NIP

Home Nieuwskamer Impactanalyse beroepenstructuur: ‘Een stap in de goede richting’

Impactanalyse Beroepenstructuur psychologische zorg: ‘Een stap in de goede richting’

15 juli 2021

Het NIP, de NVGzP en de NVP hebben demissionair minister Van Ark het rapport ‘Een stap in de goede richting’ aangeboden op 12 juli 2021. Het rapport is onderdeel van de impactanalyse van de vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg. Gelet op het brede draagvlak en het belang van de toekomst van de psychologische zorg, rekenen het NIP, de NVGzP en de NVP er op hiermee een stap dichterbij een positief besluit te zijn op het advies ‘Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg’ van 12 oktober 2020.

Advies beroepenstructuur psychologische zorg

In het advies ‘Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg’ wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg.  Met die vernieuwde structuur wordt grotere eenvoud, transparantie en duurzaamheid van deze beroepen beoogd.

Impactanalyse

Om het advies over te kunnen nemen, heeft de minister gevraagd om een impactanalyse. Deze analyse moest bestaan uit drie delen:

  • een analyse van de juridische gevolgen, (door VWS);
  • een analyse van de structurele impact op de opleidingskosten, (door het Nivel);
  • een analyse van de meer korte termijngevolgen voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de psychologische zorg (door SiRM).

Dit laatste deel is in opdracht van het NIP, de NVGzP en de NVP uitgevoerd door adviesbureau SiRM, waarvan het rapport ‘Een stap in de goede richting’ het resultaat is.

‘Geen belemmeringen voor implementatie advies’

Op basis van het rapport van SiRM lijken er geen belemmeringen te zijn om het advies te implementeren. Een grote meerderheid van de individueel en in groepsverband geïnterviewden verwacht dat de voorgestelde veranderingen een netto positieve uitwerking op de beroepsgroepen zelf zullen hebben. Er zal een kleine positieve impact zijn op de kwaliteit van de psychologische zorg.

Afhankelijk van de  inhoud en uitvoering van de nog op te stellen overgangsregelingen, is er nauwelijks impact op de toegankelijkheid van de psychologische zorg. En de effecten op betaalbaarheid zijn naar verwachting klein.