afspraken gaan merken”, aldus Brigitte Sprokholt, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden voor AC/FBZ.

Zodra er meer bekend is over de schrapsessies en over het verder invullen van generatiebeleid, laten we dat uiteraard weten.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.