NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Tuchtrecht Uitspraken van College van Toezicht

Uitspraken 2022 College van Toezicht

De geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht in het jaar 2022.

Let op: Bij elke uitspraak staat vermeld in welk jaar de klacht is binnengekomen, dus niet in welk jaar de uitspraak is gedaan. Het nummer achter het jaartal geeft aan om de hoeveelste klacht van dat jaar het gaat. Zo verwijst “2021, nr. 30” naar de dertigste klacht die in 2021 is binnengekomen.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 30

Klaagster verwijt de psycholoog dat hij door in zijn verweer op een door haar echtgenote ingediende klacht over relatietherapie (met nummer 21/25) vertrouwelijke informatie over haar te vermelden uit haar individuele behandeling zijn beroepsgeheim heeft geschonden. Ook heeft hij tegen haar wil weer contact met haar opgenomen en daarbij nogmaals zijn beroepsgeheim geschonden. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat geen sprake is geweest van aparte relatietherapie naast individuele therapie maar van individuele therapie waarbij de echtgenote van klaagster een aantal keer is aangeschoven: zogenaamde driegesprekken. Geen schending beroepsgeheim. Het tweede en derde klachtonderdeel zijn wel gegrond. Verweerder heeft de wens van klaagster geen contact meer te hebben, niet gestand gedaan. Ook heeft hij door een brief op klaagsters werk te laten bezorgen die werd geopend in de postkamer zijn beroepsgeheim geschonden.
Klacht gegrond, berisping. Artikelen 59, 55 en 72 van de Beroepscode geschonden.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 25

Klaagster verwijt de psycholoog dat hij haar heeft blootgesteld aan besmettingsgevaar in de coronapandemie door te eisen dat haar echtgenote fysiek in de praktijk aanwezig was bij door die echtgenote gevolgde individuele therapie (1). Ook heeft hij te weinig professionele distantie betracht door (in driegesprekken) meer geïnteresseerd te zijn in de echtgenote en haar een knuffel te hebben willen geven (2). De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat het niet kan vaststellen of fysieke sessies in de lockdown hebben plaatsgevonden, gelet op de verschillende standpunten op dit vlak van partijen. Ook het tweede klachtonderdeel is niet gegrond. De psycholoog is naar het oordeel van het College met zijn betrokken stijl jegens klaagster binnen de grenzen van de Beroepscode gebleven. Hem wordt in overweging gegeven de schijn van rolvermenging te vermijden mede door via heldere informatievoorziening duidelijk te maken wat het doel is van de professionele relatie met name vanaf het moment dat eventuele driegesprekken beginnen.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 12

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij een rapportage in het kader van teambegeleiding in een zorginstelling heeft opgesteld met onjuiste conclusies, de opdracht anders heeft uitgevoerd dan afgesproken en haar geheimhouding heeft geschonden door de bestuurder vertrouwelijke informatie te geven. Verweerster heeft daarnaast onverenigbare opdrachten geaccepteerd, heeft niet goed dossier gevoerd en de AVG niet nageleefd. Als gevolg hiervan heeft klaagster de organisatie uiteindelijk moeten verlaten. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de klacht niet gegrond is. Duidelijk is dat de organisatie en niet klaagster de externe opdrachtgever was voor de begeleiding. De psycholoog wordt wel aangeraden voortaan haar informatieplicht en positiekeuze duidelijker vorm te geven. Daarnaast mocht verweerster contact opnemen met de bestuurder en hem in algemene zin informeren. Niet gebleken is dat de psycholoog de profielen van klaagster aan de bestuurder heeft verstrekt. Dat de profielen normatief of selectief zijn gebruikt, staat niet vast. Niet gebleken is dat de psycholoog onvolledig dossier heeft gevoerd en klaagster niet alle stukken heeft gekregen.
Klacht ongegrond.
Zie voor het hoger beroep CvB klacht 2022, nr. 02.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 31

