NIP

Home Secties Sectie Jeugd Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Mondiaal worden scholen geconfronteerd met calamiteiten die kunnen leiden tot verwerkingsproblemen bij betrokkenen. Ook in Nederland hebben scholen met gewelddadige gebeurtenissen te maken, zoals het neerschieten van een docent of de moord op een leerling. Daarom heeft de sectie Jeugd het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) opgericht. De leden van dit netwerk bieden ondersteuning aan scholen, wanneer zich schokkende en ingrijpende gebeurtenissen voordoen.

Contact

  • Bel tijdens kantooruren naar het NIP-bureau via 030 – 820 15 00 of via sectiejeugd@psynip.nl
  • Bel buiten kantooruren met:

Wil, 06-51102686
Hannie, 06-44612659

I.v.m. privacy vermelden we geen achternamen van CINS-leden

Wat doet het Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)?

Psychologische hulpverlening na schokkende gebeurtenissen op scholen: geweldsincidenten, plotseling overlijden, moord of een suïcide kunnen bij kinderen en jongeren gevoelens van onmacht, onveiligheid en zelfs trauma’s teweegbrengen. Scholen worden soms geconfronteerd met dergelijke calamiteiten, die tot verwerkingsproblemen bij de betrokkenen kunnen leiden.

Help de helper

De leden van het NIP-CINS maken bij de ondersteuning gebruik van recente en internationaal gedeelde inzichten. De multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises (pdf) worden onderschreven en de werkwijze sluit aan bij deze richtlijnen. Er wordt uitgegaan van het principe ‘help de helper’.

In de eerste plaats wordt ondersteuning geboden aan directie, docenten en ouders, zodat zij weten hoe zij moeten handelen. De school blijkt een belangrijke rol te kunnen spelen bij het verwerken van gebeurtenissen. Juist schoolpsychologen kunnen door hun kennis van de schoolcultuur efficiënt met crisissituaties binnen scholen omgaan. Waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met andere instellingen en organisaties, zoals Slachtofferhulp, GGZ, GGD en politie.

Internationaal netwerk

De schoolpsychologen van het NIP-CINS zijn op Europees niveau getraind om scholen te begeleiden in een crisissituatie. Het NIP-CINS is aangesloten bij het International Crisis Response Network (ICRN). Dit internationale netwerk werd in 1999 opgericht door schoolpsychologen van de ISPA, de International School Psychology Association, omdat deze psychologen in hun werk werden geconfronteerd met calamiteiten binnen scholen, waarbij onvoldoende efficiënte hulp plaats vond. Soms ging het hierbij om ernstige gebeurtenissen die binnen de school plaatsvonden. Soms ging het om schokkende voorvallen buiten de muren van de onderwijsinstelling, waarbij leerlingen betrokken waren. In alle gevallen bleek de school een belangrijke rol te spelen in het reageren op en het verwerken van de gebeurtenissen.

In Nederland is het buitenlandse initiatief opgepakt door de sector Jeugd van het NIP. De scholing door het European School Psychology Centre for Training wordt onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd door Erasmus+ . Het NIP faciliteert het werk van de leden van het NIP-CINS. We streven naar een netwerk dat het hele land dekt.

Methode en werkwijze

Een calamiteit in of om de school confronteert de schoolleiding en de docenten vaak met gevoelens van spanning en onzekerheid. De school kan, naast de calamiteitenteams van bijvoorbeeld de GGD/GGZ en Slachtofferhulp Nederland, specifieke op de schoolsituatie afgestemde ondersteuning vragen van het NIP-CINS. De schoolpsychologen die deel uitmaken van dit netwerk hebben kennis van de manier waarop kinderen van verschillende leeftijden schokkende gebeurtenissen verwerken. Daarnaast hebben ze kennis van het schoolsysteem, ervaring met het begeleiden van leerlingen, docenten en ouders, en het werken met groepen.

De schoolpsychologen van het NIP-CINS respecteren de privacy van scholen. Zij zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht, die is vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen van het NIP.

Handreikingen en modellen