NIP

Home Secties Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

De Centrale Commissie Culturele Diversiteit & Psychologie is een NIP-brede commissie, die zich richt op het vergroten van de culturele diversiteit in de psychologische praktijk, wetenschap en onderwijs. De commissie maakt zich hard voor samenwerking met de secties en nodigt leden uit vragen te stellen en actief de dialoog aan te gaan. Leden die zich bezighouden met culturele diversiteit in hun werk of binnen hun sectie worden aangemoedigd zich voor te stellen aan de commissie, om wederzijdse uitwisseling van expertise te bevorderen.

Visie op culturele diversiteit en psychologie

Cultuur als een met anderen gedeeld en te delen betekenissysteem, is op vele wijzen verbonden met de psychologie. Cultuur stelt mensen in staat zich een beeld te vormen van hun leefwereld, om daarin te handelen en om er met anderen over te communiceren. Culturele diversiteit verwijst naar de aanwezigheid van verschillen en historische veranderingen in wereldbeeld, ervaringen, opvattingen en gedragingen binnen de (Nederlandse) samenleving. Bovendien verwijst culturele diversiteit naar meerderheden en minderheden, naar dominantie en ondergeschiktheid, naar insluiting en uitsluiting.
In lijn met de beroepsethiek dienen psychologen en zij die hiervoor in opleiding zijn, ongeacht hun specifieke werkveld en specialisatie, zich bewust te zijn van de betekenis en consequenties van culturele diversiteit voor de psychologie. Aansluitend hierop zullen culturele competenties nodig zijn om met deze diversiteit ook verantwoord en adequaat om te kunnen gaan.

Hoofdthema’s

De commissie heeft twee doelthema’s:

  1. Psychologen voldoende bewust laten worden van de consequenties van de multiculturele maatschappelijke realiteit voor zowel de theorie als de praktijk van de psychologie.
  2. Opleidingen en trainingen van psychologen voldoende laten aansluiten op het werk in een diverse samenleving.

Generieke Module Diversiteit

Een zorgaanbieder moet er zijn voor alle bewoners in de betreffende gemeente of regio, dus ook voor mensen met een andere culturele afkomst. De Generieke module Diversiteit helpt professionals en aanbieders om hier rekening mee te houden.

Missie

  • de psychologie als wetenschap verruimen met onderwerpen die gerelateerd zijn aan de groeiende diversiteit in de samenleving. Op basis van onderbouwd advies vanuit het onderzoeksveld en praktijk betekent dat advies geven en zich actief inzetten om het onderwijscurriculum te verruimen met onderwijs op deze thema’s;
  • de psycholoog als beroepsbeoefenaar helpen door de praktische toepasbaarheid van de aangereikte kennis en competenties te vergroten rondom verschillen in achtergronden van cliënten (de zogenaamde culturele sensitiviteit) , maar ook door initiatief te tonen in het wegwijzen op een terrein waar nog steeds veel vraagtekens en lacunes bestaan. De maatschappelijke rol (c.q. sociale verantwoordelijkheid) van de psycholoog i.v.m. het aspect culturele diversiteit helpen begrijpen en ontwikkelen;
  • het NIP als vereniging van psychologen helpen ontwikkelen tot een opinieleider c.q. relevante gesprekspartner in het maatschappelijk debat over (culturele) diversiteit in de samenleving . De verbinding en samenwerking tussen leden bevorderen rondom deze thema’s.

Missie Centrale Commissie Culturele Diversiteit en Psychologie (pdf)

Read our mission statement(pdf)

Doelen