Klager (vader) verwijt de psycholoog onder andere dat hij zonder zijn toestemming zijn dochter is gaan behandelen en hij een verslag heeft geschreven waarin een negatief beeld ven hem wordt geschetst dat door moeder is overgelegd in de rechtszaak tussen beiden. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de klacht gegrond is. Verweerder heeft artikelen 7 en 61 van de Beroepscode geschonden door klager als gezagdragende ouder geen toestemming te vragen voor behandeling van de dochter. Daarbij had de psycholoog klager toestemming moeten vragen voor rapportage en hem moeten wijzen op zijn inzage- en blokkeringsrecht.
Klacht gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 33

Klaagster verwijt de psycholoog (1) dat zij niet serieus is genomen tijdens de behandeling en (2) dat hij het dossier van klaagster is kwijtgeraakt. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat het niet kan vaststellen dat klager niet serieus is genomen gelet op de verschillende standpunten van partijen op dit vlak. Klachtonderdeel 2 is evenmin gegrond. Niet vast is komen te staan dat de psycholoog het dossier is kwijtgeraakt.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 26

Klaagster, bekend met DIS, verwijt de psycholoog dat zij haar niet juist heeft behandeld en de zorg voor haar niet heeft overgedragen aan een andere psycholoog waardoor de behandeling niet zorgvuldig is afgerond.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de psycholoog niet heeft gezorgd voor een goede kwaliteit van haar beroepsmatig handelen, onder meer door daarin te weinig kaderstellend met klaagster om te gaan.
Daarnaast heeft de psycholoog door steeds te mailen met klaagster onvoldoende professionele distantie betracht en de behandelrelatie met klaagster niet zorgvuldig afgerond.
Indien verweerster nog NIP-lid zou zijn, zou naar aanleiding van de klacht een waarschuwing zijn opgelegd.
Klacht gegrond, geen maatregel opgelegd.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 23

Klager, student, verwijt de psycholoog dat hij een formulier onjuist heeft ingevuld. Klager heeft verscheidene maanden op een wachtlijst gestaan en heeft contact gehad met een praktijkondersteuner. De psycholoog heeft dit echter niet vermeld als medische omstandigheid waardoor klager zijn prestatiebeurs dreigt te verliezen.
De psycholoog heeft de klacht gemotiveerd betwist.
Het College van Toezicht oordeelt dat de psycholoog zorgvuldig heeft gehandeld door alleen te verklaren over hetgeen hij zelf vanuit zijn deskundigheid heeft waargenomen wat betreft de psychische gesteldheid van klager.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 11

Klager verwijt de psycholoog dat hij onduidelijkheid bij hem heeft gecreëerd of zijn diensten werden vergoed en op vragen van klager daarover niet meer is teruggekomen. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat sprake is van een civielrechtelijk geschil dat niet onder het tuchtrecht valt. De klacht heeft betrekking op de financiële afwikkeling van de behandeling.
Klager werd niet ontvankelijk verklaard in zijn klacht.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 22

Klaagster verwijt de psycholoog onder meer dat zij de EMDR-behandeling onvoldoende deskundig en met onvoldoende expertise heeft uitgevoerd. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat de psycholoog niet kan worden verweten dat de behandeling lang duurde en niet direct resultaat opleverde. Wat betreft de EMDR-behandeling heeft de psycholoog echter onvoldoende dossier gevoerd, hetgeen in strijd is met artikel 35 en 37 van de Beroepscode. Daarnaast heeft zij niet voldaan aan de professionele standaard door geen casusconceptualisatie op te stellen met een duidelijke hypothese, de daaruit volgende behandeldoelen en een behandelplan.
Klacht gedeeltelijk gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 21

Klaagster verwijt de psycholoog onder meer dat een praktijkassistente inzage heeft gehad in haar dossier waarvan de behandeling was afgesloten in 2016 en aan haar moeder heeft verteld wat er in het dossier stond. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat de praktijkassistente haar afgeleide geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De psycholoog is hiervan echter geen verwijt te maken nu de assistente door haar goed was geïnstrueerd en wist dat zij een geheimhoudingsplicht had.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 24

