NIP

Home Secties Sectie Jeugd Werkgroep Schoolpsychologen

Werkgroep Schoolpsychologen

De werkgroep Schoolpsychologen valt onder de sectie Jeugd en is ook vertegenwoordigd in het sectiebestuur. Het delen van kennis en informatie over inhoud, actuele ontwikkelingen en werkomstandigheden staat centraal.

Handreiking voor psychologen werkzaam in het onderwijs

Psychologen die werkzaam zijn op scholen en in samenwerkingsverbanden krijgen regelmatig vragen over hun werk en werkveld. Aan de hand van veelgestelde vragen is een handreiking over beroepsethische kwesties samengesteld. Deze handreiking toegesneden op de Beroepscode voor psychologen.

Psychologen en orthopedagogen in het onderwijs

De NIP/NVO-folder Psychologen en orthopedagogen in het onderwijs geeft een beeld van de veelzijdige werkzaamheden van deze psychologen en orthopedagogen. Je kunt de folder ook gebruiken om het gesprek aan te gaan met schoolbesturen, ambtenaren en samenwerkingsverbanden over wat jij te bieden hebt op het niveau van de leerling, de leraar of klas, ouders, de school of gemeente.

Handreiking thuiszittende kinderen

Kinder- en jeugdpsychologen en pedagogen kunnen een belangrijke rol spelen bij de preventie en begeleiding van thuiszitters. Zij hebben zicht op de wisselwerking tussen leerling, school en thuis, en kunnen de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp in de regio versterken. Zie de handreiking thuiszittende kinderen.

 

Werkgroepleden

Marjolein Meinen – voorzitter
Schoolpsycholoog, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd, NVO Orthopedagoog Generalist, Supervisor, Bestuurslid sectie Jeugd NIP
Stichting VierTaal, SO Burgemeester de Wildeschool

Seline Roelofsen
Psycholoog NIP, Bestuurslid sectie Jeugd NIP
Psycholoog bij Samenwerkingsverband Sterk VO (Loket Passend Onderwijs – Psycholoog Team Passend Onderwijs)

Laura Stroo
Schoolpsycholoog, Kinder- en Jeugd psycholoog NIP, Orthopedagoog, Supervisor K&J NIP
Docent en onderwijskundig adviseur

Maaike Hekerman
Schoolpsycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Supervisor, Coördinator Ondersteuningstoewijzing RSV Breda eo VO,
lid accreditatiecommissie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog Generalist

Sigrid van den Berg 
Schoolpsycholoog, teamleider expertise en begeleiding Passend Onderwijs

Bijeenkomsten

Vijf keer per jaar komt de werkgroep Schoolpsychologen (basis-, speciaal en voortgezet onderwijs) bij elkaar om te netwerken en ontwikkelingen in het vakgebied uit te wisselen. Daarna volgt een inhoudelijk deel met een spreker. Deze bijeenkomsten worden allen geaccrediteerd door K&J/OG en SKJ en bezocht door een groot aantal deelnemers.

Advies aan Onderwijsraad

De Onderwijsraad gaat een advies uitbrengen over de vraag: “wat is er nodig om ervoor te zorgen dat onderwijsbesturen hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken?” Wij hebben gehoor gegeven aan het verzoek om mee te denken en de Onderwijsraad van input voorzien.