NIP

Home Nieuwskamer ´Handreiking instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper’ herzien

Geschreven op:

Herziene ´handreiking instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper’

Van sommige jeugdigen wordt de ontwikkeling zo ernstig bedreigd dat er geen andere redelijke optie is dan hen in een instelling voor gesloten jeugdhulp (ook wel JeugdzorgPlus instelling) te plaatsen. Omdat dit zeer ingrijpend is voor het kind en de omgeving én omdat dit proces zeer zorgvuldig moet verlopen, is altijd een machtiging van de kinderrechter nodig voor een plaatsing in gesloten jeugdhulp.

Bij de aanvraag voor de machtiging moet altijd een instemmingsverklaring van een gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper worden gevoegd. Hiermee borgt de aanvrager dat een onafhankelijk deskundige heeft geoordeeld over de aanvraag.

De belangrijkste vernieuwingen

Afgelopen jaar is deze handreiking herzien op basis van inhoudelijke en wettelijke ontwikkelingen. Het afwegingskader voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper is hiervoor nader uitgewerkt, onder meer op verzoek van de gedragswetenschappers die bij de herziening zijn betrokken. Zo hebben recente maatschappelijke ontwikkelingen de nadruk gelegd op het zo thuis en nabij mogelijk bieden van jeugdhulp.

Als de bescherming van een jeugdige toch vraagt om een gesloten plaatsing, dan voldoet die plek aan het criterium “zo thuis mogelijk”, heeft een zo kleinschalig mogelijke vorm en is van zo kort mogelijke duur. Voor de groep jeugdigen die toch langdurig in de gesloten jeugdhulp verblijven, dient zoveel als mogelijk stabiliteit en continuïteit te worden geboden. De handreiking biedt nu meer kaders om de proportionaliteit en subsidiariteit van het verzoek te toetsen. Ten slotte is de handreiking qua opzet aangepast om de leesbaarheid en werkbaarheid te vergroten.

Doel van deze handreiking

Na invoering van de Jeugdwet in 2015 hebben het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), ter ondersteuning van onder andere haar leden, de handreiking ‘instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper’ opgesteld. In deze handreiking wordt ingegaan op de rol en werkwijze van de gekwalificeerde gedragswetenschapper bij een dergelijke instemmingsverklaring. Daarnaast biedt deze handreiking een aantal handvatten en aandachtspunten voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper.

Terugkijken: Webinar ‘handreiking instemmingsverklaring’

Op 9 mei heeft het webinar plaatsgevonden over de herziene handreiking voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper bij instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp. Deze handreiking van NIP en NVO biedt een aantal handvatten en aandachtspunten, welke afgelopen jaar zijn herzien op basis van recente ontwikkelingen. Tijdens het webinar heeft Sabrine Zanou, orthopedagoog-generalist en psychotherapeut, haar ervaringen met de handreiking gedeeld en toelichting gegeven op enkele hoofdstukken. Daarnaast is zij ingegaan op de rol en werkwijze van de gekwalificeerde gedragswetenschapper bij een dergelijke instemmingsverklaring. Hilbert Fleddérus (beleidsadviseur jeugd bij NIP) heeft enkele ethische en juridische onderdelen uit de handreiking toegelicht.

Nationale beeldbank