NIP

Home Registraties en merknamen Bezwaar en beroep (her)registratiebesluit

Bezwaar en beroep (her)registratiebesluit

Ben je het niet eens met een besluit van de registratie- of accreditatiecommissie? Dan kun je bezwaar indienen. Dit bezwaar wordt behandeld door de registratie- of accreditatiecommissie. Ben je het niet eens met het besluit op je bezwaarschrift dan kun je in beroep gaan.

Hoe teken ik bezwaar aan?

 • Een bezwaarschrift moet je schriftelijk indienen. Doe dat binnen zes weken. Zet in je bezwaarschrift:
  • je naam en adres
  • de datum
  • omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt
  • waarom je bezwaar maakt (op grond waarvan)
 • Onderteken je bezwaarschrift.
 • Mail je bezwaarschrift naar: registraties@psynip.nl onder vermelding van ‘Bezwaarschrift [naam registratie]‘. Of stuur het op per post t.a.v. secretaris Registratiecommissie [naam Registratie].

De secretaris tekent de datum van ontvangst aan op het bezwaarschrift. Je ontvangt van de secretaris een ontvangstbevestiging.

Hoe kan ik in beroep gaan?

Ben je het niet eens met een besluit op je bezwaarschrift van een registratiecommissie? Dan kun je in beroep gaan bij de onafhankelijke beroepscommissie. De beroepscommissie beslist zonder last of ruggespraak. De commissie heeft de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen. De leden en de voorzitter van de beroepscommissie zijn benoemd door de Ledenraad van het NIP.

Een beroepschrift moet binnen zes weken na het besluit van de registratiecommissie op een eerder ingediend bezwaarschrift worden ingediend.

Stuur het beroepschrift per post naar het NIP t.a.v. Beroepscommissie NIP, t.a.v. secretaris.

Meer info

Zie voor meer informatie over bezwaar en beroep het betreffende registratiereglement (pdf):