Klager verwijt de psycholoog onder meer dat zij zijn partners privacy heeft geschonden door in de wachtkamer te vragen wat zij daar deed, waardoor klager zich genoodzaakt voelde haar gezondheidsklachten te noemen. Ook zou de psycholoog zich alleen met haar voornaam hebben voorgesteld. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat de door klager gestelde gedragingen niet zijn komen vast te staan gelet op het gemotiveerde verweer van de psycholoog.
Klacht bij gebrek aan feitelijke grondslag ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 08

Klager, vader zonder ouderlijk gezag van een zoon, verwijt de psycholoog dat hij niet betrokken is bij de therapie, dat zij hem respectloos heeft behandeld en dat hij, anders dan moeder, niet in staat is gesteld het verslag te wijzigen. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat de psycholoog – die slechts als onderaannemer bij de therapie was betrokken – geen persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor het raadplegen van klager bij het begin van die therapie. Bovendien is aan klager wel informatie op hoofdlijnen verstrekt waarmee is voldaan aan artikel 8 van de Beroepscode. Dat klager respectloos is bejegend, is niet vast komen te staan. Het is ten slotte juist dat klager als niet gezagdragende ouder niet het recht had het verslag te wijzigen.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 17

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij (1) de relatietherapie op onprofessionele wijze heeft beëindigd, (2) niet heeft gereageerd op mails, (3) ten onrechte eigen voorbeelden heeft gebruikt en (4) geen klachtenregeling aan haar bekend heeft willen maken. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat de professionele relatie op te plotselinge wijze is beëindigd waarbij de psycholoog zich bovendien oordelend over klaagster en haar partner heeft uitgelaten. De psycholoog heeft evenmin haar professionele en persoonlijk beperkingen onderkend. De klachtonderdelen 2 en 3 zijn niet gegrond. Klachtonderdeel 4 is wel gegrond. Ingevolge de Wkkgz is de psycholoog verplicht opvang en afhandeling van klachten te bieden en deze onder de aandacht van cliënten te brengen.
Klacht gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 15

Klagers, ouders van twee meerderjarige onder curatele gestelde dochters, verwijten de psycholoog en haar collega dat zij vooraf niet door haar zijn ingelicht welke door hen verstrekte informatie in het dossier zou komen. Ook heeft de psycholoog aan hun verzoek om vernietiging van die informatie geen gehoor gegeven. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat psychologen steeds voorafgaand aan de professionele relatie voldoende bij voorkeur schriftelijke informatie aan cliënten moeten verstrekken om welingelicht met het aangaan van die relatie in te stemmen. Dat is hier niet gebeurd waardoor artikel 62 en 63 van de Beroepscode zijn geschonden. Het tweede klachtonderdeel is niet gegrond omdat klagers, nu zij niet langer mentor en bewindvoerder zijn door de benoeming van door de rechtbank aangestelde curatoren, geen positie meer hebben te verzoeken om vernietiging van aangeleverde informatie in het dossier. Bovendien staat er geen informatie over de ouders in het door de psycholoog uitgebrachte verslag.
Klacht gedeeltelijk gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 14

Klagers, ouders van twee meerderjarige onder curatele gestelde dochters, verwijten de psycholoog en haar collega dat zij vooraf niet door haar zijn ingelicht welke door hen verstrekte informatie in het dossier zou komen. Ook heeft de psycholoog aan hun verzoek om vernietiging van die informatie geen gehoor gegeven. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat psychologen steeds voorafgaand aan de professionele relatie voldoende (bij voorkeur schriftelijke) informatie aan cliënten moeten verstrekken om welingelicht met het aangaan van die relatie in te stemmen. Dat is hier niet gebeurd waardoor artikel 62 en 63 van de Beroepscode zijn geschonden. Het tweede klachtonderdeel is niet gegrond omdat klagers, nu zij niet langer mentor en bewindvoerder zijn door de benoeming van door de rechtbank aangestelde curatoren, geen positie meer hebben te verzoeken om vernietiging van aangeleverde informatie in het dossier. Bovendien staat er geen informatie over de ouders in het door de psycholoog uitgebrachte verslag.
Klacht gedeeltelijk gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 13

