NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Tuchtrecht Uitspraken van College van Toezicht

Uitspraken 2024 College van Toezicht

De geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht in het jaar 2024.

Uitspraak CvT 23/09

Klager, gz-psycholoog, verwijt verweerder, gz-psycholoog, dat hij als collega in een brief uitspraken over het professionele handelen van klager heeft gedaan zonder wederhoor. Deze brief is vervolgens gebruikt in een juridische procedure tussen cliënt en zijn ex-partner.
Verweerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat sprake is van rapportage. Daarvoor was gerichte toestemming van betrokkene noodzakelijk. Ook uit een oogpunt van collegialiteit (artikel 34 Bc) had verweerder met klager in discussie dienen te gaan. Daarbij heeft verweerder nagelaten de rapportage zo op te stellen dat er geen misbruik van kon worden gemaakt.
Artikelen 28, 34 en 96 van de Beroepscode overtreden.
Klacht gegrond, waarschuwing

Uitspraak CvT 23/10

Klager verwijt de psycholoog dat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden door gevoelige informatie over hem zonder zijn toestemming in een brief te delen met zijn ex-partner. Die brief is vervolgens gebruikt in een juridische procedure tussen klager en de ex-partner.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat sprake is van een ernstige klacht die in al zijn onderdelen gegrond is. Verweerder heeft volledig de kant van de ex-partner gekozen en daarmee uit het oog verloren dat klager zijn cliënt was en niet de ex-partner.
Het opstellen van de brief is een schending van het beroepsgeheim. Hiervoor is geen toestemming gevraagd. Ook heeft verweerder zich ter zitting laatdunkend over klager uitgelaten.
Artikelen 71, 89 en 15 van de Beroepscode geschonden.
Klacht gegrond, berisping (nu verweerder niet langer NIP-lid is).

Uitspraak CvT 23/11

Klaagster (moeder) verwijt de psycholoog onzorgvuldig handelen door geen melding te doen bij Veilig Thuis, contactherstel tussen vader en te zoon te blijven willen, niet te reageren op de mails van klaagster, partijdigheid en dat hij klaagster verkeerd heeft bejegend.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat de klacht in al zijn onderdelen ongegrond is. Verweerder had geen plicht om te melden nu hij niet de veiligheid zou monitoren, het gepoogde contactherstel kwam niet van hem, ook was aan klaagster medegedeeld dat niet steeds inhoudelijk op haar mails zou worden ingegaan. Partijdigheid van verweerder en onjuiste bejegening zijn evenmin vast komen te staan.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT 23/13

Klager verwijt de psycholoog, die een nieuwe baan had gevonden, dat zij de overdracht van de behandeling van klager niet juist heeft geregeld en zij zonder zijn toestemming zijn dossier ter inzage heeft gegeven aan de runningtherapeuten en de politie.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat de klacht in zijn geheel ongegrond is. Verweerster heeft de continuïteit van de behandeling van klager voldoende geborgd door hem bij haar vertrek terug te verwijzen naar de regiebehandelaar. Daarnaast was geen toestemming van klager nodig voor het delen van gegevens met de runningtherapeuten aangezien deze onder de directe leiding van de psycholoog meewerken aan de professionele relatie.
Ten slotte valt het doorsturen van mails aan de politie na de beëindiging van de behandelrelatie buiten de beoordeling van het College.
Klacht ongegrond

Uitspraak CvT 24/01

Klagers, ouders van een dochter, verwijten de psycholoog dat zij hun dochter de schuld heeft gegeven van te laat komen op een afspraak, op onvriendelijke wijze aan haar heeft gezegd dat zij last heeft van faalangst, de terugkoppeling van de verrichtte diagnostiek aan de dochter op te negatieve wijze heeft gebracht en niet heeft gereageerd op hun e-mail dienaangaande.
Verweerster heeft gemotiveerd verweer gevoerd en heeft erkend dat het beter was geweest indien zij wel direct op de e-mail had gereageerd waarvan zij was geschrokken.
Het College van Toezicht oordeelt dat niet kan worden vastgesteld of de gesprekken zo zijn gelopen als klagers stellen nu verweerster de gang van zaken voldoende gemotiveerd heeft weersproken.
Wel had verweerster op de e-mail van klagers moeten reageren en niet daarmee moeten wachten tot na de kerstvakantie.
Klacht gegrond, geen maatregel opgelegd vanwege toetsbare opstelling verweerster.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.