NIP

Home Registraties en merknamen Herregistratie BIG geregistreerde psychologen

Herregistratie BIG geregistreerde psychologen

Elke gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog moet zich elke vijf jaar laten herregistreren in het BIG-register. Dat is wettelijk verplicht. De herregistratie-eisen zijn verschillend voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten, vallende onder artikel 3 van de wet BIG (basisberoep) en klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen die vallen onder artikel 14 van de wet BIG (specialisten).

Herregistratie gz-psycholoog en psychotherapeut

Voor gz-psychologen bestaat nog geen verplichte bij- en nascholing. Wel is er de algemene professionele eis dat de gz-psycholoog zijn of haar deskundigheid op peil houdt. In het kader van de Wet BIG beheert het CIBG de registratie èn herregistratie van gz-psychologen. Het CIBG is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van VWS dat verschillende registers beheert. Meer informatie over het CIBG vind je op de website: www.cibg.nl.

Algemene informatie over je herregistratie kun je vinden op bigregister.nl.

Herregistratie klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zijn voor hun herregistratie verplicht om bij- en nascholing te volgen. Patiëntgebonden bij- en nascholing wordt geaccrediteerd door de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Op de website van de FGzPt is een agenda te vinden van voor de specialisten geaccrediteerde bij- en nascholing.

NIP als belangenbehartiger

Het NIP zet in op belangenbehartiging voor gz-psychologen die in alle settingen werkzaam zijn. Het NIP signaleert knelpunten in de herregistratieregeling en bespreekt deze met het BIG-register en VWS. Hiertoe onderneemt het NIP beleidsbeïnvloeding van beleidsmakers en zet hierbij samenwerking op met andere beroepsverenigingen.

Herregistratie gz-psycholoog en psychotherapeut

Voor gz-psychologen geldt alleen een werkervaringseis voor herregistratie. Je komt in aanmerking voor herregistratie als gz-psycholoog of psychotherapeut als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 3.120 uur hebt gewerkt als gz-psycholoog (gemiddeld 12 uur/week). Op de website van het ministerie van VWS vind je meer informatie over de werkervaringseis voor gz-psychologen en de werkervaringseis voor psychotherapeuten. Als je niet voldoet aan deze werkervaringseis, kun je een toets doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Ter voorbereiding op de toets kun je eventueel een scholing volgen.

  • Klik hier voor meer informatie over de werkervaringseis.
  • Klik hier voor meer informatie over de toets en de evt. scholing

Voor specialisten (klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen) geldt dat zo lang zij geregistreerd staan als specialist, zij ook automatisch geregistreerd zijn als gz-psycholoog. Gz-psychologen die in opleiding zijn tot specialist, kunnen voor de herregistratie volstaan met een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister. Ze hoeven dus niet apart aan te tonen dat ze voldoen aan de werkervaringseis.

Herregistratie klinisch psycholoog en klinisch neurospsycholoog

Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch psycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4160 uren hebt gewerkt als klinisch psycholoog (waarvan minimaal 2080 uren patiëntgebonden werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 punten besteed te hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 punten aan bij- en nascholing, minimaal 25 punten aan intercollegiale toetsing en 25 punten vrij in te vullen.

De procedure en de eisen van herregistratie worden bepaald door de FGzPt.

Verdere uitleg over de herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen kun je vinden in de Beleidsregel Herregistratie van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt.

Je komt in aanmerking voor herregistratie als klinisch neuropsycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 4160 uren hebt gewerkt als klinisch neuropsycholoog (waarvan minimaal 2080 uren patiëntgebonden werkzaamheden). Dit is de werkervaringseis. Daarnaast dien je minimaal 200 punten besteed hebben aan deskundigheidsbevordering, waarvan minimaal 100 punten aan geaccrediteerde bij- en nascholing, minimaal 25 punten aan intercollegiale toetsing en 25 punten vrij in te vullen.

De procedure en de eisen van herregistratie worden ook voor het specialisme klinisch neuropsycholoog bepaald door de FGzPt.

Verdere uitleg over de herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen kun je vinden in het Beleidsregel Herregistratie van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt.

Toets en scholing bij onvoldoende werkervaring

Uitgebreide informatie over de toets en de scholingsprogramma’s voor gz-psychologen met onvoldoende werkervaring.
Lees meer

Procedure

In principe ontvang je uiterlijk 6 maanden voor het verlopen van je registratietermijn een bericht van het BIG-register. Aanvraag van herregistratie geschiedt digitaal via de website van het BIG-register. De kosten van een aanvraag tot herregistratie bedragen € 85. Vaak worden deze kosten vergoed door de werkgever.

Let op: je nieuwe registratieperiode gaat in op de datum dat je aanvraag wordt goedgekeurd. Als je op 1 juli 2020 een aanvraag hebt ingediend, en deze is op 15 september goedgekeurd, loopt je nieuwe registratieperiode dus tot 15 september 2025.

Als je niet tijdig een aanvraag tot herregistratie indient, of als je aanvraag wordt afgewezen, wordt je inschrijving in het BIG-register geschrapt zodra je registratietermijn is verlopen. Je kunt daarna altijd een aanvraag indienen om opnieuw ingeschreven te worden in het register. Je moet dan aantonen dat je voldoet aan de herregistratie-eisen.

Meer informatie  over de aanvraagprocedure vind je op de website van het BIG-register.

Update herregistratie-eisen 2022 klinisch (neuro)psycholoog

In het najaar van 2021 stelde de FGzPt een wijzigingsbesluit vast met daarin een aantal belangrijke wijzigingen van herregistratie-eisen voor de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

De belangrijkste wijzigingen houden het volgende in:

  • Het is niet langer mogelijk om een herregistratie te krijgen op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. Een registratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden sluit niet langer aan bij de Wet BIG sinds de herregistratie voor de basisberoepen. De huidige geregistreerden op grond van gelijkgestelde werkzaamheden behouden hun registratie totdat deze vervalt.
  • Het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van acht naar twaalf uur per week. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de minimumeisen van de Wet BIG.
  • Er is een nieuwe categorie werkzaamheden geïntroduceerd. Dit zijn gelijkgestelde werkzaamheden die voldoen aan het beoordelingskader van de Wet BIG. Deze werkzaamheden tellen ook mee voor de eis van twaalf uur. In de oude regelgeving waren dit werkzaamheden die niet meegeteld mochten worden onder de acht uur patiëntgebonden werkzaamheden.

Voor (her)registratie geldt dus straks een nieuwe urennorm van twaalf uur patiëntgebonden werk en vier uur gelijkgesteld werk. Waarbij veel taken op het gebied van onderwijs en onderzoek geduid kunnen worden als patiëntgebonden werkzaamheden. Bestuurlijke- en managementtaken zullen vallen onder de noemer ‘gelijkgesteld werk’. Het is dus goed om na te gaan welke uren nog wel onder jouw herregistratie vallen en welke niet (meer).

Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat voor het deel van de beoordelingsperiode voor 1 januari 2022 gekeken wordt naar de huidige regelgeving en voor de periode daarna naar de gewijzigde regelgeving die in werking treedt, al dan niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

Het wijzigingsbesluit vereist instemming van de minister voor Medische Zorg. Het verzoek tot instemming ligt bij de minister, en is op het moment van schrijven nog niet goedgekeurd. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten bij akkoord is 1 januari 2022, al dan niet met terugwerkende kracht.

Lees ook: Publicatie vaststelling nieuwe wijzigingsbesluiten College (fgzpt.nl)

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.