Klagers verwijten de A&G-psycholoog onder meer dat zij partijdig was door in rapportages een uitermate negatief beeld te schetsen van hen als werkgever en dat zij daarin niet heeft opgenomen dat deze slechts een beperkte geldigheid hebben. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College overweegt dat de rapportages aan de vereisten genoemd in artikel 97 van de Beroepscode voldoen. Wel had de psycholoog de disclaimer als genoemd in artikel 28 van de Beroepscode aan de rapportages moeten toevoegen.
Klacht gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 10

Klaagster, moeder van een dochter, verwijt de psycholoog dat zij op de hand van vader is, een rapport heeft geschreven waar feitelijke onjuistheden in staan en geen belangstelling heeft getoond voor de dochter door een traject door te drukken zonder aandacht voor haar veiligheid. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat klaagster haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Niet is gebleken van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door de psycholoog.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 12

Klager, vader van een tweeling, verwijt de psycholoog dat de intake rommelig is verlopen, dat zij kwalificaties van moeder heeft overgenomen, door haar gesloten houding overleg onmogelijk maakte en een verslag van onvoldoende kwaliteit heeft geschreven. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat verweerster klager bij aanvang van de behandeling beter had moeten voorlichten wat betreft de opdracht, haar plan van aanpak en de financiële voorwaarden waaronder zij de opdracht aanvaardde. Daarmee is artikel 63 van de Beroepscode geschonden. De inzet door verweerster van een niet door haar ingewerkte receptioniste is daarnaast in strijd met artikel 32 van de Beroepscode. Omdat klager onvoldoende heeft onderbouwd waarom de rapportage niet deugt, wordt dit klachtonderdeel ongegrond verklaard.
Klacht deels gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 19

Klager verwijt de psycholoog dat hij in relatietherapie onzorgvuldig heeft gehandeld en een verkeerde diagnose heeft gesteld, hetgeen ertoe heeft geleid dat hij inmiddels is gescheiden van zijn echtgenote.
De psycholoog heeft aangevoerd dat klager deze klacht eveneens bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) heeft ingediend.
Het College is van oordeel dat het gelet op de tekst van artikel 2.1.8 van het RvT de klacht niet in behandeling kan worden genomen, nu deze nagenoeg gelijk is aan de bij het RTG ingediende klacht.
Klacht niet in behandeling genomen.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 09

Klager verwijt de psycholoog dat hij een verklaring psychische hinder voor zijn dochter heeft opgesteld en ondertekend terwijl niet vaststaat dat er documenten bestaan op grond waarvan seksueel misbruik vaststaat.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat de psycholoog te stellig heeft opgeschreven dat hij documenten heeft gezien waaruit vaststelling van seksueel misbruik bleek. Verweerder heeft de (herkomst van) die documenten niet omschreven zodat niet kan worden nagegaan op grond waarvan die vaststelling is gebaseerd. Hierdoor heeft verweerder als professional vergaand onzorgvuldig gehandeld.
Klacht gegrond, waarschuwing.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 38

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij een incorrect verslag heeft opgesteld waartoe zij bovendien niet bevoegd was. Klaagster heeft als gevolg hiervan een mentor en is onder bewind gesteld.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat klaagster ontvankelijk is in haar klacht nu zij ter zake van de indiening van die klacht wilsbekwaam kan worden geacht.
De klacht is echter ongegrond nu uit de stukken blijkt dat de kantonrechter klaagster op grond van een ander rapport dan dat van verweerster onder bewind heeft gesteld en ten behoeve van haar een mentor heeft benoemd.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 06

Klaagster verwijt de zelfstandig gevestigd psycholoog dat zij haar praktijkvoering niet op orde had door niet over een back-up van haar gegevens op haar computer te beschikken. Daarnaast heeft zij klager niet tijdig zijn dossier verstrekt toen hij daarom vroeg. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College is van oordeel dat sprake is geweest van onprofessionele bedrijfsvoering in de praktijk van de psycholoog waarvoor zij als professional verantwoordelijk is. Daardoor heeft zij artikel 23, 15 en 19 van de Beroepscode overtreden. Daarnaast is het dossier te laat aan klager verstrekt waarmee artikel 20 en 67 zijn geschonden. Door niet kritisch na te denken over haar beroepsmatig handelen en door de praktijk te laten versloffen zijn daarnaast artikel 98 en 107 van de Beroepscode overtreden. Zo beschikte de psycholoog het laatste jaar niet meer over it-ondersteuning en intervisie.
Klacht gegrond berisping. Dringend advies aan de psycholoog om – zodra zij haar praktijk weer opstart – een visitatietraject te doorlopen.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 20

