NIP
Geschreven op:

Overheveling behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw per 2025 voorlopig van de baan

Het NIP en andere veldpartijen hebben meermaals opgeroepen om af te zien van de overheveling van behandeling van de Wlz naar de Zvw. Minister Helder geeft hier nu gehoor aan. In een recente kamerbrief over een programma binnen de ouderenzorg heeft zij aangegeven voorlopig af te zien van de overheveling van behandeling en geneesmiddelen van de Wlz naar de Zvw per 2025. Zij is tot de conclusie gekomen dat een dergelijke ingrijpende wijziging van de Wlz niet haalbaar is per 2025. De overheveling zou een wetswijziging vergen en dit vraagt om een zorgvuldig  implementatie- en transitietraject.

Dit betekent niet dat onze zorgen weg zijn. De voorgenomen bezuiniging van 170 miljoen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, moet nog steeds per 2025 gerealiseerd worden. VWS heeft aangegeven dat deze bezuiniging is gebaseerd op een vergelijking van zorg binnen de Wlz en Zvw, waaruit naar voren komt dat de zorg binnen de Wlz 10% doelmatiger kan. In deze vergelijking is echter niet de zorg die psychologen bieden meegenomen, terwijl de bezuiniging ook op deze zorg van toepassing is. Dit betekent dat wij de komende periode scherp moeten zijn op de beoogde aanpassingen van prestatie- en tariefregulering door de NZa. Hierover starten wij op korte termijn gesprekken met VWS en de NZa.

Daarnaast is afgesproken dat op de lange termijn de bestaande ongelijkheid en onduidelijkheid tussen mensen op een plek met- en zonder behandeling moet verdwijnen. Daarmee kiest de minister ervoor om de beoogde doelstellingen (bezuiniging 170 miljoen en wegnemen ongelijkheid) uit het coalitieakkoord wél te laten staan, maar het middel open te laten. Er komt weliswaar meer ruimte voor een zorgvuldig afwegingstraject, maar daarmee is de discussie over de overheveling van Wlz naar Zvw nog niet van tafel. We blijven dan ook actief volgen en reageren.

Voor meer informatie kun je terecht bij het informatiecentrum: info@psynip.nl