NIP

Herregistratie gz-psychologen

Elke gezondheidszorgpsycholoog moet zich elke vijf jaar laten herregistreren in het BIG-register. Dat is wettelijk verplicht. Om te kunnen herregistreren is er een werkervaringseis of als je daar niet aan voldoet, een scholingseis.

CIBG

De herregistratie van gz-psychologen wordt geregeld door het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van VWS dat verschillende registers beheert. In het kader van de Wet BIG beheert het CIBG de registratie èn herregistratie van gz-psychologen. Meer informatie over het CIBG vind je op de website: www.cibg.nl.

Algemene informatie over je herregistratie kun je vinden op bigregister.nl.

Herregistratie Klinisch (Neuro)psycholoog

Voor de herregistratie voor specialisten gelden andere eisen. Zie hiervoor de website van de FGzPt.

NIP als belangenbehartiger

Het NIP zet in op belangenbehartiging voor gz-psychologen die in alle settingen werkzaam zijn. Het NIP signaleert knelpunten in de herregistratieregeling en bespreekt deze met het BIG-register en VWS. Hiertoe onderneemt het NIP beleidsbeïnvloeding van beleidsmakers en zet hierbij samenwerking op met andere beroepsverenigingen.