Klaagster verwijt de psycholoog onder meer dat zij meewerkt aan ouderverstoting, conclusies trekt in het onderzoeksverslag die niet onderbouwd zijn en vooringenomen is. Aan de psycholoog is geen mededeling gedaan van de klacht aangezien eerst zal worden beslist of de klacht in behandeling genomen kan worden. Door klaagster is tevens een klacht ingediend bij SKJ.
Het College neemt de klacht niet in behandeling om dubbele verantwoording door de psycholoog in dezelfde zaak bij verschillende tuchtrechtelijke instanties te voorkomen. Dit oordeel is gebaseerd op artikel 2.1.8 RvT.
Het College neemt de klacht niet in behandeling.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 07

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij zich niet houdt aan een eerdere uitspraak van het College, onveilig mailt en professionele rollen heeft vermengd. De psycholoog is niet om verweer gevraagd omdat het College eerst zal beoordelen of de klacht in behandeling genomen kan worden. Door klaagster is tevens een klacht ingediend bij SKJ.  Het College neemt de klacht niet in behandeling om dubbele verantwoording door de psycholoog in dezelfde zaak bij verschillende tuchtrechtelijke instanties te voorkomen. Dit oordeel is gebaseerd op artikel 2.1.8 RvT.
Het College neemt de klacht niet in behandeling.

Uitspraak CvT klacht 2022, 16 voorzittersbeslissing

Klaagster verwijt de psycholoog dat zij zich met oneerlijke praktijken bezighoudt. Daardoor heeft de zorgverzekering de facturen voor de behandeling van klaagster niet willen betalen. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd. De voorzitter oordeelt dat de klacht van civielrechtelijke en niet van tuchtrechtelijke aard is nu deze betrekking heeft op de financiële afwikkeling van de behandeling van klaagster bij de praktijk.
Klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 04

Klaagster verwijt de psycholoog onder meer dat hij niet direct contact met haar heeft opgenomen nadat hij ziek is geweest en haar niet tijdig een behandelplan heeft gestuurd. Ook heeft hij grensoverschrijdend gehandeld door op contact te blijven aandringen. De psycholoog heeft de klacht gemotiveerd betwist.
Het College oordeelt dat beide klachtonderdelen bij gebrek aan feitelijke grondslag ongegrond zijn. Evenmin heeft de psycholoog onzorgvuldig gehandeld door naar aanleiding van de klacht éénmaal telefonisch contact met klaagster op te nemen om over haar grieven te praten. Door deze handelwijze heeft hij juist geprobeerd haar onvrede weg te nemen.
Klacht ongegrond.
Datum uitspraak CvT 25 mei 2022.

Uitspraak CvT klacht 2022, nr. 02 voorzittersbeslissing

Klager verwijt de psycholoog die hem heeft begeleid bij ziekteverzuim dat hij hem een incompleet dossier heeft verstrekt en dat hij het rapport van februari 2013 heeft herschreven na overleg met het UWV. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
De voorzitter oordeelt dat klager onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet het gehele dossier heeft ontvangen. Daarnaast is de klacht over de rapportage ongegrond verklaard nu de verjaringstermijn van zeven jaren wat betreft dit handelen is verstreken.
Klacht ongegrond.
Hoger beroep ingesteld.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 15

