NIP

Home Nieuwskamer VWS, OCW en SZW zetten zich in voor mentale gezondheid

Geschreven op:

VWS, OCW en SZW zetten zich in voor mentale gezondheid

VWS, OCW en SZW gaan zich gezamenlijk inzetten voor mentale gezondheid. Op 10 juni is de Aanpak Mentale Gezondheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wil de overheid een beweging in gang zetten op weg naar een mentaal gezond Nederland, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden en inwoners in een kwetsbare positie. Het NIP is positief over de groeiende aandacht voor mentale gezondheid, en draagt (nu al) bij aan verschillende onderdelen van de aanpak. Psychologische kennis is hierbij immers onmisbaar.

Aanleiding

Uit onderzoek blijkt dat onze mentale gezondheid één van de grootste gezondheidsrisico’s voor de toekomst is [1].  En een goede mentale gezondheid geeft een 15 tot 20 jaar langere levensverwachting, onder meer door sneller herstel van lichamelijke ziekten.

“De preventie van mentale klachten is vaak nog teveel een zaak van het individu; er is meer aandacht nodig voor interventies in de leefomgeving en de aanpak van  risicofactoren en oorzaken die gelegen zijn in de maatschappij. Daarom focust deze aanpak zich op de leefgebieden, zowel lokaal als landelijk”. Aldus de bewindslieden in de brief aan de Tweede Kamer.

Belangrijk is het uitgangspunt dat mentale gezondheid niet alleen te maken heeft met het ontbreken van psychische klachten, maar onderdeel is van algehele gezondheid. Daarom wordt niet vanuit het medisch domein gekeken, maar vanuit het alledaagse leven.

Ambitie van de aanpak is bestaande initiatieven een extra impuls te geven en aan elkaar te verbinden. Zo is in 2021/22 een verkenning uitgevoerd naar ambities en behoefte met betrekking tot een Nationaal Preventieakkoord Mentale gezondheid. Ook het NIP heeft daaraan een bijdrage geleverd. Deze input uit de verkenning vormen de bouwstenen van de nieuwe aanpak.

Ook wordt voortgeborduurd op bestaande programma’s als Een tegen Eenzaamheid, het Nationaal Preventieakkoord en het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

Drie doelen, vijf actielijnen

De aanpak heeft drie doelen:

 1. Bespreekbaar en zichtbaar maken van het belang om mentaal gezond te blijven
 2. Inzetten op gezondheid en preventie (laagdrempelige ondersteuning)
 3. Bieden van handvatten om met eigen mentale gezondheid aan de slag te gaan én oog te hebben voor de mentale gezondheid van een ander.

Om deze doelen te bereiken zijn vijf actielijnen uitgewerkt:

 1. Mentaal gezonde maatschappij
 2. Mentaal gezonde buurt
 3. Mentaal gezond onderwijs
 4. Mentaal gezond aan het werk
 5. Mentaal gezond online

Het NIP is nu al bij verschillende onderdelen van deze actielijnen betrokken.

In lijn 1 wordt samengewerkt met de Denktank Mentale Vooruitgang, waar het NIP deel van uitmaakt, en de Hervormingsagenda Jeugd. In lijn 3 met de Coalitie Welbevinden waar de Schoolpsychologen van het NIP deel van uitmaken. En in lijn 4 wordt verwezen naar de Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten waar het NIP partner van is.

Het NIP blijft dus op verschillende onderdelen betrokken bij de uitwerking van de aanpak en zal de leden hiervan op de hoogte houden; de opbrengsten van de aanpak worden jaarlijks gemonitord.

Meer informatie

 • Download de Aanpak Mentale Gezondheid: van ons allemaal
 • Download de Kamerbrief van Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media), minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen).
 • Download de bijlagen (rapporten) bij de Kamerbrief:
  • Rapport Geluk onder druk
  • Druk in het voortgezet onderwijs
  • Ik ben maar een mbo’er
  • Beter monitoren van mentale gezondheid bij mbo-studenten
  • Factsheet – Delphistudie begrippenkader Definitie mentale gezondheid
  • Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie
  • Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
  • Kennisinfrastructuur Mentale gezondheid en preventie
  • Monitoren Mentale gezondheid

[1] Depressie, angststoornissen en problemen  met alcohol en drugs treffen jaarlijks zo’n 1,8 miljoen Nederlanders in de  leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar; Circa 840.000 jongeren ervaren mentale  uitdagingen en/of klachten en 1 op de 15 jongeren in Nederland kampt met een  depressie; en 1,3 mln.  werknemers ervaarden in 2019 burn out of burn out klachten.