NIP

Home Nieuwskamer Subsidie voor nieuwe beroepenstructuur toegezegd

Geschreven op:

Subsidie nieuwe beroepenstructuur toegezegd

16 juni 2022

Het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg heeft een toezegging gekregen dat er een subsidie van €490.000 beschikbaar komt. De subsidie komt uit de kwaliteitsgelden GGZ, middelen die de partijen die deelnemen aan het Hoofdlijnenakkoord GGZ, verdelen over de prioriteiten uit dat hoofdlijnenakkoord.

De subsidie zal binnen het programma deels aangewend worden voor  de oprichting van een landelijk kwaliteitsregister. De eerste stap die de samenwerkende beroepsverenigingen nu gaan zetten, is het indienen van de formele aanvraag (voor 15 december van dit jaar) bij ZonMw.

Monique Rook, directeur NIP, licht toe: ‘We zijn heel blij met deze toezegging. Een mooie nieuwe mijlpaal! Wij zijn verheugd dat de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord dit steunen en er zoveel draagvlak is. We zijn daarnaast in goed overleg met VWS over het benodigde bedrag voor de resterende financiering van het programma en verwachten dat zij een substantieel bedrag bijdragen. Hierover krijgen wij uitsluitsel na de besluitvorming door de minister. Ten slotte leveren wij, de samenwerkende beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP, uiteraard zelf ook een substantiële financiële bijdrage.’

Waarom ook alweer een nieuwe beroepenstructuur?

Het NIP, de NVGzP en de NVP willen samen een basis leggen voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. Met de voorgestelde vernieuwde structuur in het advies van eind 2020  (‘Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg’) wordt grotere eenvoud en transparantie van deze beroepen nagestreefd.  Eerder dit jaar hebben wij minister Van Ark de impactanalyse ‘Een stap in de goede richting’ aangeboden. In deze impactanalyse, die zich focust op enkele onderdelen van het advies en die een extern bureau in opdracht van de beroepsverenigingen heeft uitgevoerd, lijken er geen belemmeringen te zijn om het voorgenomen programma uit te voeren. Het programma beroepenstructuur gaat de volgende zaken uit het advies uitvoeren:

  • De vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg bevat één breed basisberoep: de gezondheidszorgpsycholoog generalist. Deze is de samenvoeging van de huidige beroepen gezondheidszorgpsycholoog en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Het wordt een nieuw artikel 3 beroep Wet BIG.
  • Het basisberoep psychotherapeut vervalt als artikel 3 beroep Wet BIG. Het beroep psychotherapeut en het specialisme klinische psycholoog worden samengevoegd en omgevormd naar het specialisme klinisch psycholoog– psychotherapeut.
  • Er komt een openbaar landelijk kwaliteitsregister bovenop de BIG-geregistreerde psychologische beroepen. In het kwaliteitsregister wordt van deze BIG-geregistreerde psychologen aangetekend wat ieders aandachtsgebied en methodische of doelgroep gebonden expertise is.

Waar staan we nu?

Achter de schermen werken de samenwerkende beroepsverenigingen ondertussen samen verder aan de voorbereiding van het programma, zodat we direct van start kunnen wanneer de minister (mogelijk pas in het volgende kabinet) akkoord geeft. Als beroepsverenigingen zijn we intensief  betrokken bij het Programma APV van de Opleidingsraad. Aangezien er tussen dit programma en de vernieuwde beroepenstructuur raakvlakken zijn, monitoren wij of de voorgestelde verbeteringen van APV aansluiten bij de gewenste uitkomsten van het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg en vragen we hier aandacht voor waar nodig.

Er volgt nog een analyse naar de te verwachten structurele meerkosten voor de opleidingen, door het NIVEL. Zodra deze gepubliceerd wordt door VWS, informeren wij onze leden uiteraard hierover.

Nadat de minister kennis heeft genomen van deze impactanalyse wordt de uitspraak van de minister verwacht over het advies Beroepenstructuur.

Meer over de beroepenstructuur