Klaagster verwijt de A&O-psycholoog dat zij een onjuiste assessmentrapportage heeft uitgebracht en geen rekening heeft willen houden met het feit dat zij aan het einde van het assessment heeft genoemd dat zij griep had. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de rapportage met wat kleine kanttekeningen aan de vereisten volgend uit artikel 97 van de Beroepscode voldoet. Bij melding van ziekte ontstaan er naar het oordeel van het College voor beide partijen betrokken bij het assessment nieuwe verplichtingen. De psycholoog heeft hierbij door direct aan klaagster te melden dat het advies in stand zou blijven, maar wel een hertest aan te bieden, de kans aanvaardt dat dit tot verwarring bij klaagster zou leiden. Al met al is de klacht ongegrond.
Klacht ongegrond.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 36 en klacht 2021, nr. 37

Klager verwijt de psycholoog dat zij hem als gezagdragende vader niet heeft geïnformeerd dat zijn kinderen bij de praktijk op de wachtlijst stonden en hem – nadat hij hier was achter gekomen – hem niet te woord heeft willen staan. De psycholoog heeft aangevoerd dat zij een door haar als intimiderend ervaren telefoongesprek heeft gevoerd met klager en dat hij onnodig heeft bijgedragen aan negatieve dynamiek en opwinding.
Het College oordeelt dat de psycholoog zich te terughoudend heeft opgesteld in het contact met klager. Uit de ter zitting beluisterde geluidsopname van het telefoongesprek blijkt niet dat hiervoor aanleiding was. Daarnaast had de psycholoog beide ouders op voet van gelijkheid moeten informeren over de plaatsing van de kinderen op de wachtlijst.
Klacht gegrond, waarschuwing.
Hoger beroep ingesteld.

Uitspraak CvT klacht 2021, nr. 27

Klaagster, niet gezagdragende ouder, verwijt de psycholoog onder meer dat zij bepalend is geweest in hetgeen wel en niet mag in de hulpverlening. Zo heeft zij ten onrechte de voogd geadviseerd herstel van de band tussen dochter en moeder te weigeren. Klaagster is teleurgesteld dat zij niet heeft kunnen kennismaken met de psycholoog en geen informatie over dochter heeft gekregen. Bij haar oudste dochter die ook psychologische hulp krijgt, gebeurt dit namelijk wel. De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat niet vast is komen te staan dat de psycholoog herstel van de band met klaagster heeft geweigerd. Ook de overige klachtonderdelen zijn niet gegrond. Wel wordt de psycholoog aangeraden om iets aan de ouder zonder gezag te laten weten indien dit mogelijk is gelet op de fase waarin de therapie verkeert. De door klaagster geuite wens om een gesprek met de psycholoog wordt gezien als een verzoek om informatie op hoofdlijnen (artikel 8 Beroepscode).
Klacht ongegrond.
Datum uitspraak CvT 24 mei 2022

 

Uitspraak klacht 2021, nr. 35 CvT

Klaagster verwijt de psycholoog bij wie zij in behandeling is geweest en een aantal EMDR – sessies heeft gevolgd, dat zij zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, zonder overleg van het behandelplan is afgeweken en de EMDR – behandeling niet op een betrokken manier heeft uitgevoerd.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht heeft geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat hetgeen klaagster naar voren heeft gebracht juist is, nu de psycholoog klaagsters stellingen gemotiveerd heeft weersproken.
De klacht wordt gelet daarop ongegrond verklaard.
Klacht ongegrond.

Uitspraak klacht 2021, nr. 21 CvT

Klager verwijt de psycholoog dat zij vertrouwelijke informatie betreffende zijn geestelijke gesteldheid in e-mails heeft verstrekt aan zijn ex-partner. Deze zijn overgelegd in de echtscheidingsprocedure waardoor hij zijn kinderen langere tijd niet heeft kunnen zien.
De psycholoog heeft erkend dat zij er niet bij heeft stilgestaan dat de mails op deze wijze gebruikt kunnen worden. Zij heeft ter zitting aangeboden een brief te sturen aan de ex-partner en klager met een verbod deze informatie te gebruiken. Tevens zal zij een disclaimer aan haar mails toevoegen.
Het College van Toezicht oordeelt dat verweerster rapportage heeft opgemaakt in de zin van artikel 1.16 van de Beroepscode. Bij relatietherapie is sprake van een meervoudige cliëntrelatie met een meervoudige loyaliteit. De psycholoog had klager er dan ook van op de hoogte moeten stellen dat zij de mail aan zijn ex-partner had verzonden.
Klacht gegrond. Vanwege de opstelling en aanbod van de psycholoog ter zitting is door het College geen maatregel opgelegd.

Uitspraak klacht 2021, nr. 11 CvT

Klager verwijt de psycholoog dat zij handelend als POH-GGZ onvoldoende gekwalificeerd was zijn dochter met Asperger te begeleiden en voorts dat zij zonder enig overleg heeft ingegrepen in de harmonieuze co-ouderschap woonsituatie van de dochter.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College oordeelt dat de psycholoog handelend als POH-GGZ beroepsmatig heeft gehandeld in de zin van de Beroepscode.
Bij de begeleiding van een 14-jarig kind heeft de psycholoog ook te maken met de ouders. Lang niet altijd hebben ouders en kind hetzelfde belang. Dit vraagt om een meervoudige partijdigheid.
De psycholoog heeft zich niet aan dit uitgangspunt gehouden en is gaandeweg van rol gewisseld.
Artikelen 7, 51 en 63 van de Beroepscode overtreden.
Klacht gegrond, berisping.

Uitspraak klacht 2022, nr. 01 CvT

Klager verwijt de psycholoog dat zij hem aan zijn lot heeft overgelaten en daarmee niet heeft voldaan aan de zorgplicht.
Ook heeft zij hem een onvolledig dossier gestuurd.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat beide stellingen van klager tegenover het gemotiveerde verweer van de psycholoog onvoldoende vast zijn komen te staan.
Klacht ongegrond.

Uitspraak klacht 2021, nr. 20 CvT

Klager verwijt de psycholoog, werkzaam als regiebehandelaar, dat zij een vertrouwelijk e-mail aan moeder heeft gegeven, dat zij de omgangsbegeleiding heeft gestaakt zonder een vervanger te zoeken en zich partijdig jegens klager heeft opgesteld.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat de psycholoog de e-mail mocht overhandigen nu deze door de afzender (eveneens psycholoog) al was gedeeld met de psycholoog en de gezinsbeschermer op grond van artikel 7.3.11 lid 4 van de Jeugdwet en ter sprake was gekomen in een rechtszitting tussen de ouders. Daarmee was de mail niet langer vertrouwelijk in de zin van artikel 71 van de Beroepscode.
Wél had de psycholoog direct aan klager moeten melden dat zij de mail aan moeder had gegeven. Openheid naar de ouders dient hierin steeds het uitgangspunt te zijn.
Daarnaast mocht de psycholoog de begeleiding van de omgang staken nu klager een klacht tegen haar had ingediend.
Ten slotte is niet gebleken dat de psycholoog zich partijdig jegens klager heeft opgesteld. Dat de inspanningen van de psycholoog niet hebben geleid tot een goede omgang tussen klager en zijn zoon leidt niet tot de conclusie dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld.
Klacht ongegrond.

Uitspraak klacht 2021, nr. 24 CvT

Klager verwijt de A&O-psycholoog dat zij zonder zijn toestemming vertrouwelijke informatie uit de coaching met zijn werkgever heeft gedeeld en de coaching niet officieel heeft afgerond. Ook heeft zij geen behandelplan opgesteld.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College van Toezicht oordeelt dat de psycholoog met klager een professionele relatie is aangegaan. Of de psycholoog vertrouwelijke informatie met de werkgever heeft gedeeld kan het College niet vaststellen nu de psycholoog dit direct door de werkgever heeft laten rectificeren en dit ter zitting heeft weersproken.
Wel heeft de psycholoog de professionele relatie niet in overleg afgerond waardoor onduidelijkheden bij klager zijn blijven bestaan.
Ten slotte heeft de psycholoog zich niet aan de door haar zelf geformuleerde doelen in de coaching gehouden en heeft zij onvoldoende nagevraagd wat de bedoeling was van de coaching.
Artikelen 40 en 64 van de Beroepscode geschonden.
Klacht gedeeltelijk gegrond, waarschuwing.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.